Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 10/2011

Obecně závazná vyhláška, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 01. 01. 2012

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A

M Ě S T A    L I T O M Y Š L

č. 10/11

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Litomyšle se na svém zasedání dne 13.12.2011 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), b) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

K zajištění ochrany veřejného pořádku na území města se vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku:

a)    rušení nočního klidu,

b)    používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení, 

c)    pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték s využitím živé i reprodukované hudby, konaných na venkovním prostranství

d)    činnost provozoven1) s veřejnosti přístupnou hudební produkcí v podobě živé a reprodukované hudby,

e)    činnost provozoven - restauračních předzahrádek, zahradních restaurací, letních zahrádek a obdobných zařízení2)

Čl. 2
Omezení činností

(1)          Dobou nočního klidu se rozumí doba mezi  22. hodinou večerní a  6. hodinou ranní následujícího dne s výjimkou noci z 31. prosince na 1. ledna, kdy se dobou nočního klidu rozumí doba mezi 3. a 6. hodinou ranní.

(2)          V  době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

(3)          Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 06:00 hodin do 16:00 hodin veškerých prací spojených s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

(4)         Pořadatelé veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí spojených s produkcí živé či reprodukované hudby, které se konají na venkovních prostranstvích, jsou povinni tuto hudební produkce ukončit do 22:00 hodin.

(5)          V  památkové rezervaci města3) graficky vyznačené v příloze č. 1 této vyhlášky jsou provozovatelé provozoven (vyjma provozoven uvedených v čl. 1 písm. e) této vyhlášky) povinni ukončit veřejnosti přístupnou hudební produkci v podobě živé a reprodukované hudby v pátek, sobotu a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu do 2. hodiny ranní následujícího dne. Ve zbývajících dnech do 24:00 hodin.

(6)          V  památkové rezervaci města3) graficky vyznačené v příloze č. 1 jsou povinni:

a)            provozovatelé restauračních zařízení, kteří provozují na otevřených veřejných prostranstvích restaurační předzahrádky, letní zahrádky a obdobná zařízení (provozovny uvedené v čl. 1 písm. e) této vyhlášky), ukončit provoz těchto restauračních předzahrádek, letních zahrádek a obdobných zařízení do 24:00 hodin,

b)            provozovatelé restauračních zařízení, kteří provozují v uzavřených prostorech existujících staveb4) restaurační předzahrádky, letní zahrádky a obdobná zařízení (provozovny uvedené v čl. 1 písm. e) této vyhlášky), ukončit provoz těchto restauračních předzahrádek, letních zahrádek a obdobných zařízení do 22:00 hodin.
Ukončením provozu podle písm. a) a b) tohoto odstavce se rozumí i ukončení hudební produkce v podobě živé a reprodukované hudby.

Čl. 3
Výjimky

Na základě žádosti5) může starosta spolu s místostarostou nebo Rada města Litomyšle udělit výjimku z ustanovení čl. 2 odst. 2, 3, 4, 5 a 6 této vyhlášky, a to konkrétní osobě na pořádání určité akce.

Čl. 4
Sankce

Porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude postihováno zvláštních právních předpisů6).

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Litomyšl 02/08, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

 Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.

 

Radomil Kašpar                                                    Michal Kortyš
1. místostarosta města                                         starosta města

 

Vyhotovení s podpisy starosty a 1. místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka městského úřadu Litomyšl. 

 ___________________________________________

1) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
2) Restaurační předzahrádka – nemusí se jednat o zařízení, ani o stavbu ve smyslu stavebního zákona. Provedení předzahrádek může být různé - od pouhého položení koberce, rozmístění stolů a slunečníků, přes jednoduché podlahové vyrovnávací rošty volně položené na terén, až po složité montované konstrukce se zábradlím, vyrovnávacími stupni a zastřešením. Pokud jsou předzahrádky umístěné na veřejně přístupných pozemních komunikacích, povolují se podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a podléhají místnímu poplatku podle obecně závazné vyhlášky města.Zahradní restaurace, letní zahrádka a obdobné zařízení – podle posouzení stavebního úřadu se jedná o stavbu nebo zařízení, je zapotřebí územní souhlas nebo územní rozhodnutí.
3) § 4 odstavec 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách a výnos ministerstva kultury České socialistické republiky 16 417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987 o prohlášení historických jader za památkové rezervace; příloha č. 3 – vymezení hranic městské památkové rezervace v městě Litomyšli,
Obecně závazné vyhlášky města Litomyšle:
č. 02/05, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
č. 01/09, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
č. 02/09, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání pyrotechnických předmětů pro zábavné účely
č. 04/09, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích
4) § 96 odst. (2) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména vnitřní dvory a průchody obytných domů
5) žádost o výjimku lze obdržet na Městském úřadě Litomyšl nebo ji získat ze stránek www.litomysl.cz, žádost o výjimku doporučujeme podat na městský úřad nejméně 15 dnů před dnem konání hudební produkce.
6) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška vyvěšena na úřední desku Městského úřadu  Litomyšl

dne

14.12.2011

Vyhláška sejmuta z úřední desky Městského úřadu Litomyšl

dne

03.01.2012

 

 

 

Vyhláška č.10/11 (formát pdf, velikost 1,06 MB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl