Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 2/2005

Obecně závazná vyhláška, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 05. 2005

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 29.3.2005 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.  d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1
Předmět a působnost

Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na katastrálním území města Litomyšl.

čl. 2
Závaznost

Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které se na  katastrálním území města Litomyšl zdržují.

čl. 3
Základní pojmy

1. Držitel psa je vlastník psa nebo osoba, které byl pes svěřen do opatrování.
2. Psovod je každá osoba, která vede (doprovází) psa při jeho pohybu na veřejném prostranství.
3. Pes zvláštního určení je pes lovecký, slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes policie a ozbrojených sil podle zvláštních právních předpisů.1),2),3),4),5)
4. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.6)
5. Místa s možností volného pohybu psů jsou  plochy veřejného prostranství dle přílohy č.1(textová část) a č.2 (grafická část) této obecně závazné vyhlášky.
6. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
7. Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa.
8. Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku.

čl. 4
Obecná ustanovení


1. Na veřejném prostranství je zakázáno:
a) nechávat psy volně pohybovat s výjimkou míst s možností volného pohybu psů,
b) nechávat psy bez dozoru,

čl. 5
Povinnosti držitelů psů


Držitel psa, který má na správním území města Litomyšl trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platným identifikačním označením vydávaným Městským úřadem Litomyšl (identifikační známka).

čl. 6
Povinnosti psovodů

1. Psovod je povinen na veřejném prostranství mimo  místa s možností volného pohybu psů vést psa na vodítku. 
2. Psovod je povinen na veřejných prostranstvích ležících v městské památkové rezervaci, na veřejných prostranstvích tvořících autobusové nádraží a vlakové nádraží a na částech veřejných prostranství vzdálených méně než 30 m od neoplocených dětských hřišť a sportovišť vést psa jehož výška v kohoutku přesahuje 30 cm s nasazeným  náhubkem. Stejnou povinnost má psovod v pracovních dnech v době od 7,00 do 17,00 na částech veřejných prostranství vzdálených méně než 30 m od neoplocených školních budov (zejména mateřské, základní, střední a umělecké školy). Vymezení hranic městské památkové rezervace je uvedeno v příloze č.3 této obecně závazné vyhlášky.
3. Psovod je povinen na místě s možností volného pohybu psů vést psa na vodítku nebo neprodleně zajistit vedení psa na vodítku, nachází-li se v okruhu méně než 30 m od psa jiná osoba nebo osoby s výjimkou osob dohodnutých s psovodem jinak.

čl. 7
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky je přestupkem podle zvláštního právního předpisu9), nejde-li o trestný čin.

čl. 8
Kontrolní činnost

Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Litomyšl.

čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení článku 4  a článku 6  této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na psovody psů zvláštního určení s výjimkou loveckých psů pohybujících se na nehonebních pozemcích.1)
2. Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy. např.1),7,8),9),10),11)

čl.10
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a 1/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č.9/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5. 2005.


Ing. Jan Janeček
starosta města

mgr. Vladimír Novotný
místostarosta


1) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 219/1999 Sb., o vojenských silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
7) Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.4/04, o místních poplatcích
8) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


 

Příloha č.1
obecně závazné vyhlášky č.2/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Místa s možností volného pohybu psů
(textová část)


Označení    Popis plochy
A              Plocha  Parku mladých za II. ZŠ


 

Příloha č.2
obecně závazné vyhlášky č.2/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Místa s možností volného pohybu psů
(grafická část)


 

Příloha č.3
obecně závazné vyhlášky č.2/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství


Vymezení hranic městské památkové rezervace v městě Litomyšli
(městská památková rezervace leží uvnitř ohraničeného území)

 

Vyhláška č. 02/2005 (formát pdf, velikost 110,72 KB)

Příloha č. 1 (formát doc, velikost 548,5 KB)

Příloha č. 2 (formát pdf, velikost 240,48 KB)

Příloha č. 3 (formát pdf, velikost 75,39 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl