Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška, o vedení technické mapy obce

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 01. 2014

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A

M Ě S T A    L I T O M Y Š L

č. 02/2013
o vedení technické mapy obce

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 17.09.2013 usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

a)      obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce[1],

b)      povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce,

c)      podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy obce subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je obcí pověřená fyzická nebo právnická osoba.

(2)   Za změny týkající se obsahu technické mapy obce se považují

a)      výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,

b)      výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,

c)      odstranění staveb.

Čl. 3
Obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce

Prvky obsahu technické mapy obce, které jdou nad rámec základního obsahu technické mapy obce (dále jen „prvky rozšiřující obsah technické mapy obce“), jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy obce

Povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce má vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy obce.

Čl. 5
Podmínky zpracování a předávání
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy obce předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby[2] v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem[3] výkonnému správci technické mapy obce, který písemně potvrdí její převzetí.

(2) Vlastník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, že obecnímu úřadu byly ohlášeny změny týkající se obsahu technické mapy obce podle odstavce 1

a)      u stavby, na kterou se vydává stavební povolení, spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,

b)      u stavby, která podléhá ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, spolu s oznámením o užívání stavby,

c)      u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,

d)      u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy obce do 30 dnů od provedení ohlašované změny.

(1)   Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy obce zveřejněná na internetových stránkách obce.

(2)   Geodetická část dokumentace se předává

a)      na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce, nebo

b)      dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce.

 

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2014

 

Michal Kortyš                                                 Radomil Kašpar
starosta                                                        1. místostarosta 

 

Vyhotovení s podpisy starosty a 1. místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka městského úřadu Litomyšl. 

 ___________________________________________

5) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desku Městského úřadu  Litomyšl

dne

18.09.2013

Vyhláška sejmuta z úřední desky Městského úřadu Litomyšl

dne

04.10.2013

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce města Litomyšl č. 02/2013 o vedení technické mapy obce

Prvky rozšiřující obsah technické mapy obce

1.     Polohopis

1.1  Hranice

Plot (zděný, dřevěný, kovový, živý) s rozlišením a bez rozlišení vlastníka

1.2  Druhy povrchu terénu

bažina

1.3  Stavební objekty

Pilíře

Hradby

Pevné konstrukce

1.4  Zařízení dopravní infrastruktury

Místní tabule

Dopravní zrcadlo

 

1.5  Technická infrastruktura na zemském povrchu

Kanalizace – lapač oleje

Plynovod – čichačka, kontrolní měřící vývod, odvodňovač, regulátor, kompenzátor, ochoz, lampa

Silnoproud – hlásič požární ochrany, venkovní hodiny, reproduktor

Produktovod – trvale vystrojený vrt

Kamera kamerového systému

1.6  Vodstvo

Odvodňovací žlab

Protipovodňová opatření

Úvaziště lodí

1.7  Zeleň

Keř

2.     Měřické body

 

3.     Dopravní infrastruktura

Tunely - portály, průběhy

Jednotlivé kolejnice

4.     Podzemní objekty

Kontejner na tříděný odpad

 

5.     Technická infrastruktura

Trasy bez rozlišení nebo neznámého účelu

6.     Výškopis

Samostatné výškové body

 

[1]    Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce.
[2]     § 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
[3]    § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

 

Vyhláška č. 02/2013 (formát pdf, velikost 300,4 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl