Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 03. 2009

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 3.2. 2009 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1

Základní ustanovení

             Požívání alkoholických nápojů1) je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městě Litomyšl nebo být v rozporu s dobrými mravy.

 Čl. 2

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 (1)    Na území města Litomyšl se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích nebo jejich částech2) v památkové rezervaci města3) graficky vyznačené v příloze č.1 k této vyhlášce a veřejných prostranstvích  nebo jejich částech uvedených v příloze č.2 k této vyhlášce.

 (2) Na území města Litomyšl se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů:

a)      v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení4),

b)      v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení5),

c)      na dětských hřištích a pískovištích.

 (3) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku v úseku, který začíná svislou dopravní značkou6) a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky a to vždy v celé šíři chodníku.

 Čl. 3

Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje

 (1) Zákaz se nevztahuje:

a)      na prostory na kterých jsou umístěna zařízení pro poskytování prodeje občerstvení a gastronomických služeb7),

b)      na prostory u stánků s občerstvením v tržištích a tržních místech8).

 (2) Zákaz se rovněž nevztahuje na prostory, na kterých se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo povolená městem Litomyšl. Těmito akcemi zejména jsou městské trhy, silvestrovské a novoroční oslavy.

 

Čl.  4

Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Michal Kortyš                                                                  Ing. Jan Janeček
         starosta                                                                     1. místostarosta

 

 

 

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desku města  Litomyšl

dne

04.02.2009

Vyhláška sejmuta z úřední desky  města Litomyšl

dne

19.02.20091) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem   a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
2) §  34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
3) 4 odstavec 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách a výnos ministerstva kultury České socialistické republiky 16 417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987 o prohlášení historických jader za památkové rezervace; příloha č. 3 - vymezení hranic městské památkové rezervace v městě Litomyšli, Obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 02/05, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
4) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
5) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
6) § 63 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, příloha č. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
7) Oddíl III  Obecně závazné vyhlášky města Litomyšl č. 04/04 o místních poplatcích
8) Čl. 2 Nařízení města č. 03/04, kterým se vydává tržní řád (tržní řád)

Příloha č.1 (formát pdf, velikost 193,53 KB)

Příloha č.2 (formát pdf, velikost 673,09 KB)

Vyhláška č. 01/09 (formát pdf, velikost 982,52 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl