Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Zákon o městské policii

Činnost městské policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb.- zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost obecní (městské) policie.
   
Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na katastrálním území obce, pro kterou je zřízena. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (strážníky) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Obecní policii řídí starosta, obecní rada pověřuje určeného strážníka plněním úkolů při řízení obecní policie (velitel MP).
  
Úkoly  městské policie
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
 • městská policie při plnění úkolů spolupracuje s Policií ČR
 • městská policie zajišťuje úkoly pro jiné orgány a organizace, zejména odbory městského úřadu, okresní soud, a další
 • každodenní činností se zapojuje do programu prevence kriminality
 • dohlíží na dodržování zákona o přestupcích, zákona k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami, zákona o odpadech a dalších zákonů
 • podílí se na zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí zejména dohledem nad veřejným pořádkem a bezpečností zúčastněných osob v rámci silničního provozu
 • zajišťuje provoz parkovacích automatů, sociální ubytovny a psince pro zaběhnuté psy
 • plní povinnosti v případě živelných katastrof, pomáhá v rámci
 • integrovaného záchranného systému


Povinnosti strážníků
   
Při provádění úkonů a zákroků potřebných pro splnění úkolů městské policie jsou strážníci povinni:

 • dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob jakož i své vlastní
 • nesmí připustit, aby osobám vznikla bezdůvodná újma
 • zásah do práv a svobod osob nesmí překročit míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem či úkonem
 • zákrok musí strážník provést je-li páchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt nebo je důvodné podezření z jejich páchání
 • prokázat příslušnost k městské policii uniformou, popřípadě odznakem nebo ústním prohlášením
 • před zákrokem dát odpovídající výzvu
 • zachovávat mlčenlivost


Oprávnění strážníků
    Při plnění úkolů mohou strážníci využívat těchto oprávnění:

 • oprávnění požadovat vysvětlení
 • oprávnění požadovat od příslušných orgánů dané údaje z informačních sítí
 • oprávnění požadovat prokázání totožnosti
 • oprávnění předvést osobu na policii nebo ke správnímu orgánu
 • oprávnění odebrat zbraň
 • oprávnění zakázat vstup na určená místa
 • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • oprávnění odejmout věc
 • oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven
 • oprávnění použít donucovací prostředky nebo služební zbraň
 • oprávnění použít technických prostředků pro zabránění odjezdu vozidla, nařídit odtah vozidla
 • oprávnění zastavovat vozidla při podezření z páchání přestupku
 • oprávnění v určených případech nařídit dechovou zkoušku na alkohol nebo jinou návykovou látku
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl