Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717

obrázek k 1558424688831
Realizací tohoto projektu bude vyřešen současný problém na zimním stadionu v Litomyšli. Stávající technologie chlazení je již na současné poměry zastaralá, příliš neefektivní, pro provoz je nutné skladovat velké množství nebezpečného čpavku.

Stručný popis projektu a jeho cíle
Realizací tohoto projektu bude vyřešen současný problém na zimním stadionu v Litomyšli. Stávající technologie chlazení je již na současné poměry zastaralá, příliš neefektivní, pro provoz je nutné skladovat velké množství nebezpečného čpavku (až 500 kg). Nově navržená technologie významným způsobem sníží množství skladovaného čpavku (max. 100 kg), tímto dojde ke snížení rozsahu vážné havárie ve městě Litomyšl.

Projekt „Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717“ byl připraven pro zajištění nezbytné rekonstrukce stávajícího technického a technologického vybavení pro chlazení ledové plochy, které bylo vyvoláno nutností snížení energetické náročnosti provozu a minimalizaci vlivu na životní prostředí snížením rizika vzniku environmentální havárie prostřednictvím významného snížení používaného chladiva, kterým je čpavek. V rámci modernizace dojde k celkové rekonstrukci technologického vybavení výroby ledu ve strojovně chlazení vč. souvisejících stavebních úprav, to se ovšem netýká rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, mantinelů, osvětlení plochy a tribun apod., protože tato část byla zrekonstruována již v předchozích letech v rámci jiného projektu. Předkládaný projekt je součástí komplexního řešení, jejíž neoddělitelnou součástí je maximální ochrana životního prostředí. Z ekologického hlediska představuje projekt řešení, vedoucí ke snížení vzniku environmentální havárie s aplikací nejlepší dostupné techniky.

Důvod realizace
V průběhu rozhodování o realizaci projektu byly vzaty v úvahu všechny technické a environmentální aspekty záležitosti a bylo rozhodnuto o investici, která je připravena tak, aby přinesla maximální synergický efekt jak ekonomický, tak i k ochraně životního prostředí. Jedná se o ekologickou investici, která vychází z požadavků platné ekologické legislativy a její realizace je žádoucí z hlediska požadavků na ochranu životního prostředí. Vyhlášení 18. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3, podoblast 3.5. Snižování environmentálních rizik a potenciál získání dotace bylo rovněž jedním z nejvýznamnějších argumentů pro vedení města ke schválení uvedeného projektu, který je specifikován v žádosti o dotaci a této studii proveditelnosti. Provoz zařízení není podle provozního hospodářského výsledku pro investora rentabilní a vykazuje roční ztrátu ve výši do 0,1 mil. Kč. Možnost získání dotace pro realizaci opatření, vedoucích ke snížení rizika vzniku environmentální havárie modernizací stávajícího zařízení, umožňuje významně snížit ztrátu investora, protože jinak by projekt zřejmě z hlediska ekonomiky byl jen velmi obtížné rentabilní. Ve vazbě na obecné podmínky výzvy je k dispozici prováděcí projekt.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České Republiky.

soubor bez názvu (formát jpg, velikost 119,54 KB)

soubor bez názvu (formát jpg, velikost 100,3 KB)


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl