Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 4/2008

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 01. 2009

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 16.12.2008 usneslo vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 
Účel vyhlášky


Účelem této vyhlášky je stanovení povinností  k zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích a k ochraně životního prostředí1).

Čl. 2 
Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství

1) Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména:

a)odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin;
b)provozní kapalina, která unikla z dopravních prostředků při opravách a technických závadách, únik ropných látek při stáčení z mobilních cisteren do nádrží, dopravované závadné látky2);
c)krmení pro zvířata3),
d)materiály, které unikly při přepravě, vykládce, nakládce nebo při výjezdu vozidel ze stavenišť nebo nezpevněných ploch (např. zemina, bláto, prach, pevná paliva, stavební a jiné hmoty);
e)posypové hmoty určené k zajištění sjízdnosti a schůdnosti ulic a jiných veřejných prostranství v době, kdy již neplní účel posypu, tj. po ukončení zimního období;
f)výkaly, výměšky a odpadní vody4); 
g)odpad z údržby zeleně, spadané plody, listí a kůra;
h)volně ložené sypké materiály, které mohou být roznášeny větrem, vodou nebo jiným způsobem a pro které není povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace;
i)plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně (dále jen "plakáty") umístěné mimo plochy k tomu určené;
j)jakákoli jiná věc5) bez ohledu na její rozměr a původ, způsobilá narušit čistotu na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

Čl. 3 
Zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

(1) Každý je povinen se chovat tak, aby:
a) nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství6),
b) nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství.
(2) Při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce.
(3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo psovodem7).
(4)  Provozovatel či organizátor8) obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce9) je povinen zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění, včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených.

Čl. 4 
Plakáty

(1) Vylepovat plakáty lze pouze na plochách k tomu určených a označených identifikačními údaji vlastníka stavby nebo zařízení pro vylepování plakátů.
(2) Vlastník stavby nebo zařízení pro plakáty je povinen zabezpečovat odstranění sejmutých, uvolněných nebo stržených plakátů.

Čl. 5 
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


     Michal Kortyš                                                                 Ing. Jan Janeček
       starosta                                                                      1. místostarosta


1)§ 119 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
2)Například § 47 odst. 1 písm. d) a § 47b odst. 1 písm. d)   zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
3)Například § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, §  47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, čl. 3 bod 2. obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 2/05, o pravidlech psů na veřejném prostranství
4)článek 1 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 4/05, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích. kterých se zúčastní větší počet osob
5)§ 10 písm. a) zákona č. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Vyhláška byla vydána ZaM :                   16.12.2008
Datum vyhlášení (vyvěšení na úřední desku) : 17.12.2008
Datum sejmutí z úřední desky :               02.01.2009
Datum účinnosti :                                 01.01.2009

Vyhláška č. 04/08 (formát pdf, velikost 164,35 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl