Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litomyšl

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 04. 2015

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A
M Ě S T A    L I T O M Y Š L
č. 01/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litomyšl
 
Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 24. 2. 2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 17, odst.2. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

čl. 1
Účel a rozsah působnosti vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Litomyšle, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír a papírová lepenka,
b) kovy, 
c) nápojové kartony,
d) sklo,
e) plasty včetně PET lahví,
f) dále použitelné oděvy, obuv a dětské hračky,
g) odpadní oleje z domácích kuchyní,
h) biologický odpad rostlinného původu,
i) elektroodpad a příslušenství elektroniky,
j) objemný odpad
k) směsný komunální odpad.

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst 1 písm. a) až j).

3. Elektroodpadem a příslušenstvím elektroniky se rozumí zejména domácí elektrospotřebiče, telekomunikační zařízení, osvětlovací zařízení, elektrické nástroje, elektrické hračky a hry, tonery, cartridge, magnetofonové kazety, gramofonové desky, diskety, kompaktní disky a ostatní nosiče dat, u kterých nebyl uplatněn systém zpětného odběru.


čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1.  Tříděné složky dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b)   je stanoveno odkládat donáškovým způsobem do:
a) sběrného dvora odpadů nebo překladiště odpadů  v jejich  provozní době,
b) zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrny druhotných surovin) v jejich provozní době,
c) určených prostor školních zařízení v rámci sběrových akcí jimi vyhlášených,
d) typizovaných sběrných nádob ve vlastnictví města nebo oprávněné osoby,  které jsou  rozmístěny na určených  veřejných prostranstvích města nebo v uzavřených areálech školních zařízení.  

2.  Tříděné složky dle čl. 2 odst. 1 písm. c) až g)   je stanoveno odkládat donáškovým způsobem do:
a) sběrného dvora odpadů  nebo překladiště odpadů  v jejich  provozní době,
b) typizovaných sběrných nádob ve vlastnictví města nebo oprávněné osoby,  které jsou  rozmístěny na určených  veřejných prostranstvích města nebo v uzavřených areálech školních zařízení.

3.  Odpady z údržby domácí zeleně a zahrad dle  čl. 2 odst. 1 písm. h)  je stanoveno odkládat donáškovým způsobem:
a) do sběrného dvora odpadů  v jeho  provozní době,
b) do typizovaných sběrných nebo odvozových nádob ve vlastnictví města nebo oprávněné osoby,  které jsou  umísťovány na určených  veřejných prostranstvích města.

4. Způsoby dle odstavce 3. lze odkládat také ostatní biologické odpady rostlinného původu dle  čl. 2 odst. 1 písm. h).

5. Tříděné složky dle čl. 2 odst. 1 písm. i) lze  odkládat donáškovým způsobem do sběrného dvora odpadů v jeho provozní době.

6. Tříděné složky dle odst. 1 až 4 musí být  odloženy pouze do typizované sběrné nádoby  označené pro příslušnou složku. Označení je provedeno přednostně umístěním nápisů nebo symbolů na sběrné nádobě.
7. V případě neoznačení sběrné nádoby dle odstavce 5 rozhoduje o jejím užívání barva nádoby nebo jejího víka takto: 
a) modrá barva – papír a papírová lepenka,  
b) žlutá barva – plasty, PET lahve a nápojové kartóny,
c) zelená barva – barevné sklo,
d) bílá barva – bílé sklo,
e) hnědá barva – biologicky rozložitelné složky
f) šedá barva - kovy
 
8. V prostorách sběrného dvora, překladiště odpadů, zařízení ke sběru a výkupu odpadů a v prostorách školního zařízení mohou být  jednotlivé tříděné složky odloženy pouze pod dohledem zástupce oprávněné osoby.
9. Větve o průměru jejich nejsilnější části  větším než 1 cm musí být odloženy odděleně od ostatních složek biologického odpadu rostlinného původu.
10. Oprávněnou osobou je pro účely této obecně závazné vyhlášky osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady a je ve smluvním vztahu s městem Litomyšl

čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Odkládání nebezpečných složek2) je stanoveno donáškovým způsobem:
a) do sběrného dvora odpadů v jeho provozní době,
b) na sběrové vozidlo v rámci mobilních svozů.
2. Odložení jednotlivých nebezpečných složek na místech dle odst. 1. písm. a) a b) musí být uskutečněno  pod dohledem zástupce oprávněné osoby.
3. Použité kapesní baterie a monočlánky je možno odkládat mimo způsobů dle odst. 1 písm. a) a b) donáškovým způsobem do speciálně označených sběrných nádob v majetku města nebo oprávněné osoby, které  jsou umístěny ve vybraných provozovnách (obchodech) s tímto zbožím a  veřejných budovách v jejich provozní době.

čl. 5
Sběr a svoz objemných složek

1. Objemné složky lze odkládat donáškovým způsobem:
a) do sběrného dvora v  jeho provozní době,
b) do překladiště odpadů v jeho provozní době,
c) na sběrové vozidlo v rámci mobilních svozů.
2. Odložení jednotlivých objemných složek na místech dle odst. 1. písm. a) až c) musí být uskutečněno  pod dohledem zástupce oprávněné osoby. Jednotlivé složky musí být předem  upraveny tak, aby  měly co nejmenší objem.

čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1. Odkládání směsného  odpadu z domácností je stanoveno:
a) na svozové stanoviště  v typizované sběrné nádobě (zejména kovové nádoby o objemu 110 litrů) ve vlastnictví jejich uživatele, majitele nebo správce nemovitosti ve stanovené době svozu směsného komunálního odpadu,
b) donáškovým způsobem na překladiště odpadů v jeho provozní době.

2. Typ sběrné nádoby musí umožnit její mechanizované vyprázdnění svozovou technikou oprávněné osoby. Vyprázdnění obsahu nádoby, odvoz a odstranění odpadu provádí oprávněná osoba celoročně v pravidelné době dle zveřejněného časového harmonogramu.
3. Sběrné nádoby musí být opraveny nebo vyměněny do termínu příštího požadovaného odvozu  z této nádoby po zjištění poškození, které:
a)  způsobuje nefunkčnost uzávěru (víka),
b)  může způsobit únik odpadů,
c)  znemožňuje úplné vyprázdnění nádoby.

4. V prostorách překladiště odpadů může být  směsný odpad odložen pouze pod dohledem zástupce oprávněné osoby.
5. Do sběrných nádob  na směsný odpad nebo na překladiště odpadů není dovoleno odkládat horký popel.
6. Svozové stanoviště je místo přistavení nádoby na směsný komunální odpad za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Umístění svozového stanoviště podléhá souhlasu MěÚ Litomyšl.

čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1. Fyzické osoby, které provádějí stavbu, změnu stavby, stavební úpravy, terénní úpravy nebo stavbu odstraňují dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a produkují tak stavební odpad, jsou povinny tento odpad třídit a  nabídnout provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu.
2. V případě, že není způsob dle odst. 1. dostupný, musí zajistit  uložení stavebního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. 
3. Stavební odpady a výkopovou zeminu pocházející z drobných stavebních činností, pro které neplatí ohlašovací povinnost dle stavebního zákona, mohou fyzické osoby, ukládat do sběrného dvora odpadů, v množství maximálně 200 kg. Odpad musí být předem  upravený tak, aby  měl co nejmenší objem a musí být odložen pouze pod dohledem zástupce oprávněné osoby.

čl. 8
Zveřejňování aktuálních informací

1. K odkládání složek komunálního odpadu dle čl. 4 až čl. 5 této obecně závazné vyhlášky je možno využít pouze způsobů v té době městem nebo oprávněnými osobami zavedených.
2. Způsobem v místě obvyklým jsou zveřejňovány zejména aktuální informace o:
a)  smluvních oprávněných osobách a kontaktech na jejich zástupce,
b)  harmonogramu svozu směsného komunálního odpadu,
c)  umístění a způsobech užívání sběrných nádob na odkládání jednotlivých tříděných složek komunálního odpadu na veřejných prostranstvích města a ve veřejných budovách,
d) umístění a provozní době sběrného dvora a překladiště odpadů a aktuálních možnostech odkládání odpadu v jejich prostorách,
e) umístění zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů,
f)  funkčnosti jednotlivých možností odkládání složek komunálního odpadu v aktuálním období a další specifických pokynech pro třídění jednotlivých složek,
g) termínech a způsobech provádění mobilních svozů.

čl. 9
Kontrolní činnost a sankce

1. Kontrolu plnění povinností vyplývajících z této vyhlášky, provádějí pověření zaměstnanci MěÚ a Městská policie Litomyšl.
2. Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky lze uložit sankce podle zvláštních předpisů3). 

čl. 10
Platnost obecně závazné vyhlášky a zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se vyhláška města Litomyšl č. 7/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v městě Litomyšli a integrovaných obcích.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015

 

 

  
Michal Kortyš v.r.                                                                  Radomil Kašpar v.r. 
místostarosta                                                                        starosta

Vyhotovení s podpisy starosty a 1. místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka městského úřadu Litomyšl.

Vyhláška č. 01/15 (formát pdf, velikost 286,37 KB)

 
Youtube Litomyšl