Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška města Litomyšle, kterou se vydává požární řád města Litomyšle

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 06. 2011

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A
M Ě S T A    L I T O M Y Š L
č. 02/11

kterou se vydává požární řád města Litomyšle 

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 12.05.2011 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 nařízení vlády České republiky č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějším znění, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

 Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním
požární ochrany ve městě 

(1)       Za zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města odpovídá město Litomyšl v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.
(2)       K zajištění úkolů spojených s požární ochranou zřizuje město Litomyšl jednotku JPO II a v místních částech jednotky Sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) a jmenuje jejich velitele.
(3)       Stav požární ochrany na území města Litomyšle projednává rada města a zastupitelstvo města minimálně 1 x za rok. Vždy však po každém závažném požáru ve městě.
(4)       Zabezpečením požární ochrany ve městě Litomyšl jsou pověřeni:
a)   starosta města    -  odpovídá za stav požární ochrany ve městě
-     jmenuje velitele jednotky JPO II a velitele JSDH města a řídí jejich činnost podle obecně závazných předpisů
-     předkládá zprávu o stavu požární ochrany minimálně  1x ročně v radě města a v zastupitelstvu města;  vždy však po 
      každém závažném požáru ve městě
b)   příslušný zaměstnanec města zařazený do městského úřadu pověřený radou města dle organizačního řádu -
      zpracovává a předkládá starostovi města zprávu o stavu požární ochrany ve městě
c)   osoba odborně způsobilá1) nebo technik požární ochrany2)
-    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární ochrany
-    zabezpečuje výkon požární prevence ve městě
-    kontroluje z hlediska zřizovatele plnění úkolů na úseku
-    požární ochrany u organizací zřízených městem

Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit další podmínky dané zejména zákonem3),4),5), právními předpisy kraje a města. 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

 

Nepřetržitá ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města  je zabezpečena stanicí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a jednotkou JPO II města.                                                       

 Čl. 5
JSDH, kategorie, početní stav a vybavení 

(1)      Město Litomyšl zřizuje JSDH města, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly ve svém územním obvodu.

(2)      Na území města Litomyšle jsou zřízeny tyto jednotky požární ochrany: 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů ve městě 

kategorie, dislokace 

vybavení 

JPO II Litomyšl  

Požární vozidlo CAS-32 T-815                                                                          Požární vozidlo DAF 45 - CAS 15                                                                              6 ks dýchacích přístrojů Saturn                                                                              včetně tlakových lahví                                                                              plovoucí  motorové čerpadlo                                                                              ruční motorová řetězová pila                                                                              elektrocentrála

JPO V - SDH Litomyšl - KORNICE

DA ARO 240 + PPS 12 + PPS 8 

JPO V - SDH Litomyšl - LÁNY

DA 12  A 30 + PPS 12                                                                              plovoucí  motorové čerpadlo

JPO V - SDH Litomyšl - NEDOŠÍN

DA 12  A 31 a DA 8  A 150                                                                          PPS 12 + PPS 8                                                                         plovoucí  motorové čerpadlo

JPO V - SDH Litomyšl - NOVÁ VES

DA ARO 240 +PPS 12 + PPS 8

JPO V - SDH Litomyšl - PAZUCHA

DA 12  A 31 + PPS 12

JPO V - SDH Litomyšl - POHODLÍ

PPS 12 (3)      Starosta města písemně jmenuje a odvolává velitele JSDH.

 Čl. 6
Přehled o zdrojích vody 

(1)      Jako základní zdroj vody pro hašení požáru slouží hydrantová síť veřejného vodovodu, a to jak nadzemní, tak podzemní hydranty.  Přehled o odběrních místech na veřejném vodovodním řadu je uložen na městském úřadu, dále u správce vodovodu a u jednotek místních částí.
(2)      K požárním účelům je možno využít i přirozené vodní zdroje.
(3)      Město Litomyšl vytipovalo pro hašení požárů v jednotlivých částech města následující zdroje vody: 

LITOMYŠL - město

a) nadzemní a označené podzemní hydranty místního vodovodu

b) řeka "LOUČNÁ" - odběrní místa - za použití plovoucích čerpadel:

                                       Partyzánská ulice - u garáží za líhněmi MACH

                                       Vodní Valy u jezu

                                       "Smutný most" u hotelu Dalibor

c) rybník "RŮŽOVÝ" - 2000 m3  - u hráze ze strany od statku Vlkov

KORNICE

a) označené podzemní hydranty místního vodovodu

b) požární nádrž  500 m3- za použití plovoucích čerpadel

LÁNY

a) nadzemní a označené podzemní hydranty místního vodovodu

b) řeka "LOUČNÁ" - odběrní místo:   u " Starých Sádek" - za použití plovoucího čerpadla                                     

                                                                 u hřiště - za použití plovoucího čerpadla

NEDOŠÍN

a) nadzemní a označené podzemní hydranty místního vodovodu

b) řeka "LOUČNÁ" - odběrní místa pro plovoucí čerpadla:  

                                                                 most u "Žabárny"                                                         

                                                                 u jezu                                                        

                                                                 most u Filipiho

c) rybník "VELKÝ KOŠÍŘ"  - 360 000 m3 - ze strany od "Štítu" - za použití plovoucího
čerpadla, nad parkovištěm "WS oddílu" - za použití plovoucího čerpadla

NOVÁ VES 

nadzemní a označené podzemní hydranty místního vodovodu

PAZUCHA

a) nadzemní a označené podzemní hydranty místního vodovodu

b) požární nádrž  300 m3- za použití plovoucího čerpadla

c) rybník "HORNÍ" 300 m3- za použití plovoucího čerpadla

POHODLÍ

a) nadzemní hydranty místního vodovodu

b) požární nádrž  200 m3- za použití plovoucího čerpadla

SUCHÁ

nadzemní hydranty místního vodovodu

 Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

(1)      Požár, který vznikne ve městě Litomyšl, lze ohlásit:
-        z telefonních stanic pevné sítě na tel. číslo 150 nebo 112
-        za použití mobilních telefonů na tel. číslo 150 nebo 112
-        z telefonních automatů lze i bez použití telefonní karty či mincí taktéž ohlásit požár na telefonní číslo 150 nebo 112. 

(2)      Město má po dohodě s  SAINT - GOBAIN VERTEX a.s. zřízenu ohlašovnu požárů, která je zároveň i ohlašovnou požárů této akciové společnosti. Nachází se na  nákladní vrátnici číslo 1 závodu  I.  SAINT - GOBAIN VERTEX a.s. Zde je možno v kteroukoliv dobu oznámit vznik požáru a to osobně nebo zavoláním na telefonní linku uvedenou v platném telefonním seznamu6). 

 Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

(1)      Požární poplach pro požární jednotky je vyhlašován operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Jednotky jsou operačním střediskem povolávány k zásahu na území města Litomyšle případně i mimo území města. 

(2)      K plnění úkolů, souvisejících s bezpečností města Litomyšle (povodně, technické zásahy apod.) může jednotku povolat i starosta města Litomyšle. V tomto případě jsou vyrozuměni velitelé potřebných jednotek (telefonicky pevnými linkami, mobilními telefony  nebo spojkami), kteří zajistí svolání jednotky a její činnost se řídí dle dispozic města Litomyšle.

(3)      Vyhlášení požárního poplachu se v jednotlivých částech města provádí: 

LITOMYŠL - město

Požární poplach se vyhlašuje opakovaným voláním  "HOŘÍ". Požární poplach se dále vyhlašuje sirénou umístěnou na objektu Městského úřadu Bří Šťastných 1000 signálem "POŽÁRNÍ POPLACH" vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón "HO - ŘÍ", "HO - ŘÍ") po dobu jedné minuty  nebo - tvořený  tónem v délce 25 sekund, následuje 10 sekund mezera a opět tón 25  sekund - po uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat.

KORNICE

Požární poplach se vyhlašuje opakovaným voláním  "HOŘÍ". Požární poplach pro místní požární jednotku se vyhlašuje sirénou  tvořený  tónem v délce 25 sekund, následuje 10 sekund mezera a opět tón 25  sekund - po uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat. Případně i sirénou umístěnou na dopravním vozidle.

LÁNY

Požární poplach se vyhlašuje opakovaným voláním  "HOŘÍ". Požární poplach pro místní požární jednotku se vyhlašuje sirénou  tvořený  tónem v délce 25 sekund, následuje 10 sekund mezera a opět tón 25  sekund - po uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat. Sirénu  lze spustit z auta, na kterém je siréna umístěna.

NEDOŠÍN

Požární poplach se vyhlašuje opakovaným voláním  "HOŘÍ". Požární poplach pro místní požární jednotku se vyhlašuje sirénou  tvořený  tónem v délce 25 sekund, následuje 10 sekund mezera a opět tón 25  sekund - po uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat. Siréna se spouští dálkově po ohlášení na čísle 150 nebo 112.

NOVÁ VES

Požární poplach se pro místní požární jednotku vyhlašuje opakovaným voláním "HOŘÍ", telefonáty mezi členy JSDH a pomocí spojek.

PAZUCHA

Požární poplach se vyhlašuje opakovaným voláním  "HOŘÍ". Požární poplach pro místní požární jednotku se vyhlašuje sirénou  tvořený  tónem v délce 25 sekund, následuje 10 sekund mezera a opět tón 25  sekund - po uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat. Sirénu  lze spustit tlačítkem na budově  hasičské zbrojnice vedle telefonního automatu.                                                    

POHODLÍ

Požární poplach se vyhlašuje opakovaným voláním "HOŘÍ", telefonáty mezi členy SDH a pomocí spojek.

SUCHÁ

Požární poplach se vyhlašuje opakovaným voláním  "HOŘÍ". Požární poplach pro místní požární hlídku se vyhlašuje sirénou  tvořený  tónem v délce 25 sekund, následuje 10 sekund mezera a opět tón 25  sekund - po uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat. Sirénu  lze spustit tlačítkem na  hasičské zbrojnici.

 (4)      Mimo výše uvedené způsoby lze dále požární poplach vyhlásit prostřednictvím kabelové televize současně s nezbytnými pokyny pro občany, kteří se vyskytují v částech, kde je kabelová televize zavedena.

     Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárního poplachového plánu kraje stanovuje nařízení Pardubického kraje7). Seznam předurčených jednotek pro zásah v jednotlivých stupních poplachu na území města je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 10 

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních předpisů8).  

Čl. 11
Společná a závěrečná ustanovení 

(1)      Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/04 požární řád města Litomyšle, která byla schválena zastupitelstvem města dne 13.05.2004 a nabyla účinnosti dne 1. června 2004.
(2)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2011.

 

 

 

     Michal Kortyš v. r.                                                              Radomil Kašpar v. r.
     starosta                                                                           1. místostarosta

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desku Městského úřadu Litomyšl

dne

14.05.2011

Vyhláška sejmuta z úřední desky Městského úřadu Litomyšl

dne

30.05.2011

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________

1) § 11 odstavec 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
2) § 11 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
4) vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
5) nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách bezpečného provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
6) V době vydání této závazné vyhlášky to je telefonní číslo 461 615 711
7) nařízení Pardubického kraje:
č.1/2011 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008 a nařízení č. 3/2009
č.2/2011 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009
8) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhláška č. 02/11 (formát pdf, velikost 339,71 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl