Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 2/2009

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání pyrotechnických předmětů pro zábavné účely

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 03. 2009

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 3.2.2009 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou  bezpečnosti, zdraví  a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je používání pyrotechnických předmětů pro zábavné účely1).

Čl. 2
Zákaz činností  na vymezeném  veřejném prostranství

(1) Na území města Litomyšl se zakazuje vykonávat činnost uvedenou v čl. 1 na veřejných prostranstvích nebo jejich částech nacházejících se  v památkové rezervaci města2) graficky vyznačené v příloze  k této vyhlášce.

(2) Činnost uvedenou v čl. 1 je zakázáno dále vykonávat na veřejných prostranstvích v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích3).

Čl. 3
Výjimka pro konaní činností na vymezeném veřejném prostranství

(1) Rada města může svým usnesením udělit výjimku pro  konání činností uvedených v čl. 1 na veřejných prostranstvích uvedených v čl. 2 odst. 1.  Výjimka se uděluje z vlastního podnětu nebo na základě žádosti, která musí obsahovat:

a) jméno, příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, trvalý pobyt fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby, rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby          
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem "Pořadatelská služba").

(2) Pokud rada města do 15 dnů od obdržení žádosti o věci nerozhodne a nepřijme usnesení, má se za to, že výjimka byla udělena.

Čl. 4
Místa a akce na něž se zákaz nevztahuje
 
Zákaz se  nevztahuje na veřejné prostranství uvedené v čl. 2 odst. 1, na kterém se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo povolená městem Litomyšl. Těmito akcemi zejména jsou Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, městské trhy, silvestrovské a novoroční oslavy.
 
Čl. 5
Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.
     
     

 

 

Michal Kortyš                                                             Ing. Jan Janeček
   starosta                                                                 1. místostarosta

 

 

 


Vyhláška vyvěšena na úřední desku města  Litomyšl  dne  04.02.2009
Vyhláška sejmuta z úřední desky  města Litomyšl dne 19.02.2009

____________________________________________________

1) § 2 odst. 2) Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
2) 4 odstavec 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách a výnos ministerstva kultury České socialistické republiky 16 417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987 o prohlášení historických jader za památkové rezervace; příloha č. 3 - vymezení hranic městské památkové rezervace v městě Litomyšli, Obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 02/05, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
3) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

Příloha k vyhlášce (formát pdf, velikost 198,08 KB)

Vyhláška č. 02/09 (formát pdf, velikost 342,36 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl