Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 4/2009

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 01. 2010

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A

M Ě S T A    L I T O M Y Š L

č. 04/09

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 27.10.2009 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1

Základní ustanovení

Žebrání je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městě Litomyšl nebo být v rozporu s dobrými mravy.

 Čl. 2

Zákaz žebrání na veřejném prostranství

 (1) Na území města Litomyšl se zakazuje žebrání na těchto  veřejných prostranstvích nebo jejich částech 1):

 a)     v památkové rezervaci města 2) graficky vyznačené v příloze č.1 k této vyhlášce

 b)     veřejných prostranstvích  nebo jejich částech uvedených v příloze č.2 k této vyhlášce.

 (2) Na území města Litomyšl se dále zakazuje žebrání:

 a)      v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení  3),

 b)      v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení 4),

 c)      na dětských hřištích a pískovištích.

 (3) Zakazuje se rovněž žebrání v prostoru samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku v úseku, který začíná svislou dopravní značkou 5) a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky a to vždy v celé šíři chodníku.

  Čl.  3

Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

  

 

Michal Kortyš                                                      Ing. Jan Janeček
   starosta                                                           1. místostarosta

 

 

 

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desku města  Litomyšl

dne

29.10.2009

Vyhláška sejmuta z úřední desky  města Litomyšl

dne

16.11.2009

 


1) §  34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) § 4 odstavec 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách a výnos ministerstva kultury České socialistické republiky 16 417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987 o prohlášení historických jader za památkové rezervace; příloha č. 3 - vymezení hranic městské památkové rezervace v městě Litomyšli, Obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 02/05, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
3) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
4) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
5) § 63 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, příloha č. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 04/09 (formát pdf, velikost 832,7 KB)

 
Youtube Litomyšl