Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský zpravodaj LILIE Statut a Pravidla Zpravodaje města Litomyšle Lilie

Článek 1

Základní ustanovení

(1)  Vydavatelem Zpravodaje města Litomyšle Lilie (dále jen „Zpravodaj“) je město Litomyšl (dále jen „Město“).

(2)  Statut zpravodaje navrhuje mediální komise (dále jen „Komise“) a předkládá ho ke schválení Radě města Litomyšle (dále jen „RaM"). 

(3)  Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČRE 12017.

(4)  Za vydání Zpravodaje zodpovídá odpovědný redaktor (článek 4).

(5)  Redakci Zpravodaje tvoří odpovědný redaktor a redaktor.

(6)  Zpravodaj vychází jednou měsíčně a je distribuován bezplatně do všech domácností Města.

 

Článek 2

Tematické zaměření a obsah Zpravodaje

(1)  Město vydává Zpravodaj s účelem poskytnout obyvatelům objektivní a vyvážené informace tykající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě a informace o činnosti města a městského úřadu. Vydavatel též poskytuje přiměřený, jasně vyhrazený prostor pro prezentaci názorů volebních subjektů zastoupených v aktuálním volebním období v ZaM. Prostor je dán i pro výměnu názorů občanů.

(2)  Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel Města.

(3)  Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

 

Článek 3

Inzerce

(1)  Inzerce je ve Zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Ceník inzerce předkládá Komise ke schválení RaM, včetně systému slev. (viz příloha č. 1, Pravidla Zpravodaje města Litomyšle Lilie, článek 3).

 

Článek 4

Odpovědný redaktor

(1)  Funkci odpovědného redaktora plní zaměstnanec Města zařazený do organizační struktury Městského úřadu Litomyšl.

(2)  Odpovědný redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů zejména:

a)    odpovídá za odborné zpracování Zpravodaje,

b)    odpovídá za včasné předání předlohy Zpravodaje do tisku,

c)    odpovídá za konečnou podobu Zpravodaje,

d)    účastní se zasedání Komise s hlasem poradním,

e)    vykonává administrativu spojenou s činností Komise,

f)     zajišťuje a je zodpovědný za včasné předání vytištěného Zpravodaje distributorovi.

(3)  V případě sporných příspěvků se může odpovědný redaktor obrátit na Komisi i prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Reakce členů Komise musí být nejpozději do tří dnů ode dne sdělení žádosti o stanovisko. Pokud v této lhůtě nesdělí své stanovisko minimálně nadpoloviční většina členů Komise, rozhodne předseda Komise.

 

Článek 5

Redaktor

(1)  Funkci redaktora plní zaměstnanec Města zařazený do organizační struktury Městského úřadu Litomyšl.

(2)  Redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů zejména:

a)    zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk,

b)    zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti Města a městského úřadu,

c)    zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků,

d)    účastní se zasedání Komise s hlasem poradním.

(3)  Redaktor poskytne každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání Zpravodaje bez vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do určeného data vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle Zpravodaje bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání Zpravodaje nebo vyjde vyjádření samostatně v dalším vydání.

(4)  Redaktor zajistí vyjádření k článkům, které obsahují zavádějící nebo nepravdivé informace. Postup podle odstavce 3 se použije obdobně. Text může být vyjádřením jedné čí více osob nebo redakčně zpracovaný článek. Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit informace v takovém rozsahu a zpracování, v jakém uzná za vhodné. 

(5)  Redaktor může omezit vyjádření podle odstavce 3 a 4 pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplně či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této časti. Z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.

(6)  Redaktor uveřejní příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou bez dalších reakcí.

 

Článek 6

Ostatní

(1)  Zpravodaj vychází v nákladu minimálně 5000 kusů vždy do 5. dne v měsíci. Poté následuje roznos smluvní společností.

(2)  Uzávěrka všech příspěvků je vždy 21. dne v měsíci (s výjimkou červencového a lednového vydání, kdy může být posunuta na dřívější termín). Nedodrží-li přispěvatel uzávěrku, rozhodne redaktor, jak bude s příspěvkem naloženo.

(3)  Formát Lilie je A4.

(4)  Počet stran včetně prezentace názorů a stanovisek volebních stran, hnutí a sdružení zastoupených v ZaM je zpravidla 24 stran + vložený kalendář akcí a inzerce. Zvýšení počtu stran může ve výjimečných případech (např. důležitá sdělení městského úřadu, předvolební články apod.) povolit vedení města.

(5)  Minimálně první a poslední strana Zpravodaje je dvoubarevná (vínová a černá). Ostatní strany jsou, ale nemusí být, tištěny černobíle.

(6)  Distribuce probíhá zdarma do všech domácností v Litomyšli a jejích místních částí. Distribuci zpravodaje zajišťuje Česká pošta. Termíny doručení stanovují její obchodní podmínky. Lilie je v prodeji v informačním centru a je pravidelně zasílána síti předplatitelů. Lilie je ke stažení v pdf na www.litomysl.cz a je zveřejňována na Facebooku Lilie. V tiráži Zpravodaje je uvedeno složení Komise.

(7)  Podrobná pravidla týkající se Zpravodaje jsou uvedena v samostatném dokumentu Pravidla Zpravodaje města Litomyšle Lilie, který je přílohou Statutu Zpravodaje města Litomyšle Lilie.

 

Článek 7

Financování Zpravodaje

(1)   Náklady na vydávání Zpravodaje, zejména náklady na tisk, distribuci a mzdové náklady redaktorů zpravodaje, jsou hrazeny z prostředků Města.

(2)   Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem Města.

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

(1)  Touto směrnicí se ruší směrnice číslo 05/15 (ev.č. 0S/1313/R).

(2)  Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.05.2019.

(3)  Schváleno Radou města Litomyšle pod usnesením č. 375/19 dne 23.04.2019.

  

Příloha č. 1

Pravidla Zpravodaje města Litomyšle Lilie

 

Článek 1

Externí příspěvky

(1)  Příspěvky se dělí na dvě skupiny:

a)    každý volební subjekt zastoupený v aktuálním volebním období v ZaM může ve Zpravodaji prezentovat názory a stanoviska,

b)    všechny ostatní příspěvky.

 

(2)  Vydavatel pro uveřejňování příspěvků dle tohoto článku 1, bodu a) zajistí ve Zpravodaji konstantní tiskový prostor s odlišnou grafikou. Tato politická část je v černobílém provedení. Příspěvky jsou zveřejněny na základě grafického rozvržení politické dvoustrany bez výjimek.

 

(3)  Pro příspěvky uvedené v článku 1, odst. 1a) platí:

a)    Příspěvek může napsat kdokoli z daného volebního subjektu, ale zaslat jej může pouze některý z předem určených oprávněných zástupců (max. 6 osob za každý subjekt). Jejich seznam musí být sdělen redakci členem ZaM z daného volebního subjektu, a to nejdéle v den uzávěrky aktuálního čísla, ve kterém chce mít volební subjekt zveřejněn svůj příspěvek.

b)    V jednom čísle zpravodaje je možné otisknout i několik vyjádření zastupitelů jedné strany nebo hnutí, pokud se s ním vejdou do vymezeného prostoru. Na rozdělení se musí domluvit předem a do redakce zaslat již kompletní text. Redakce nebude přijímat vyjádření zastupitelů jednotlivě.

c)    Oprávněný zástupce může být redakcí vyzván, aby doložil existenci autora příspěvku.

d)    Příspěvek, který nebude předán či podepsán takovou oprávněnou osobou, nebude otištěn.

e)    Za jeden volební subjekt lze podat nejvýše jeden příspěvek měsíčně.

f)     Na politické dvoustraně jsou zveřejňovány názory a stanoviska volebních subjektů zastoupených v ZaM. Nejsou zveřejňovány fotky či graficky zpracované materiály, ale pouze text. 

g)    Vydavatel ani redaktoři Zpravodaje nijak neurčují okruhy témat, jichž se mají příspěvky týkat.

h)    Odevzdání příspěvku je dobrovolné, vydavatel ani redaktoři k jeho zaslání (odevzdání) nikoho neupomínají. Pokud nebude příspěvek odevzdán do 21. dne v měsíci, nebude otištěn. Uzávěrka je pevně daná a není možné ji posouvat.

i)      Příspěvky v politické rubrice jsou řazeny v pořadí, v jakém byly doručeny.

j)      Autor musí příspěvek podepsat celým svým jménem a názvem volební strany, hnutí či sdružení, které zastupuje.

k)    Za text příspěvku odpovídá autor, nikoli vydavatel nebo redaktoři Zpravodaje.

l)      Rozsah příspěvku do jednoho vydání Zpravodaje se stanovuje na maximálně 2 600 znaků včetně mezer.

m)   Redaktor příspěvky nekrátí, ani nijak nekoriguje. Příspěvky neprocházejí jazykovou kontrolou. Delší texty budou vráceny k přepracování až do uzávěrky Lilie. Pokud byl text zaslán krátce před uzávěrkou vydání Lilie, v němž má být otištěn, poskytne redakce na zkrácení a úpravu textu pisateli dva dny. Pokud v tomto termínu nebude upravený text doručen, nebude otištěn.

n)    V případě, že má dodaný příspěvek nactiutrhačný charakter, resp. napadá dobré jméno osoby či osob, vyhrazuje si vydavatel rozhodnout o jeho neotištění. V případě, že obsahuje zavádějící informace či si vyžaduje reakci osob/y zmiňovaných v příspěvku, má redakce právo zajistit článek, který by tyto neúplné či nepravdivé informace uváděl na pravou míru či přinesl vyjádření zmiňovaných osob/y. Viz statut, článek 6.

o)    Příspěvek musí být v souladu s právním řádem České republiky, Statutem Zpravodaje města Litomyšle Lilie a těmito Pravidly Zpravodaje města Litomyšl Lilie.

(4)  Pro příspěvky uvedené v článku 1, odst. 1b) platí:

a)  Rozsah příspěvků by neměl přesahovat 2 600 znaků včetně mezer.

b)  V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek vrácen k přepracování. Redaktor články nekrátí.

c)   Nebudou otiskovány materiály na pokračování. Výjimku tvoří pouze redakční články a vyžádané příspěvky, které mohou být delší a mohou být uveřejňovány také na pokračování.

d)  Autor musí článek podepsat celým svým jménem, případně i celými jmény spoluautorů. Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Za správnost údajů v příspěvku odpovídá autor, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

e)  Pod redakčními texty je možné uvést zkratky –red- a zkratky členů redakce Zpravodaje.

f)    Zásadně nebudou otiskovány anonymní příspěvky, příspěvky, jejichž obsah je právně napadnutelný či v rozporu s dobrými mravy a příspěvky jakýmkoli způsobem napadající dobré jméno osoby či firmy. Ve Zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry. Dále tykající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou.

g)  Autor příspěvku musí uvést z důvodu evidence příspěvků dostatečný kontakt (adresa nebo telefonní číslo, případně oboje). E-mailová adresa nestačí.

h)  Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou poskytovány třetím osobám.

i)    Rovněž příspěvky, které nebyly otištěny ve Zpravodaji a budou uveřejněny na www.litomysl.cz v rubrice „Co se do Lilie nevešlo" musí splňovat všechny předpisy Statutu Zpravodaje města Litomyšle Lilie a těchto Pravidel Zpravodaje města Litomyšle Lilie.

j)    Na zveřejnění zaslaného příspěvku není právní nárok.

k)   Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování příspěvků (včetně úpravy nadpisu a přepisu textu psaným verzálkami). 

 

Článek 2

Inzerce

(1)  Inzerce ve Zpravodaji města Litomyšle je dvojího druhu – bezplatná a placená.

(2)  Bezplatná inzerce má formu řádkové inzerce a její náplní je pouze poptávka nebo prodej drobných věcí. Jedná se především o nábytek, domácí spotřebiče, elektroniku, sportovní náčiní, nářadí apod. Prodej výše jmenovaných věcí je omezen maximální částkou 50 tisíc korun. Řádková inzerce může také obsahovat poptávky soukromých osob po podnájmech. V jednom čísle mohou být bezplatně zveřejněny maximálně dva inzeráty od jedné osoby.

(3)  Placená inzerce zahrnuje firemní nabídky, dále koupě bytů, domů, chatek (i zahradních), pozemků nebo nebytových prostor, stejně jako jejich prodej, pronájem či směnu, prodej věcí nad 50 tisíc korun, nabídky volných pracovních míst a inzeráty k volbám.

(4)  Podklady k inzerci musí být dodány ve finální verzi určené k tisku ve formátech PDF, EPS, CDR (Corel do verze X6 - písmo na křivky), AI (Illustrator do verze CS5 - písmo na křivky). V případě, že inzerent nemá podklady pro inzerci v tiskové podobě, nabídne mu redakce grafické zpracování inzerce dle nabídky v ceníku inzerce. Pokud inzerent odmítne grafické zpracování zařízené redakcí, má čas do uzávěrky příštího vydání Lilie, aby redakci dodal podklady ve verzi pro tisk zpracované jiným grafikem. Pokud podklady inzerent nedodá včas a upravené pro tisk, nebude na jeho předběžnou objednávku inzerce brán zřetel a inzerát nevyjde.

(5)  Pro placenou inzerci platí ceník (viz Statut Zpravodaje města Litomyšle Lilie, článek 3), který je umístěný na internetových stránkách města (www.litomysl.cz). Je možné si jej vyžádat na e-mailové adrese lilie@litomysl.cz nebo při osobní návštěvě redakce.

(6)  Inzerci lze objednat telefonicky, e-mailem, klasickou poštou nebo osobně v redakci.

(7)  Vždy je nutné uvést kontakt objednavatele (viz. Externí příspěvky, bod b) bod 8) pro případné upřesnění některých nejasností a v případě placené inzerce také fakturační údaje (adresa, IČO, DIČ nebo prvních šest čísel rodného čísla). Nedodání fakturačních údajů je důvodem k vyřazení inzerce z připravovaného čísla.

(8)  Inzeráty nebudou umísťovány na první, druhou, třetí a poslední stranu Zpravodaje.

(9)  Dohoda o umístění inzerátu v konkrétní části Zpravodaje je možná pouze v případě dlouhodobé inzerce.

(10) Do Zpravodaje nesmějí být vkládány letáky či podobná sdělení inzertního ani jiného charakteru.

(11) Graficky upravené plakáty, letáčky a jiné materiály jsou považovány za placenou inzerci.

(12) Inzerát, jehož obsah by byl v rozporu se zákony České republiky a obecnou slušností, nebude otištěn.

(13) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně právních předpisů.

(14) V případě neotištění inzerátu nebude vydavatel hradit možný ušlý zisk. V případě tiskové chyby či špatně otištěného inzerátu může redakce dle svého zvážení poskytnout slevu či placení inzerce prominout.

 

Článek 3

Ceník inzerce

 

- náklad: 5 000 kusů,

- formát A4, zpravidla 24 stran + vložený kalendář akcí

- barevnost: vínová + černá

- vychází 1x měsíčně (vždy do 5. dne v měsíci)

- vydává město Litomyšl (Bří Šťastných 1000, 570 20  Litomyšl, kontaktní osoba Bc. Michele Vojáček, tel: 461 653 307, 461 653 333, fax: 461 612 218, mobil: 724 917 054)

- distribuce zdarma do všech domácností v Litomyšli a integrovaných obcí + prodej v IC (12 Kč) a předplatitelům

- uzávěrka všech podkladů je vždy 21. předchozího měsíce

- velikost inzertní strany 184 x 269 mm (na zrcadlo)

- strana je rozdělena do tří sloupců  -  šířka jednoho je 58 mm, šířka dvou je 121 mm, šířka tří sloupců je 184 mm 

- hotové inzeráty přijímáme v těchto formátech: PDF, EPS, CDR (Corel do verze X6 - písmo na křivky), AI (Illustrator do verze CS5 - písmo na křivky)    

                                                      

Ceník inzerce:

- 1 cm2 25 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 30,25 Kč)

- 1 cm2 v Kalendáři akcí 25 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 30,25 Kč)

- 1 cm2 inzerce formou článku 20 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 24,2 Kč)

- sleva za opakovanou inzerci  10 %

- sleva pro dlouhodobou inzerci (roční) 15 %

- sleva pro zařízení Města a příspěvkové organizace 50 % (při objednání více ks inzerce velikosti ½ A4 a větší platí sleva pouze na první inzerci)

- Sloupek 1 (70 x 58 mm) 800 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 968 Kč)

- 1/4 A4 (121 x 80 mm) 2 400 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 2 904 Kč)

- 1/2 A4 (184 x 131 mm nebo 121 x 175 mm) 4 700 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 5 929 Kč) 

- celá strana A4, 184 x 269 mm (sleva 25 %) 8 000 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 9 680 Kč)

- inzerce je umisťována od 5. strany s výjimkou poslední strany

- roční předplatné 280 Kč

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl