Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Usnesení Rady města Litomyšle

21. zasedání ze dne 06. 10. 2021

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v usneseních rady města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze tohoto dokumentu. Osobní údaje jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 809/21

RaM souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 355,5 m2 v budově č.p. 402, která je součástí st. p. č. 79/1 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město včetně vybavení ve vlastnictví města a části p. p. č. 321/1 ostatní plocha o výměře 325 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem provozování restaurace Karlov a předzahrádky. Výše nájemného 35.000,- Kč/měsíc bez DPH, tj. 420.000,- Kč/rok bez DPH pro rok 2021, dále valorizace ceny nájmu dle inflace, nájemce bude gastronomické služby zajišťovat ve vysokém standardu odpovídajícím prostředí Smetanova domu, úhrada el. energie, plynu, tepla, vody a dalších služeb souvisejících s pronájmem na základě smluv s dodavateli nebo na základě podružného měření spotřeby, smlouva na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemce T&T - trade Holding s.r.o., IČ 02493233, Mařákova 365, 570 01 Litomyšl. O možnosti zápočtu předpokládané investice do pronajatých prostor a vybavení proti nájemnému bude město dále s nájemcem jednat.


usnesení č. 810/21

RaM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky p. p. č. 2413/3 trvalý travní porost o výměře 11.616 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem údržby a užívání pozemku v návaznosti na pozemky zahrad u RD. Žadatelé *****. Smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Realizace výsadby zeleně a úprav pozemku bude možná až po zpracování a odsouhlasení návrhu. 


usnesení č. 811/21

RaM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části p. p. č. 2138/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem provozování předzahrádky před č. p. 47 na Smetanově náměstí. Nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu 6.570,- Kč/rok. Žadatel firma Proseccon restaurant Garden s.r.o., IČ 11729155, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno. Předzahrádka je již v provozu na základě záboru veřejného prostranství na sezónu.


usnesení č. 812/21

RaM se seznámila s žádostí Konfederace politických vězňů České republiky, Pobočka č. 73, 570 01 Litomyšl, IČ 00417581, Dolní Žďár 103, 363 01 Ostrov o pronájem místnosti č. 126 (po FORTECHU) o podlahové ploše 13,39 m2 v I. NP budovy č. p. 51 na ulici Ropkova v Litomyšli za účelem provozování kanceláře. RaM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu ve výši 1.302,- Kč/m2/rok bez DPH + 1 000,- Kč/měsíc bez DPH za pronájem vybavení kanceláře. 


usnesení č. 813/21

RaM se seznámila s žádostí firmy ADVENTURA PARK s.r.o., IČ 28778201, Nedošín 62, 570 01 Litomyšl o pronájem místnosti č. 126 (po FORTECHU) o podlahové ploše 13,39 m2 v I. NP budovy č. p. 51 na ulici Ropkova v Litomyšli za účelem provozování kanceláře firmy dle přílohy č. 1/MJ/21R/2021. RaM s pronájmem nesouhlasí.


usnesení č. 814/21

RaM revokuje usnesení RaM č. 139/21 ze dne 24. 2. 2021: RaM souhlasí s pronájmem části p. p. č. 2138/10 ostatní plocha o výměře 11 m2 (stávající předzahrádka) v katastrálním území Litomyšl za účelem provozování předzahrádky před č. p. 136 na Smetanově náměstí. Nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu 4.015,- Kč/rok. Nájemce *****. Vzhled předzahrádky bude odsouhlasen s arch. Vydrovou.


usnesení č. 815/21

RaM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise rady města č. 12/2021 ze dne 21. 9. 2021 dle přílohy č. 2/MJ/21R/2021.


usnesení č. 816/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části p. p. č. 1324/3 orná půda o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce č. 1155/1 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitelé ***** Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 817/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části střechy budovy garáže bez č.p., která je součástí st. p. č. 3283 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce 1155/2 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitel *****. Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 818/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části střechy budovy garáže bez č.p., která je součástí st. p. č. 3283 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce 1155/3 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitelé *****. Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 819/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části střechy budovy garáže bez č.p., která je součástí st. p. č. 3283 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce 1155/4 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitel *****. Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 820/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části střechy budovy garáže bez č.p., která je součástí st. p. č. 3283 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce 1155/5 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitelé *****. Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 821/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části střechy budovy garáže bez č.p., která je součástí st. p. č. 3283 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce 1155/6 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitelé *****. Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 822/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části střechy budovy garáže bez č.p., která je součástí st. p. č. 3283 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce 1155/23 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitel *****. Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 823/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části střechy budovy garáže bez č.p., která je součástí st. p. č. 3283 zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce 1155/30 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitel *****. Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 824/21

RaM souhlasí s výpůjčkou části střechy budovy garáže bez č.p., která je součástí st. p. č. 3283 zastavěná plocha nádvoří o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce 1155/31 v budově bytového domu č.p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Vypůjčitel *****. Podmínky výpůjčky dle vzoru smlouvy v příloze.


usnesení č. 825/21

RaM se seznámila s výsledkem zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 772 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 732 m2, jejíž součástí je budova občanské vybavenosti č. p. 508, v katastrálním území Litomyšl, p. p. č. 483/1 ostatní plocha o výměře 377 m2, p. p. č. 483/2 ostatní plocha o výměře 39 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 1 541 m2, p. p. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 32 m2 a p. p. č. 23/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem přestavby, rekonstrukce či jiného zhodnocení budovy Kláry dle zadávacích podmínek. Město obdrželo na základě zveřejnění dvě nabídky dle protokolu v příloze č. 3/MJ/21R/2021.


usnesení č. 826/21

RaM souhlasí se zveřejněním záměru uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání a nájmu movitých věcí č. 0100520318 ze dne 30. 10. 2015 se společností Smetanova Litomyšl, o. p. s., IČ 25918206, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl. Dodatkem se prodlouží doba nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2022.


usnesení č. 827/21

RaM souhlasí se zakoupením sedačky za kupní cenu 11.289,- Kč včetně DPH a relaxačního křesla za kupní cenu 8.990,- Kč včetně DPH do apartmánu O. Zoubka v prostorách zámeckého pivovaru od společnosti Smetanova Litomyšl, o. p. s., IČ 25918206, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl. Nájemce vybavení již zakoupil a žádá o finanční vyrovnání. RaM dále souhlasí s pořízením nové rozkládací rohové sedací soupravy za kupní cenu 24.999,- Kč včetně DPH do apartmánu A. Jiráska dle žádosti SL.


usnesení č. 828/21

RaM projednala žádost a nesouhlasí s úhradou plynu za temperování pevné tenisové haly. Jedná se o požadavek na úhradu plynu spotřebovaného v období při omezení provozu v měsících lednu, únoru, březnu, dubnu a květnu roku 2021 z důvodu omezení provozu v souvislosti s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19. Žadatel společnost SPORT LT s.r.o., IČ 05601797, se sídlem Prosecká 527/24, Praha 8.


usnesení č. 829/21

RaM bere na vědomí zápis z jednání komise pro oblast bytové politiky ze dne 30. 9. 2021 dle přílohy č. 01/MH/21R/2021 a ukládá odboru místního a silničního hospodářství řídit se usnesením komise BK/26/21 a zajistit jeho realizaci nebo další projednání v rámci schválených kompetencí.


usnesení č. 830/21

RaM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.1, J. E. Purkyně 1144, s *****. Nájem na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 60 Kč/m2/měsíc.


usnesení č. 831/21

RaM vydává podle § 102 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Litomyšle č. 06/2021, kterým se vydává tržní řád (Tržní řád).


usnesení č. 832/21

RaM vydává podle § 102 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Litomyšle č. 05/2021, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu v souladu s cenovými předpisy.


usnesení č. 833/21

RaM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na venkovní garážové stání č. 12, v objektu garážových stání ul. Z. Kopala u čp. 1155 s *****. Parametry nájemného dle schválených pravidel.


usnesení č. 834/21

RaM stanovuje ceník pro stání vozidel na dobu časově omezenou dle nařízení města Litomyšle č. 05/2021 na rok 2022 dle přílohy 02/MH/21R/2021.


usnesení č. 835/21

RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni studie pro akci „Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany, Smetanovo náměstí Litomyšl“ s firmou ATELIER RAW s.r.o., IČ: 28299442 za cenu 300.000 Kč vč. DPH. RaM pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 836/21

RaM bere na vědomí předložený protokol o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu akce "Litomyšl, ul. Nerudova – oprava vodovodu". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti VODOVODY spol. s r.o., IČ: 62062948 za cenu 2.550.316,81 Kč bez PDH. RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto vybranou firmou.


usnesení č. 837/21

RaM schvaluje přijetí dotace z Pardubického kraje (titul: Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana) ve výši 80.000 Kč na realizaci akce Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností. RaM pověřuje starostu podepsáním smlouvy, která je obsahem přílohy č. 01/KCR/21R/2021.


usnesení č. 838/21

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Českému sdružení přátel betlémů (Masarykovo nám. 1426, Třebechovice pod Orebem, IČ 626 90 175, zastoupený předsedkyní spolku Silvií Duškovou) na přípravu a konání adventní výstavy betlémů včetně zapůjčení betlémů. Programová dotace bude poskytnuta z rozpočtové kap. 06, org. 0218.


usnesení č. 839/21

RaM souhlasí s přijetím účelové dotace od Pardubického kraje na podporu projektu Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století XV- částka 20 tis. Kč. RaM schvaluje uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 840/21

RaM schvaluje nákup myčky s příslušenstvím pro ŠJ U Školek Litomyšl v celkové částce do 135 tis. Kč


usnesení č. 841/21

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/21/70958 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková přiznaná dotace ve výši 9.887.000 Kč (navýšení od 281.000 Kč). RaM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě a souhlasí s poskytnutím prostředků CSP Litomyšl.


usnesení č. 842/21

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/21/70943 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková přiznaná dotace ve výši 6.622.000 Kč (navýšení od 188.000 Kč). RaM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě a souhlasí s poskytnutím prostředků CSP Litomyšl.


usnesení č. 843/21

Ram souhlasí na základě žádosti Krajského úřadu Pardubického kraje (příloha č. 01/ML/21R/2021) s poskytnutím dat LHP pro část LHC Městské lesy Litomyšl (oddělení 34 až 37), a to za účelem zpracování plánu péče o PR Maštale.


usnesení č. 844/21

RaM souhlasí s dodatkem č. 1 ve znění přílohy č. 01/VMU_IF/21/2021 včetně obchodních podmínek ve znění přílohy č. 02/VMU_IF/21/2021 ke Smlouvě o poskytnutí Služby Virusfree č. 10000021 (interní číslo 39/2011) ze dne 24.3.2011 se společností Excello s.r.o., Václavské náměstí 819/43, Praha 1, 110 00 IČ 27444899 a pověřuje starostu jeho podpisem.


usnesení č. 845/21

RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory č. 3201200004 z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021na realizaci akce „Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl“. Smlouva bude uzavřena mezi SFŽP, IČO: 00020729 a Městem Litomyšl, IČO: 00276944. RaM pověřuje starostu podpisem smlouvy.


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 
Youtube Litomyšl