Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Rada města Litomyšle Pravomoc rady města

Radě města je vyhrazeno:

- zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu,
- plnit vůči právnickým osobám a zařízením založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města,
- plnit funkci valné hromady, je-li obec jediným akcionářem nebo jediným společníkem,
- vydávat nařízení města,
- projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady obce,
- stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu,
- jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu, rozhodovat o platech vedoucích odborů městského úřadu (návrhy podává tajemník městského úřadu),
- zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
- kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,
- stanovit celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města,
- ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města; tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu zcela nebo zčásti,
- přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá městským úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
- uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách,
- stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
- schvalovat organizační řád městského úřadu,
- plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl