Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Provozní řád

MĚSTSKÁ TRŽNICE LITOMYŠL
Provozní řád

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení


Tento provozní řád Městské tržnice Litomyšl (dále jen tržnice) stanovuje místo a podmínky pro nabídku a prodej zboží na tržnici nacházející se v podloubí domu Smetanova náměstí č.p.61 v Litomyšli, na parcele p. č. 395, a dále v klidové části Smetanova náměstí před domy č.p.54, 55 a 56.
Provozní řád tržnice je vydán v souladu s nařízením města Litomyšl č.06/2021, kterým se vydává tržní řád.

Tržnice slouží především k prodeji ovoce, zeleniny, květin, zahrádkářské sadby a jiných zemědělských produktů, řemeslných a rukodělných výrobků.

 

Čl. 2
Vymezení základních pojmů


1. Provozní řád tržnice se vztahuje na celý prostor tržnice specifikovaný v čl. 1.
2. Prodejní místo - pro prodej a nabídku zboží v podloubí domu Smetanova náměstí č.p.61 v Litomyšli prostoru tržnice slouží zcela výhradně 4 prodejní stoly. Pro prodej a nabídku zboží z vozidel slouží prostor tržnice vymezený v klidové části Smetanova náměstí před domy č.p. 54, 55 a 56 (sobotní prodej).
3. Trh - Soubor prodejních míst zřizovaných k příležitostnému prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci ve stanovených termínech pravidelných nebo při příležitosti mimořádných akcí jakou jsou např. farmářské a tradiční trhy. V rámci provozu tržnice je provozovatel oprávněn pořádat trhy.
4. Provozovatel tržiště - Provozovatelem je Město Litomyšl a správcem Městská policie Litomyšl. Provozovatel neodpovídá za kvalitu a vady zboží prodávaného jednotlivými prodejci prodejního místa.
5. Nároky vyplývající z jednotlivých smluv uplatňuje kupující podle ustanovení občanského zákoníku u fyzické nebo právnické osoby, která zboží kupujícímu prodala.

 

Čl. 3
Oprávnění k prodeji na tržním místě


Na vymezeném tržním místě v prostoru tržnice mohou prodávat prodejci:
1. Fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního zákona
2. Osoby podnikající podle zvláštních předpisů
3. Fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby

 

Čl. 4
Provozní doba


1. Doba prodeje: pondělí - neděle od 06:00 do 20:00 hod.

 

Čl. 5
Rezervace prodejních míst


1. K rezervaci prodejního místa slouží online rezervační systém, který prodejce nalezne na internetových stránkách provozovatele Města Litomyšle.
2. Podmínky rezervace:
- rezervaci lze provést max. 30 dní předem
- v jednom kalendářním týdnu si prodejce může objednat maximálně 3 dny, kdy bude využívat prostor tržnice a zároveň musí splnit podmínku obsadit max. 2 prodejní stoly na jeden den provozu tržnice.
- rezervace musí být provedena nejpozději den před plánovaným dnem prodeje.
- zrušení rezervace nejpozději v online rezervačním systému nebo v den prodeje do 06:00 hodin na e-mail mp@litomysl.cz
- v případě neuskutečnění prodeje bez řádné omluvy, porušením provozního řádu nebo nevhodného chování prodejce, může dojít k blokaci prodejce až na 30 dní.
- pokud nebudou v aktuální den prodeje stoly obsazeny, může v den prodeje prodat prodejní místo MP bez rezervace
3. Prodejní místo si vybere prodejce (dle volné kapacity). Druh nabízeného a prodávaného zboží je předem omezen a závisí na volné kapacitě prodejních míst.

 

Čl. 6
Podmínky prodeje


1) Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy a nařízení.
2) Kapacitu tržnice stanovuje jeho provozovatel s ohledem na bezpečnost jeho účastníků a s ohledem na povinnost dodržovat obecně závazné právní předpisy a nařízení.
3) Každý prodejce je povinen viditelně označit prodejní místo jménem a příjmením fyzické osoby, obchodní firmou, názvem právnické osoby s uvedením sídla, popř. trvalým pobytem, identifikačním číslem osob (IČO), bylo-li přiděleno a jménem a
příjmením osoby odpovědné za prodej
4) Prodejce, který provedl v souladu s čl. 5 rezervaci prodejního místa je povinen být ve stanovenou dobu prodeje osobně přítomen, případně může být zastoupen jím pověřenou osobou odpovědnou za prodej.

 

Čl. 7
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti


1) Při uskutečňování prodeje jsou zvláště prodávající povinni zejména:
a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,
b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadu.
c) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly,
d) k prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
e) ovoce, zeleninu a lesní plody nabízet k prodeji již řádně očištěné a zbavené zavadlých částí.

 

Čl. 8
Omezení druhů prodávaného zboží


1) Omezení druhů prodávaného zboží a služeb se řídí zvláštními předpisy
2) Na tržnici, na prodejním místě tržnice se zakazuje prodej:
a) spodního prádla a ponožek,
b) lihovin, *
c) zábavné pyrotechniky,
d) tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret,
e) umělých květin s výjimkou smutečních vazeb,
f) osobních hygienických potřeb,
g) erotického a pornografického zboží a tiskovin,
h) živých a usmrcených zvířat, vyjma vánočního prodeje kaprů,
3) Výjimku z čl. 8 odst. 2 písm. a), b), e), f), a h) tvoří prodej na tržním místě zařízeném pro prodej v rámci kulturní, společenské, sportovní či jiné akce a trhu (zejm. jarmark, slavnosti aj.).
4) Provozovatel tržnice si vymezuje možnost omezit či zakázat prodej dalších druhů zboží nespecifikovaných v čl. 8 odst. 2, které nejsou v souladu účelem provozu tržnice dle čl. 1.

 

Čl. 9
Poplatek za užívání prodejního místa


1. Poplatek za užívání prodejního místa činí za každý i započatý m2 pro prodej a nabídku zboží 75,-Kč.
2. Úhrada za užívání prodejního místa je prodejcem uhrazena v hotovosti v den prodeje pověřenému pracovníkovi provozovatele přímo na tržišti.
3. Při kratší prodejní době, než je stanovena doba prodeje, se cena nekrátí ani nevrací. Při vykázání prodejce z tržního místa způsobené porušením těchto pravidel se poplatek nevrací.

 

Čl. 10
Kontrola a sankce


Kontrolu nad dodržováním tohoto provozního řádu tržnice provádějí strážníci Městské policie Litomyšl a pověření zaměstnanci města Litomyšl Městského úřadu Litomyšl. Tím není dotčeno provádění kontroly orgány dozoru podle zvláštních zákonů.

 

Čl. 11

Účinnost


Tento provozní řád nabývá účinnosti 1.1.2024

 

*  „Lihovinou“ se rozumí alkoholický nápoj určený k lidské spotřebě, mající určité organoleptické
vlastnosti, o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových.

 

Tento provozní řád byl schválen Radou města Litomyšle dne 13.12.2023 usnesením č. 1025/23.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl