Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška města Litomyšle, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

platnost: ne
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 01. 2012

POZOR ÚČINNOST OD 1.1.2012

 

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A
M Ě S T A    L I T O M Y Š L
č. 03/11

 o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 12.5.2011  usneslo vydat na základě ust. § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a působnost

Tato obecně závazná vyhláška upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří
a) daň z pozemků
b) daň ze staveb
na území města Litomyšl.

Čl. 2
Daň z pozemků

U stavebních pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se základní sazba daně stanovená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona násobí v

a)   k.ú. Litomyšl, k.ú. Lány u Litomyšle a k.ú. Záhraď (kromě části města Litomyšl Suchá) koeficientem 2,5;

b)   k.ú. Kornice, k.ú. Nedošín, k.ú. Nová Ves u Litomyšle, k.ú. Pazucha, k.ú. Pohodlí a části města Litomyšl Suchá v k.ú. Záhraď koeficientem 1,0.

Čl. 3
Daň ze staveb

1)  U staveb, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona se základní sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona, případně zvýšená u staveb podle § 11 odst. 2 zákona, násobí v

a)   k.ú. Litomyšl, k.ú. Lány u Litomyšle a k.ú. Záhraď (kromě části města Litomyšl Suchá) koeficientem 2,5;

b)   k.ú. Kornice, k.ú. Nedošín, k.ú. Nová Ves u Litomyšle, k.ú. Pazucha, k.ú. Pohodlí a části města Litomyšl Suchá v k.ú. Záhraď koeficientem 1,0.

2)  U jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona se základní sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, násobí v celém městě Litomyšl koeficientem 1,5.

3)  U samostatných nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona se základní sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona násobí v celém městě Litomyšl koeficientem 1,5.

Čl. 4
Místní koeficient

Na území města Litomyšl se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Litomyšl č. 10/09 o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nomovistosti.

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012.

 

 

Michal Kortyš v. r.                                              Radomil Kašpar v. r.    
    starosta                                                           1. místostarosta

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desku města  Litomyšl

dne 14.05.2011

 

Vyhláška sejmuta z úřední desky  města Litomyšl

dne 30.05.2011

 

Vyhláška č. 03/11 (formát pdf, velikost 176,33 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl