Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 2/2015

Nařízení města Litomyšl, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

platnost: ne
působnost: přenesená
datum účinnosti: 10. 06. 2015

N A Ř Í Z E N Í

M Ě S T A   L I T O M Y Š L

č. 02/15

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

Rada města Litomyšl se na svém zasedání dne 4.5.2015 usnesla vydat na základě § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení :

 

Článek 1

(1)      Město Litomyšl, vykonávající rozšířenou působnost, vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

 

(2)      Platnost lesních hospodářských osnov je stanovena na 10 let počínaje dnem 1.1.2017. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány v zařizovacím obvodu (§ 13 odst. 2 vyhlášky MZe č. 84/ 1996 Sb., o lesním hospodářském plánování) s názvem Litomyšl-La, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí:

 

Obec Bohuňovice

katastrální území Bohuňovice u Litomyšle

Obec Cerekvice nad Loučnou

katastrální území Pekla

Obec Horky

katastrální území Horky

Obec Janov

katastrální území Janov u Litomyšle

Město Litomyšl

katastrální území Kornice

katastrální území Pazucha

katastrální území Záhraď

Obec Němčice

katastrální území Němčice u České Třebové

katastrální území Zhoř u České Třebové

Obec Sedliště

katastrální území Sedliště u Litomyšle

Obec Sloupnice

katastrální území Dolní Sloupnice

katastrální území Horní Sloupnice

Obec Strakov

katastrální území Strakov

Obec Vlčkov

katastrální území Vlčkov

 

(3)      Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha. Právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy, ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů jsou povinny zabezpečit zpracování lesního hospodářského plánu. Hospodařit podle plánu mohou též právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa.

 

Článek 2

(1)      Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření pro předmětný les. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.

 

(2)      Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

 

(3)      Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanovuje do 31. října 2015.

 

 

Článek 3

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout. Obsah úřední desky se zveřejní i způsobem umožňující dálkový přístup. Úřední deska musí být nepřetržitě veřejně přístupná po celou dobu platnosti tohoto nařízení.

 

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyvěšení nařízení na úřední desce obecních úřadů v zřizovacím obvodu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Platnost tohoto nařízení je omezena na dobu určitou, a to do 31. října 2015.Radomil Kašpar v. r.                                                                                 Michal Kortyš v. r.
starosta                                                                                                   místostarosta

 

 

 

Vyhotovení s podpisy starosty a místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka městského úřadu Litomyšl. 

 

Nařízení č. 02/2015 (formát pdf, velikost 130,67 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl