Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2021

program konference

Středa 8. září 2021

17.00 – 19.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog
Co víme o výchově ve 21. století
Přednáška shrnuje základní poznatky, které přinesla věda v oblasti psychologie ve 20. a 21. století o výchově. 


19.00 - 19.30
Prohlídka Zámeckého sklepení se sochami Olbrama Zoubka

Čtvrtek 9. září 2021 

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta města Litomyšle 
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

9.30 – 11.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog
Věda o štěstí a životní spokojenosti....

11.00 – 11.30
Přestávka 


11.30 – 13.00
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., soudní znalkyně, akademická pracovnice, expertka na domácí násilí a pomoc obětem trestných činů 
Násilí na dětech
Příspěvek se zaměřuje na násilí na dětech v rodinách. Co prožívají děti a jaké jsou důsledky domácího násilí mezi rodiči na jejich psychosociální vývoj? A jak souvisí domácí násilí s týráním, zanedbáváním a zneužíváním dětí? Děti byly dlouho považovány za skryté oběti domácího násilí. V poslední době však výzkumy přinesly klíčové poznatky o dětech vyrůstajících v rodinách zatížených domácím násilím. Dnes víme, že asistování násilným incidentům mezi rodiči vážně ohrožuje zdravý vývoj dětí. Přítomnost dítěte u domácího násilí je nahlížena jako ohrožení citového a mravního vývoje dítěte ve smyslu trestního zákoníku. Proto budou zmíněny i praktické problémy, zejména detekce ohrožených dětí a vhodné strategie intervence. 


13.00 - 15.00
Oběd včetně individuální prohlídky kostela, Klášterních zahrad, návštěvy Rodného bytu B. Smetany a Městské galerie 

15.00 – 16.30
PhDr. Mgr. Pavel Kliment Ph.D.,Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci
Život se závislým na alkoholu
V příspěvku budou nastíněny dvě perspektivy. 1. perspektiva toho, kdo vyrůstal v rodinném systému, jehož jeden ze členů byl závislým na alkoholu, kdy v rámci této perspektivy bude podáno, jak daná skutečnost ovlivňovala podobu a chod takového systému a jak se s touto skutečností rodinný systém pokoušel vypořádat. 2. perspektiva bude toho, kdo několik let působil jako terapeut závislých na alkoholu a měl možnost z profesionálního pohledu sledovat dopady závislosti na rodinné systémy sledovaných osob


16.30 – 17.00
Přestávka

17.00 - 18.00
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Efektivní komunikace

Komunikace v sociální sféře základním stavebním kamenem. Cílem je poznat svůj komunikační styl a komunikační styl partnerů, vědomě používat techniky aktivního naslouchání, používat asertivitu v jednání s klienty, ale i kolegy, nadřízenými a blízkými osobami. Dílčím tématem je význam pochvaly a způsob jejího sdělení, zásady zpětné vazby a hodnocení. Významným tématem je také nenásilná komunikace, která se řadí k těm vůbec nejefektivnějším způsobům přecházení konfliktů. Nenásilnou komunikaci můžeme do jisté míry vnímat jako umění komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. 

18.00 – 19.00
Společenský večer

od 19.15
MUDr. Radkin Honzák
Humor v sociální práci a v životě

20.15
Překvapení

 

pátek 10. září 2021


8.00
Překvapení

8.10 - 9.00
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Psychohygiena sociálního pracovníka

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přináší riziko syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Provedeme účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Cílem je základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v sociální praxi s akcentem specifických situací, copingové strategie a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. 

 

9.00 – 10.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Sociální systém ve světle "čínského viru".

 

10.00 – 10.30
Přestávka

 

10.30 – 12.30

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci
O partnerské komunikaci v autě, v kuchyni i na matraci.
Přednáška volně navazuje na přednášku „Partnerské vztahy včera a dnes“. Zachycuje v celé šíři partnerskou komunikaci a její úskalí. Zabývá se komunikačními fauly jako je nálepkování, generalizování a dává návod, jak na ně reagovat. Ukazuje, jak se nedostat do pasti slovní manipulace a co je naopak na partnerské komunikaci krásné a jedinečné.

 a

Změny sexuálního chování mladé generace.
Přednáška je zaměřena na specifické rysy komunikace, chování a jednání mladé generace Z. Jaké změny u nich nastávají v důsledku permanentního připojení on-line. Kam se posunula jejich partnerská komunikace, zvyky při seznamování a sex? Jaké jsou úskalí jejich lásek, vztahů a společného života.


12.30
předávání osvědčení

 

13.00
Oběd

 

14.00
Státní zámek Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, Portmoneum, Rodný byt Bedřicha Smetany  - možnost individuální prohlídky zdarma

 

Změna programu vyhrazena

 

 
Youtube Litomyšl