Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 5/2010

Nařízení, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

platnost: ano
působnost: přenesená
datum účinnosti: 01. 01. 2011

N A Ř Í Z E N Í

M Ě S T A   L I T O M Y Š L

č. 05/10

kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

 Rada  města  Litomyšle  se na svém zasedání dne 23.11. 2010 usnesla  vydat  podle § 23 odst. 1, zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a v  souladu  s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění toto nařízení:

 Čl. 1

Parkování na označených parkovištích s parkovacími automaty

 (1)      Místní komunikace  nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. (1) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto nařízení.

(2)      Na místech vyhrazených a označených příslušnými dopravními značkami lze parkovat na dobu časově omezenou nejvýše však na 24 hodin. Parkování na těchto místech v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin je možné pouze za úplatu.

(3)      Řidič dvoustopého motorového vozidla při parkování v době podléhající zpoplatnění je povinen prokázat zaplacení ceny za parkování zakoupením parkovacího lístku prostřednictvím parkovacího automatu nebo parkovacího lístku od ubytovatele a jejich umístěním na viditelném místě za předním sklem vozidla nebo zakoupenou  parkovací známkou  nalepenou na zadní sklo vozidla v souladu se zákonem1).

(4)      Ceny za parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu, parkovací lístek od ubytovatele a parkovací známky jsou stanoveny ceníkem. Ceník na každý kalendářní rok bude schvalován usnesením rady města Litomyšle.  

(5)      Vzory parkovacího lístku od ubytovatele jsou uvedeny v příloze č.2 tohoto nařízení. Místa pro zakoupení parkovacích lístků pro ubytovatele a výčet předkládaných dokladů budou uvedeny v platném ceníku.

(6)      Místa pro zakoupení parkovací známky a výčet předkládaných dokladů budou uvedeny v platném ceníku. Parkovací známka musí být označena cenou, není přenosná na více vozidel a nezakládá nárok na parkovací místo.

  

Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1)         Při porušení povinností stanovených tímto nařízením mohou být uloženy sankce dle zvláštních právních předpisů2).

(2)         Tímto nařízením se ruší nařízení města Litomyšl č. 2/10

(3)         Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.1.2011.

 

 

 

     Michal Kortyš                                                               Radomil Kašpar
         starosta                                                                 1. místostarosta

 

 

__________________________________________________________________

1)   zákon  č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
2)   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Nařízení vyvěšeno na úřední desku města  Litomyšl

dne

25.11.2010

Nařízení sejmuto z úřední desky města Litomyšl

dne

10.12.2010

Nařízení č.05/10 (formát pdf, velikost 209,07 KB)

Ceník parkovného pro rok 2013 (formát pdf, velikost 230,02 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl