Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Projekty podpořené z dotací

Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku

Cílem prováděných prací je popsat aktuální technický stav vybraného objektu, zdůvodnit potřebu jeho likvidace a následně navrhnout způsob likvidace tak, aby nepředstavoval hrozbu pro vodní zdroje využívané k veřejnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Geologické poměry:

Zájmové území se nachází ve střední části vysokomýtské synklinály, která představuje dílčí strukturně tektonickou jednotku české křídové pánve. Osa této struktury má směr přibližně JV – SZ. Svrchnokřídová výplň struktury orlicko-žďárského litofaciálního vývoje ve stratigrafickém sledu od cenomanu po svrchní turon dosahuje v dané oblasti mocnosti přes 250 m.  Geologické vrstvy sledované oblasti jsou vyvinuty v těchto cyklech:

· cyklus – sladkovodní cenoman (perucké vrstvy – Soukupovo pásmo I) vyvinut jen místně v nepravidelné mocnosti

· cyklus – mořský cenoman (korycanské vrstvy – Soukupovo pásmo II), pískovce přecházející do jílovců, mocnost do 10 m, k západu stoupá až na 20 m

· cyklus inverzní – spodní turon – (bělohorské vrstvy – Soukupovo pásmo III až IV), slínovce, prachovce až pískovce o mocnosti 70-90 m

· cyklus inverzní – nižší střední turon – (jizerské souvrství spodní část – Soukupovo pásmo V až VII ), jílovce, slínovce,  prachovce až pískovce  v mocnosti 60 – 90 m

· cyklus inverzní – vyšší střední turon – (jizerské souvrství svrchní část – Soukupovo pásmo IX), ve spodní části prachovce a slínovce, ve vyšší části křemitovápnité pískovce v mocnosti až 90 m

· cyklus – svrchní turon až koniak – (teplické a březenské souvrství – Soukupovo pásmo X), vápnité jílovce s polohami spongilitických slínovců.


 
Youtube Litomyšl