Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek

Cílem projektu je vytvoření odborných učeben zaměřených na rozvoj výuky digitálních technologií, cizích jazyků a pracovních činností za účelem zvýšení kvality vzdělávání v základním školství.

Jaký problém projekt řeší?

Základní škola Litomyšl, U Školek řeší nevyhovující a chybějící prostory v oblasti digitálních technologií, cizích jazyků a ZŠ dále zcela postrádá prostor, kde by žáci mohli pracovat na projektech, které vyžadují spolupráci více tříd (skupin) a kde by mohli prezentovat, co se při výuce digitálních technologií vytvoří.
U výuky cizích jazyků má ZŠ v současné době škola pouze jednu vybavenou jazykovou učebnu, v níž by se měla střídat výuka 14 tříd. Již od 1. ročníku je na ZŠ vyučována angličtina, od sedmého ročníku pak také ruský a německý jazyk. Střídání tolika tříd při velkém počtu jazykových hodin v jedné učebně je nerealizovatelné, navíc zcela nevyhovující z hygienického hlediska, neboť velikost nábytku pro žáky 1. ročníku a pro žáky 9. ročníku je zcela odlišná.

Co je cílem projektu?

Projekt na vybudování odborných učeben vychází z potřeb školy v přímé návaznosti na školní vzdělávací program. Škola nedisponuje dostatečným zázemím pro odborné předměty. Vybudováním odborných učeben dojde nejen k významnému zlepšení kvality výuky, ale i k následné profilaci školy. Cílem projektu je dosažení kvalitní úrovně výuky žáků základní školy s využitím moderních metod výuky a maximální možné využití potenciálu jak žáků, tak pedagogů, a to zajištěním modernizace školy tak, aby vyhovovala požadavkům vyučovaných dětí a kvalitou výuky, možností uplatnění moderních trendů a metod výuky, zajištěním vhodných podmínek a pohody při vyučování, včetně využití prostor školy pro volnočasové aktivity dětí.

Výsledky (výstupy) projektu

Výsledkem projektu budou nové odborné učebny pro výuku digitálních technologií, technických a řemeslných oborů a cizích jazyků, které nabídnou svým studentům kvalitní a moderní výuku přizpůsobenou potřebám 21. století. Díky realizaci projektu a tedy vybudování nových odborných učeben včetně pořízení moderního technického zázemí budou moci žáci pracovat s technickým vybavením, které je v současnosti již na trhu, ale mnozí k němu v soukromém životě nemají přístup. Žáci si také lépe osvojí cizí jazyky. V neposlední řadě se zdokonalí v manuální zručnosti - přípravě pokrmů - což jim bude umožněno díky kvalitnímu zázemí cvičné kuchyně. Na základě osvojených kompetencí bezpochyby stoupne i jejich konkurenceschopnost a uplatnění na trhu práce.

Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004058

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

 

 


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl