Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 12. 05. 2014

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A

M Ě S T A    L I T O M Y Š L

č. 01/2014

o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města

Zastupitelstvo města Litomyšle se na svém na svém zasedání dne 22. dubna 2014 usnesením  č. 44/14 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zákaz provozování

Na celém území obce se zakazuje provozování:

a)    sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;

b)    loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;

c)     loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.5.2014.

 

Radomil Kašpar                                                                            Michal Kortyš
1. místostarosta města                                                                 starosta města

 

Vyhotovení s podpisy starosty a 1. místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka městského úřadu Litomyšl. 

  

Vyhláška vyvěšena na úřední desku Městského úřadu  Litomyšl

dne

23.04.2014

Vyhláška sejmuta z úřední desky Městského úřadu Litomyšl

dne

09.05.2014

 

 

 

 

 

Vyhláška č.01-2014 (formát pdf, velikost 152,95 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl