Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 2/2014

Nařizení města, kterým se vydává tržní řád (tržní řád)

platnost: ano
působnost: přenesená
datum účinnosti: 01. 01. 2015

N A Ř Í Z E N Í
M Ě S T A    L I T O M Y Š L
č. 02/2014
kterým se vydává tržní řád
 (tržní řád)
 


Rada města Litomyšl se na svém zasedání dne 23. 9. 2014 usnesla vydat na základě ust. § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:


Čl. 1
Vymezení základních pojmů pro účely tohoto nařízení

1) Prodejem je  nabídka zboží nebo služeb,  prodej zboží nebo poskytování služeb.
2) Prodejní doba je doba uskutečňování prodeje včetně doby na přípravu, zrušení a úklid prodejních míst.
3) Tržiště je vymezený prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) umožňující celoroční prodej na jednotlivých prodejních místech za tím účelem zpravidla najatých. Tento prostor může být vybaven trvalými nebo přechodnými prodejními zařízeními.
4) Tržním místem je vymezený prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) a mimo tržiště,  na kterém se na jednom nebo více zpravidla najatých jednotlivých prodejních místech  provádí  prodej z přechodně instalovaných prodejních zařízení.
5) Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona1),  ze kterého se provádí prodej stejného sortimentu jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1). Předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna a musí na ni funkčně navazovat. 
6) Restaurační předzahrádkou  je vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona1), na kterém se uskutečňuje prodej v rámci živnosti hostinská činnost (popř. jiných živností, v jejichž rámci lze připravovat a prodávat pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány) a které je k výkonu této činnosti vybaveno  a přímo funkčně souvisí s výše uvedenou provozovnou. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna a musí na ní funkčně navazovat.
7) Prodejem bez prodejního zařízení je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona1) bez použití prodejního zařízení (zejména ukládání nabízeného zboží přímo na zem nebo podlahu).
8) Pochůzkovým prodejem je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona1) na veřejném prostranství2) s použitím přenosného nebo neseného zařízení nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, který prodává, se přemísťuje nebo postává na místě.
9) Podomním prodejem je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona1), provozovaný formou pochůzky (obchůzky),  při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa2), zejména docházkou do jednotlivých domů, bytů a přilehlých nemovitostí.
10) Jednotlivým prodejním místem je vymezené jednotlivé místo  na tržištích a tržních místech, na kterém fyzická nebo právnická osoba uskutečňuje prodej.
11) Provozovatelem tržiště a tržního místa je fyzická nebo právnická osoba, která vlastním jménem provozuje tržiště nebo tržní místo s více jednotlivými prodejními místy rozdílných prodejců.
12) Prodejcem je fyzická nebo právnická osoba, která  uskutečňuje prodej na jednotlivém prodejním místě, předsunutém prodejním místě, restaurační předzahrádce, podomní nebo pochůzkový prodej.
13) Prodejním zařízením je zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním (zejména stánek, stůl, pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč). Prodejním zařízením je rovněž silniční vozidlo nebo jeho přívěs sloužící k prodeji a nesené zařízení (zejména pult). Prodejním zařízením se nerozumí samostatně umístěná nebo nesená zavazadla se zbožím a přepravní palety.

Čl. 2
Úvodní ustanovení

1)  Toto nařízení stanoví podmínky prodeje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), a to na tržištích, tržních místech, jednotlivých prodejních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádkách,  včetně pochůzkového prodeje a podomního prodeje. 
2)  Tento tržní řád je závazný pro celé území města Litomyšle bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje.3)  Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej na tržištích majících charakter stavby podle zvl.zákona1).

Čl. 3
Zákaz prodeje

1) Podomní prodej  se na území města Litomyšle zakazuje s výjimkami:
   a)  prodeje v rámci ohlášeného očkování domácích zvířat,
   b) prodeje v rámci plnění povinností dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
   c) prodeje v rámci akcí organizovaných dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Pochůzkový prodej se na území města Litomyšle zakazuje s výjimkami:
   a) prodeje denního tisku prostřednictvím kamelotů,
   b) prodeje občerstvení vyrobeného v provozovně na území města,
   c) prodeje v rámci akcí organizovaných dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   d) prodeje v rámci konání společenské akce (zejména kulturní a sportovní) uskutečňovaného se souhlasem organizátora akce.
3) Prodej bez prodejního zařízení  se na území města Litomyšle zakazuje s výjimkami:
  a) prodeje motorových a nemotorových vozidel,
  b) prodeje zboží, které plní svoji základní funkci jako stojící na podlaze nebo zemi (zejména nábytek),
  c) prodeje denního tisku prostřednictvím kamelotů,
  d) prodeje v rámci konání společenské akce (zejména kulturní a sportovní) uskutečňovaného se souhlasem organizátora akce.

Čl. 4
Místa pro prodej a pravidla prodeje

 

1) Uskutečňování prodeje je na území města Litomyšle možné při dodržení ustanovení dalších právních předpisů4).
2) Tržiště nepodléhající kolaudačnímu rozhodnutí dle zvláštního zákona1), tržní místo a prodej na jednotlivém prodejním místě lze provozovat pouze na místech a při splnění pravidel stanovených v příloze č. 1 tohoto nařízení.
3) Předsunuté prodejní místo je možno zřídit pouze v těsné blízkosti provozovny, ve které je uskutečňován prodej, a při splnění pravidel stanovených v příloze č. 1 tohoto nařízení.
4) Restaurační předzahrádku je možno zřídit pouze v těsné blízkosti provozovny, ve které je uskutečňován prodej, a při splnění pravidel stanovených v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 5
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

1) Kapacita jednotlivých tržišť a tržních míst je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení.
2) Jednotlivé prodejní místo musí být trvale a viditelně označeno obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a jeho identifikačním číslem osoby, údajem o sídle nebo adrese, na kterém je umístěna organizační složka zahraniční osoby.
3) Jednotlivá prodejní místa musí být uspořádána tak, aby byl zajištěn jejich řádný, bezpečný a nerušený provoz, mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen dostatečný prostor pro pohyb zákazníků a pro zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy5).
4) Jednotlivá prodejní místa musí být dle charakteru prodávaného zboží dále vybavena zejména takto:
   a) u potravin zařízeními požadovanými zvláštními předpisy6),
   b) u oděvů samostatným odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení,
   c) u obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na nazouvání bot,
   d) u elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energií pro předvedení prodávaného zboží.
5) Na jednotlivých prodejních místech, předsunutých prodejních místech a restauračních předzahrádkách musí být zajištěno osvětlení, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží a přečíst potřebné údaje v označení a popisu zboží.
6) Pokud v rámci prodejní činnosti na jednotlivém prodejním místě, předsunutém prodejní místě a restaurační předzahrádce dochází ke vzniku odpadu, musí být vybaveny dostatečným množstvím sběrných nádob na jeho uložení.

Čl. 6
Stanovení druhů zboží, které je zakázáno nabízet k prodeji a prodávat

1) Omezení druhů prodávaného zboží a služeb se řídí zvláštními předpisy6)
2) Na předsunutém prodejním místě se zakazuje prodej:
a) spodního prádla,
b) alkoholu,
c) zábavné pyrotechniky,
d) cigaret,
e) potravin s výjimkou čerstvé zeleniny, ovoce a lesních plodů,
f) umělých květin s výjimkou smutečních vazeb,
g) osobních hygienických potřeb. 

Čl. 7
Prodejní doba.

1) Tržiště, tržní místa, jednotlivá prodejní místa, mohou být provozovány denně, prodejní doba je povolena od 6.00 do 20.00 hodin nebo v otevírací době uzavíratelného areálu v němž jsou umístěny nebo v době konání společenské akce.
2) Prodejní doba na předsunutém prodejním místě je povolena mimo dny státních svátků v rozsahu skutečně realizované prodejní doby provozovny jejíž je součástí.
3) Prodejní doba na restaurační předzahrádce je povolena maximálně v rozsahu prodejní doby provozovny jejíž je součástí.
4)  Prodejní doba musí být volena tak, aby byly dodrženy  ostatní obecně závazné přepisy 12).

Čl. 8
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

1) Při uskutečňování prodeje jsou zvláště  prodávající povinni zejména:
   a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,
   b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadu7),
   c) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly,
   d) k prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
   e) ovoce, zeleninu a lesní plody nabízet k prodeji již řádně očištěné a zbavené zavadlých částí.

Čl. 9
Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště a tržního místa k zajištění jejich řádného provozu

1) Provozovatel tržiště nebo tržního místa je povinen zejména:
    a) dohlížet na dodržování čl.  4, 5 a 6 tohoto tržního řádu jednotlivými prodejci,
    b) určit prodejcům konkrétní místa tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly, a vést o nich předepsanou evidenci8),
    c) zajistit provádění pravidelného úklidu všech prostor a průběžné deratizace10),
    d) určit prostor pro odkládání odpadů a nakládat s ním v souladu se zvláštními právními předpisy7),
    e) vyčlenit dle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje,
    f) zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení při prodeji potravin,
    g) v případě prodeje živých zvířat vymezit místo, kde budou splněny podmínky pro jejich prodej10),
    h) zajistit dostatečné osvětlení pro pohyb v prostoru tržiště a tržního místa mezi jednotlivými prodejními místy.
2) Ustanovení čl. 1 se nevztahuje na prodej uskutečňovaný v rámci pořádání společenských akcí (zejména kulturních a sportovních). 

Čl. 10
Sankce

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů11). Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městský úřad Litomyšl prostřednictvím pověřených zaměstnanců a Městská policie Litomyšl. Tím není dotčena kontrola orgánů dozoru dle zvláštních předpisů.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení


Zrušuje se nařízení města Litomyšl č.03/09, kterým se vydává tržní řád (tržní řád).


Čl. 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.

 

 


Michal Kortyš v.r.                                                        Radomil Kašpar v.r.
starosta                                                                    1. místostarosta

 


 

1)     zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

2)     veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějsích předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením.

3)     zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

4)     např. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

5)     např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb.,stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

6)     např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

7)     např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8)     § 14a zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9)     např. vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

10)   např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

11)   např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

12)   např. obecně závazná vyhláška města Litomyšle č. 10/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

 

 

Nařízení města č.02/2014 (formát pdf, velikost 215,53 KB)

Příloha č.1 (formát pdf, velikost 357,4 KB)

Příloha č.2 (formát pdf, velikost 232,72 KB)

 
Youtube Litomyšl