Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 5/2009

Nařízení města - o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic

platnost: ano
působnost: přenesená
datum účinnosti: 01. 11. 2009

N A Ř Í Z E N Í

M Ě S T A   L I T O M Y Š L

č. 05/09

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti  chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Rada města Litomyšl se na svém zasedání dne 13.10.2009 usnesla vydat na základě ust. § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 , odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení :

 Čl.1

Předmět úpravy

         Toto nařízení stanoví v souladu s § 27, odst. 6 zákona č. 13/ 1997 Sb. rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.

 Čl.2

Vymezení pojmů

 (1)        V zastavěném území obce jsou chodníky, místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(2)        Závadou ve schůdnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí taková změna ve schůdnosti místní komunikace a průjezdního úseku silnic, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(3)        Pojízdnou částí místní komunikace se pro účely tohoto nařízení rozumí ta část místní komunikace, kde je umožněn pohyb motorových vozidel, zejména mezi výškově nebo jinak oddělenými prostory chodníků.

(4)        Samostatným chodníkem se pro účely tohoto nařízení rozumí místní komunikace, která nepřiléhá k pojízdné části místní komunikace, nebo místní komunikace přiléhající k průjezdním úsekům silnic.

(5)        Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumí období od 1.11. do 31.3.

  

Čl.3

Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,  místních komunikacích a  průjezdních úseků silnic

 

(1)        Lhůta pro odstraňování závad ve schůdnosti samostatných chodníků a ostatních místních komunikací  se mimo případy uvedené v odst. 2 a 3 stanovuje na 24 hodin od jejího vzniku.

(2)        V zimním období jsou lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti způsobených sněhem a náledím a postup provádění zimní údržby  na samostatných chodnících a ostatních místních komunikacích ve vlastnictví Města Litomyšle a průjezdních úsecích silnic  stanoveny  "Plánem zimní údržby" schváleným radou města Litomyšle. Tento plán je k nahlédnutí na MěÚ Litomyšl.

(3)        V zimním období se lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti způsobených sněhem a náledím v nočních hodinách na samostatných chodnících a ostatních místních komunikacích ve vlastnictví subjektů mimo Města Litomyšle stanovuje do 7,00 hodin ráno. V průběhu dne musí být  tato závada odstraněna bez zbytečného odkladu.

(4)        Závady ve schůdnosti  se ve lhůtách dle odst. 1, 2 a 3 odstraňují pouze na  samostatných chodnících a pojízdných částech místních komunikací.

(5)        Závady ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic se zmírňují pouze na přechodech pro chodce.

(6)        Závady ve schůdnosti na chodnících přiléhajících k pojízdným částem místních komunikací jsou odstraňovány bez zbytečného odkladu dle možností vlastníka nebo správce těchto místních komunikací.

(7)        Závady ve schůdnosti způsobené sněhem a náledím jsou odstraňovány shrnutím sněhu a posypem sněhové nebo ledové vrstvy.

(8)        Sníh se shrnuje na  okraj samostatných chodníků a ostatních místních komunikací. Sněhem nesmí být zabráněn přístup k přechodům pro chodce.

(9)        Jako posypový materiál nesmí být použity škvára, popel a stavební sutiny.

(10)    Úseky místních komunikací a chodníků,  na kterých se  pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku schůdnost odstraňováním sněhu a náledí  se stanovují samostatným nařízením města Litomyšl.

 

Čl.4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.11.2009.

 

  

............................................                           .........................................

           Michal Kortyš                                                      Ing. Jan Janeček
          starosta města                                                      1.místostarosta

                                                          

Nařízení vyvěšeno na úřední desku města  Litomyšl

dne

14.10.2009

Nařízení sejmuto z úřední desky  města Litomyšl

dne

30.10.2009

 

Nařízení města č. 05/09 (formát pdf, velikost 130,36 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl