Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2021

program konference

Středa 8. září 2021

17.00 – 19.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog
Co víme o výchově ve 21. století
Přednáška shrnuje základní poznatky, které přinesla věda v oblasti psychologie ve 20. a 21. století o výchově. Přednáška je zaměřena na hlavní poznatky, které lze použít v běžném životě a je podána popularizační a interaktivní formou.


19.00 - 19.30
Prohlídka Zámeckého sklepení se sochami Olbrama Zoubka

Čtvrtek 9. září 2021 

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta města Litomyšle 
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

9.30 – 11.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog
Věda o štěstí a životní spokojenosti....

11.00 – 11.30
Přestávka 


11.30 – 12.30

Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Zdravotní klauni a význam humoru v seniorním věku: pilotní studie
Příspěvek se zaměřuje na představení pilotní studie zaměřené na význam humoru a využití konceptu zdravotních klaunů v případě seniorní populace. Na základě akčního výzkumu v nezávislé komunitě seniorů v Izraeli zahájila Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity ve spolupráci s partnerkou Ariel University pilotní studii, jejímž účelem je prozkoumat, jak by bylo možné profesi zdravotního klauna přizpůsobit seniorům. Hlavní otázkou je, do jaké míry, pokud vůbec, tyto techniky pomáhají zdravým myslícím starším lidem vypořádat se s výzvami stárnutí v domovech pro seniory. Příspěvek představí základní premisy i prvotní výstupy a otevře téma významu humoru v místech, jako jsou domovy pro seniory, ať už jakéhokoliv typu, stejně tak významu vytváření kolektivní identity a praktikování kolektiv stmelujících aktivit.

12.30 – 14.30
Oběd včetně individuální prohlídky kostela, Klášterních zahrad, návštěvy Rodného bytu B. Smetany a Městské galerie 

14.30 – 16.00
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., soudní znalkyně, akademická pracovnice, expertka na domácí násilí a pomoc obětem trestných činů 

Násilí na dětech
Příspěvek se zaměřuje na násilí na dětech v rodinách. Co prožívají děti a jaké jsou důsledky domácího násilí mezi rodiči na jejich psychosociální vývoj? A jak souvisí domácí násilí s týráním, zanedbáváním a zneužíváním dětí? Děti byly dlouho považovány za skryté oběti domácího násilí. V poslední době však výzkumy přinesly klíčové poznatky o dětech vyrůstajících v rodinách zatížených domácím násilím. Dnes víme, že asistování násilným incidentům mezi rodiči vážně ohrožuje zdravý vývoj dětí. Přítomnost dítěte u domácího násilí je nahlížena jako ohrožení citového a mravního vývoje dítěte ve smyslu trestního zákoníku. Proto budou zmíněny i praktické problémy, zejména detekce ohrožených dětí a vhodné strategie intervence. 

16.00 – 16.30
Přestávka

16.30 – 17.30
PhDr. Mgr. Pavel Kliment Ph.D.,
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci
Život se závislým na alkoholu
V příspěvku budou nastíněny dvě perspektivy. 1. perspektiva toho, kdo vyrůstal v rodinném systému, jehož jeden ze členů byl závislým na alkoholu, kdy v rámci této perspektivy bude podáno, jak daná skutečnost ovlivňovala podobu a chod takového systému a jak se s touto skutečností rodinný systém pokoušel vypořádat. 2. perspektiva bude toho, kdo několik let působil jako terapeut závislých na alkoholu a měl možnost z profesionálního pohledu sledovat dopady závislosti na rodinné systémy sledovaných osob.

18.00 – 19.00
Společenský večer

od 19.15
MUDr. Radkin Honzák
Humor v sociální práci a v životě

 pátek 10. září 2021

8.00 – 9.00
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Služby a služebníci.  

9.00 – 10.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
"Sociální systém ve světle "čínského viru"

10.00 – 10.30
Přestávka

10.30 – 12.30
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci
x

13.00
Oběd

14.00
Státní zámek Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli  - možnost individuální prohlídky zdarma

Změna programu vyhrazena

 
Youtube Litomyšl