Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Usnesení Rady města Litomyšle

24. zasedání ze dne 16. 11. 2021

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v usneseních rady města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze tohoto dokumentu. Osobní údaje jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 944/21

RaM ruší usnesení RaM č. 713/21 ze dne 25. 8. 2021 a doporučuje ZaM zrušit usnesení ZaM č. 118/21 ze dne 16. 9. 2021. Oprava střechy domu č.p. 182 na Šantově náměstí nebude v roce 2021 provedena, bude podána nová žádost v roce 2022.


usnesení č. 945/21

RaM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 0100520368 ze dne 30. 6. 2020 na pronájem nebytových prostor restaurace Na Plovárně v budově č. p. 300 včetně venkovní terasy, vše součástí st. p. č. 1105/1 zastavěná plocha v katastrálním území a obci Litomyšl, dohodou k datu 30. 11. 2021. Nájemce *****.


usnesení č. 946/21

RaM souhlasí s tím, aby ***** umístil na oplocení hřiště na Pohodlí na dobu do 30. 06. 2022 reklamní tabuli s označením firmy o velikosti 3 m x 2 m v souvislosti s poskytnutím finanční podpory SDH Pohodlí na zajištění akce Pohodelský minifest 2021.


usnesení č. 947/21

RaM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání č. 1319/21 s Univerzitou Pardubice, IČ 00216275, se sídlem Studentská 95, Pardubice ve znění dle přílohy č. 1/MJ/24R/2021, kterou se sjedná úhrada nákladů spojených s provozem prostor v piaristické koleji a její přístavbě, které neprovozuje UP.


usnesení č. 948/21

RaM revokuje usnesení RaM č. 891/21 ze dne 3. 11. 2021: RaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi osobního automobilu Škoda FABIA, Active 1,0 MPI, VIN TMBEA6NJ8MZ015614 (roční vůz, najeto 9034 km) s firmou Autostyl a.s., IČO: 24727741, Horská 579, 541 01 Trutnov za kupní cenu 283.000,- Kč včetně DPH. RaM souhlasí s vydáním bezplatné parkovací známky. RaM souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na zákonné pojištění, havarijní pojištění a pojištění na čelní sklo. Bude uzavřen dodatek pojistné smlouvy se společností Generali Česká pojišťovna.


usnesení č. 949/21

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 02/18/HSYM-VP ze dne 4. 1. 2019 na p. p. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 4 896 m2 a p. p. č. 126/6 ostatní plocha o výměře 209 m2 v katastrálním území Kornice a obci Litomyšl za účelem ochrany příroda a péče o životní prostředí. Půjčitel Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Dodatkem bude prodloužena doba výpůjčky do 31. 12. 2023.


usnesení č. 950/21

RaM souhlasí s úpravou "Dotačního programu na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli" takto:Název programu se mění na: "Dotační program na obnovu objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli".Celková alokace z rozpočtu města pro rok 2022 bude zvýšena na 400.000,- Kč.V ostatních bodech se program mění takto:A) Restaurátorské práce v podloubí objektů (včetně pilířů) – maximální výše dotace 80.000,- Kč, minimální spoluúčast žadatele 40%B) Restaurátorské práce v přízemí objektů bez podloubí maximální výše dotace 80.000,- Kč, minimální spoluúčast žadatele 40%C) Ostatní práce v podloubí objektů (včetně pilířů)- maximální výše dotace 60.000,- Kč, minimální spoluúčast žadatele 50%D) Ostatní práce na hlavním průčelí všech objektů v městské památkové rezervaci, maximální výše dotace 60.000,- Kč, minimální spoluúčast žadatele 50%, pozn.: v případě rozsáhlých oprav fasád (domy obklopené z více stran veřejnými prostranstvími) může být udělena individuální dotaceE) Nové výkladce v hlavním průčelí všech objektů na Smetanově náměstí - maximální výše dotace 100.000,- Kč, minimální spoluúčast žadatele 30%, PD výkladce musí být odsouhlasena městským architektem" F) Nové dlažby v podloubí objektů na Smetanově náměstí - maximální výše dotace 1.000,- Kč/1m2, minimální spoluúčast žadatele 30%, text: "je doporučena velkoplošná opuková dlažba, orientace spárořezu: kolmá na přilehlý objekt" se doplňuje: kromě opuky je možné použít i pískovec, či obnovit stávající žulovou mozaiku. Zvolená velikost dlažby a její spárořez musí být odsouhlaseny městským architektem.


usnesení č. 951/21

RaM souhlasí a doporučuje ZaM zrušení věcného břemene chůze a jízdy zřízeného dle kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24. 5. 2000 pro oprávněnou nyní p. p. č. 3248 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl na st. p. č. 112/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Věcné břemeno bylo zřízeno při prodeji pozemku st. p. č. 112/1, nyní je vlastníkem obou pozemků město a věcné břemeno není potřeba a komplikuje zápis nového bytového domu a souvisejících zpevněných ploch do katastru nemovitostí.


usnesení č. 952/21

RaM souhlasí s podmínkami prodeje pozemků v katastrálním území Lány u Litomyšle pro výstavbu RD v lokalitě "Babka" dle přílohy č. 2/MJ/24R/2021.


usnesení č. 953/21

RaM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise rady města č. 14/2021 ze dne 2. 11. 2021 dle přílohy č. 3/MJ/24R/2021.


usnesení č. 954/21

RaM projednala žádost o souhlas se stavbou: Zelená alej - úprava účelové komunikace a kanalizační přípojka – novostavba na pozemcích p. č. 1599/13, p. č. 2280/5, p. č. 1614/1, p. č. 1599/21 ostatní plochy v katastrálním území Litomyšl dle projektové dokumentace vypracované Ing. Miroslavem Filipem, Horní Heřmanice 165 dle č. zakázky 2-2021 v 10/2021 a se stavbou nesouhlasí, protože v předložené PD není řešena navazující výstavba, pro kterou je úprava komunikace a kanalizační přípojka navrhována, a proto není důvod k rozšiřování stávající příjezdové komunikace na pozemek ani ke stavbě kanalizační přípojky.


usnesení č. 955/21

RaM nesouhlasí se záměrem prodeje a souhlasí se záměrem pronájmu části p. p. č. 757/2 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem zpevnění pozemku a parkování auta. Stavební komise rady města doporučuje pronájem za předpokladu doložení souhlasu vlastníků sousedních pozemků a SVJ sousedního bytového domu Moravská č.p. 907-908. Žadatel ***** Žadatel předloží upřesněný návrh zpevnění plochy s vyjádřením vlastníků sousedních pozemků a SVJ Moravská 907 a 908 a ten bude předložen k dalšímu projednání.


usnesení č. 956/21

RaM bere na vědomí zápis z jednání komise pro oblast bytové politiky ze dne 9.11. 2021 dle přílohy č. 01/MH/24R/2021 a ukládá odboru místního a silničního hospodářství řídit se usneseními komise BK/29/21 až BK/30/31 a zajistit jejich realizaci nebo další projednání v rámci schválených kompetencí.


usnesení č. 957/21

RaM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.1, J. E. Purkyně 1144, s***** Nájem na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 70 Kč/m2/měsíc.


usnesení č. 958/21

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru ul. Jiráskova a Václava Havla v termínech 28.11., 05.12., 12.12. 19.12., 24.12.2021 za účelem pořádání akce Andělské adventní neděle. Žadatel Zámecké návrší z.ú., Litomyšl, IČ 27501485.


usnesení č. 959/21

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru ulice Jiráskova a nám. Václava Havla vedle zámecké zdi v období od 27.11.2021 do 31.01.2022 za účelem přistavení autobusu s občerstvením. Žadatel for taste s.r.o., Litomyšl IČ. 07118660. Podmínkou souhlasu je uhrazení dlužné částky za elektrickou energii.


usnesení č. 960/21

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120077293 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na přeložku vedení v lokalitě Na Lánech, kat. území Lány u Litomyšle a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Předpokládané náklady na přeložku činí 194.475,50,- Kč.


usnesení č. 961/21

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_01_4121877370 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na připojení odběrného elektrického zařízení a zajištění dohodnutého zvýšeného rezervovaného příkonu na adrese č. parc. st. 288, Špitálská 113, Litomyšl 570 01 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Podíl na nákladech 31.500,- Kč.


usnesení č. 962/21

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOBS01_4121873131 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na připojení odběrného místa na adrese Nedošín, kat. území Nedošín, parc. č. 120/2, 570 01 Litomyšl a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Podíl na nákladech činí 12.500,- Kč.


usnesení č. 963/21

RaM bere na vědomí předložený protokol o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení akce "Cyklistická stezka VERTEX – ul. J. Žižky Litomyšl". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Skanska a.s., IČ: 26271303 za cenu 4.959.500 Kč bez DPH. RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto vybranou firmou.


usnesení č. 964/21

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK_2021_0074 se společností Cetin a.s., IČ 04084063 realizaci akce "Cyklistická stezka VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl" a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Náklady na přeložku činí 597.394,00 Kč.


usnesení č. 965/21

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK_2021_0071 se společností Cetin a.s., IČ 04084063 realizaci akce "Nadchod přes I/35 (Poliklinika)" a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Náklady na přeložku činí 113.593,00 Kč.


usnesení č. 966/21

RaM bere na vědomí požadavek Ředitelství silnic a dálnic ČR rozhodnout o preferenci variantního řešení úpravy rybníka Hluboký (varianta eliminační a varianta s úplnou transformací) v souvislosti s plánovanou výstavbou D 35 v úseku kolem Litomyšle. RaM preferuje variantu č. 1 Eliminační návrh.


usnesení č. 967/21

RaM souhlasí a doporučuje ZaM vydat obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha 02/FIN/24R/2021).


usnesení č. 968/21

RaM bere na vědomí:- daňové příjmy k 9. 11. 2021 (příloha 01a/FIN/24R/2021)- finanční prostředky k 12. 11. 2021 (příloha 01b/FIN/24R/2021)- plnění rozpočtu k 31. 10. 2021 (příloha 01c/FIN/24R/2021)


usnesení č. 969/21

RaM souhlasí se sjednáním spořicích produktů od banky a pověřuje starostu podpisem odpovídajících dokumentů. Bude zvýšena úroková sazba na spořicím účtu, který má město u České spořitelny a.s., a to na 0,85 % p. a. a bude založen termínovaný vklad ve výši 75.000.000 Kč u ČSOB na dobu 3 měsíců s úrokovou sazbou 1,93 % p. a.


usnesení č. 970/21

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč žadateli Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. (Mokrá 98, 664 04 Mokrá Horákov, zastoupený PaedDr. Josefem Čadíkem, IČ: 255 25 620) na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním Filmového léta 2021 - promítání filmů Kinematografu bratří Čadíků. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 0223. RaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 971/21

RaM souhlasí a doporučuje ZaM uzavření darovací smlouvy se zapsaným ústavem Zámecké návrší, která je obsahem přílohy č. 01/KCR/24R/2021. Obsahem smlouvy je darování ledparových venkovních světel včetně case. 


usnesení č. 972/21

RaM souhlasí s udělením výjimky z Nařízení města Litomyšl č. 15/2019 - tržní řád dle přílohy č. 02/KCR/24R/2021. Městská knihovna uspořádá v sobotu 11. prosince 2021 od 9 do 12 Vánoce před knihovnou a 13. a 14. prosince na podsíni Pouliční výstavu prací studentů U3V.


usnesení č. 973/21

RaM schvaluje uzavření Smlouv o dodávce vody a odvádění odpadních vod CSP Litomyšl s firmou Vodovody spol. s. r. o., Na Lánech, Litomyšl pro obě budovy CSP. Předpokládaný objem financí v průběhu následujících 5 let je odhadován na 1 mil. Kč.


usnesení č. 974/21

RaM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě se společností Scolarest a s navýšením cen ve ŠJ Scolarest od 1. 1. 2022 dle přílohy č. 1/SSK/24R/2021.


usnesení č. 975/21

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49.000 Kč Plaveckému klubu Litomyšl, z.s., Kornická 137, Litomyšl, IČ: 11705787 na podporu nově vzniklého plaveckého oddílu. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. RaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 976/21

RaM schvaluje změnu závazných ukazatelů u CSP Litomyšl pro rok 2021: Závazný ukazatel platy: 30.670 tisíc Kč (povýšení 309 tisíc Kč)Rozpočtované náklady na energie: 1.184 tisíc Kč (ponížení o 121 tisíc Kč)Příspěvek město: 4.414 tisíc Kč (ponížení/ vratka 519 tisíc Kč)

 


usnesení č. 977/21

RaM schvaluje v souladu s čl. 3, odst. 2 OS 05/11, Organizační řád pro Městský úřad Litomyšl, odbor městských lesů, vnitřní předpis "Směrnice pro zadávání samovýrob a realizaci drobného prodeje - Příloha č. 1 - ceník" - příloha č. 01/ML/24R/2021, a to s platností od 22.11.2021. Zároveň ruší vnitřní předpis "Směrnice pro zadávání samovýrob a realizaci drobného prodeje - Příloha č. 1 - ceník", schválený RaM usnesením č. 711/20.


usnesení č. 978/21

RaM schvaluje harmonogram schůzí rady města v roce 2022 a doporučuje starostovi města svolat zasedání zastupitelstva v termínech dle předloženého harmonogramu (příloha č. 01/VMU/24R/2021).


usnesení č. 979/21

RaM souhlasí s poskytnutím slevové poukázky v hodnotě 200 Kč na nákup vánočních stromků od odboru městské lesy. Poukázka bude poskytnuta členům ZaM, zaměstnancům MÚ a strážníkům Městské policie. Jedná se o 152 poukázek v celkové hodnotě 30.400 Kč. RaM dále souhlasí s poskytnutím 1 ks vánočního stromku (smrk ztepilý) všem příspěvkovým organizacím města, Rodinnému centru Litomyšl a Naději - pobočka Litomyšl dle přílohy 02/VMU/24R/2021.


usnesení č. 980/21

RaM rozhodla (v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb, evid. č. zakázky ve VVZ- Z2021-007510, sp. zn. zadavatele: LITMR1220) o uzavření smlouvy (příloha č. 04/VMU/24R/2021) s dodavatelem GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČO: 24132098, se sídlem: Hálova 47/12, Satalice, 190 15 Praha 9 - viz příloha č. 03/VMU/24R/2021. RaM pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.


usnesení č. 981/21

RaM doporučuje ZaM schválit závazek ohledně dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na realizaci akce 014D26100 1017 FZŠ – Litomyšl - Cisternová automobilová stříkačka.


usnesení č. 982/21

RaM bere na vědomí dopis týkající se dopravní situace v průmyslové zóně (memorandum) ze dne 15.11.2021 a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 
Youtube Litomyšl