Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi ke školství

obrázek k Ilustrační foto: Element5 Digital, Unsplash.com
V září se vrací děti do škol, takže jsme se při této příležitosti rozhodli podívat na připomínky občanů k fungování zdejších vzdělávacích institucí. Tentokrát jsme na nejčastější dotazy občanů v anonymním dotazníkovém šetření získali odpovědi vedení radnice, Pardubického kraje a úředníků z Odboru školství a sociální péče MěÚ Litomyšl. Najdete je níže a rádi k nim zveřejníme i vaše reakce a postřehy, které zasílejte na e-mail lilie@litomysl.cz vždy do 21. dne v měsíci. Jelikož drtivá většina připomínek veřejnosti směřovala pouze k fungování škol a školek zřizovaných městem, věnovali jsme se převážně jim.

Podklady, z nichž vycházíme, najdete na webu města v aktualitě Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě.

Kvalita výuky škol
Měření spokojenosti s kvalitou výuky ve školách je v rámci tohoto výzkumu spíše indikativní, ukazuje pozitivní tendenci v hodnocení, potenciální nespokojenost je pro nízký počet hodnocení potřeba interpretovat jako podnět k dalšímu zkoumání.

Technický stav budov
Nespokojenost s technickým stavem budov škol je pouze výjimečná, v komentářích sdílené nedostatky jsou spíše jednotlivosti ke zvážení. Většina respondentů uvedla na otázku, zda jsou spokojeni s technickým stavem budov škol, že neví.

A jaké jsou tedy nejčastější připomínky zúčastněných obyvatel? Co je podle nich Achillovou patou litomyšlského vzdělávání?


Špatný technický stav budov, nahlodal je zub času (fasáda III. ZŠ a ZUŠ, dispozice I. ZŠ a školek)
Podle dostupných údajů město investovalo od roku 2019 do rekonstrukcí, oprav a nového vybavení jím zřizovaných škol a školek přes 55 milionů korun, na většinu projektů se podařilo sehnat stání či evropskou dotaci. Konkrétně se jedná o:

 • MŠ Zámecká (nyní odloučené pracoviště MŠ v Líbánkách) – investováno 2,3 milionu za rekonstrukci výdejny jídla a drobné technické opravy.
 • MŠ Sedmikráska (Vertexová) – investováno 17,7 milionu za navýšení kapacit školky, nákup nového vybavení tříd, oprav starých prostor a technického zařízení.
 • MŠ v Líbánkách (Lidická) – investováno 5,6 milionu za rekonstrukci toalet a umývárny pro děti, nutné opravy, výměny podlah a koberců.
 • ZŠ Zámecká (I. ZŠ) – investováno 338 tisíc za opravy a výmalbu učeben.
 • ZŠ U Školek (II. ZŠ) – investováno 24,6 milionu za vybudování nové přístavby s odbornými učebnami a nutné opravy.
 • ZŠ T. G. Masaryka (III. ZŠ) – investováno 4,6 milionu. Kromě výměny oken a nedávné opravy fasády, na kterou si respondenti stěžovali, se dětem letos otevře venkovní učebna Modrásek za necelý milion korun.


Z uvedených čísel vyplývá, že investice do ZŠ Zámecká jsou řádově nižší než do ostatních škol, což je dáno tím, že město v letech 2003-2009 vyčlenilo 30 milionů korun na celkovou rekonstrukci budovy a v současném plánu oprav dokončuje nutné projekty v ostatních školách. Vedení města si je nicméně vědomé tohoto deficitu, a proto se v budoucnu plánují na I. ZŠ další investice do rekonstrukcí či zařízení kabinetů.

 • Stejně tak Základní umělecká škola Bedřicha Smetany prošla v letech 2012-2014 nákladnou rekonstrukcí za téměř 10 milionů spolufinancovanou z evropských fondů, při níž v podkroví vznikl nový koncertní sál, nahrávací studio a učebny.
 • Město také financovalo rekonstrukci bývalé ortoptiky nad autobusovým nádražím, kam se přestěhovalo Středisko volného času (dříve Dům dětí a mládeže) za 15,5 milionu korun, k objektu patří rozlehlá zahrada s herními prvky, která je celoročně přístupná veřejnosti. Opuštěné prostory v areálu MŠ Sedmikráska se následně předělaly v rámci zvyšování kapacit na třídy pro děti.

Poznámky a požadavky občanů na opravy jednotlivých budov předalo vedení města úředníkům a v příštích letech dojde v rámci standardní údržby městského majetku k nutným zákrokům. Stejně tak se chystají v mateřských školách investice do přilehlých zahrad, aby si mohly děti hrát a vzdělávat se v upraveném venkovním prostředí na čerstvém vzduchu. Plánují se také opravy elektroinstalace v MŠ Sedmikráska.

Pardubický kraj jako zřizovatel středních škol v posledních letech investoval přes dvě stě milionů korun do péče o budovy a rozvoj svých zařízení a další projekty jsou naplánovány na další roky.

 • V Gymnáziu Aloise Jiráska v posledních letech došlo k rekonstrukcím za více než 66 milionů korun, jednalo se například o zateplení fasády, výměnu oken, modernizaci laboratoří přírodovědných předmětů, opravu tělocvičny a další dílčí projekty. Na příští rok se počítá s opravou střechy za 7 milionů.
 • Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl se dočkala nutné rekonstrukce elektroinstalace, zateplení pláště a dalších úprav pro úspory energií celkem za 41 milionů.
 • Investovalo se i do Střední školy zahradnické a technické Litomyšl za více než 90 milionů korun. Za tyto finance se podařilo opravit kotelnu a vytápění, rekonstruovat budovy pro odbornou výuku a přístavbu skleníku či zateplení budov. S projekty na úsporu energií se bude pokračovat i příští rok, přes léto je v plánu další etapa za 39 milionů.
 • Pardubický kraj v minulosti financoval rekonstrukce ve Speciální základní škole Litomyšl za necelé dva miliony, jednalo se o rekonstrukci osvětlení a úpravu sociálního zařízení pro bezbariérové WC.
 • Soukromá škola Trading Centre sídlí v pronajatých prostorách, proto jsou investice zpravidla v režii vlastníka. V posledních letech došlo k výměně všech oken, modernizaci vytápění, rekonstrukci šaten a sociálního zařízení. Vedení školy pravidelně žádá o dotace, letos tak například dosáhli na finanční podporu ve výši 400 tisíc na nákup notebooků pro studenty prvního ročníku.
 • Soukromá ZŠ Školamyšl od září roku 2018 sídlí v kompletně zrekonstruované budově na ulici B. Němcové, kde je v nájmu u společnosti H.R.G. Na rekonstrukci školy se podíleli samotní žáci i jejich rodiče, na příští rok je naplánované dokončení fasády.

Zastaralé vybavení zejména v mateřských školách, dýchá z nich atmosféra let dávno minulých
Stavu budov jsme se věnovali  výše. Co se týče drobných úprav, jako jsou nákupy hraček či pomůcek, vedení každé školky má každoročně vyčleněnou částku přes 200 tisíc, určenou pouze na modernizaci a nákup vybavení. Konkrétní stížnosti občanů na stav šaten a učeben z anonymního dotazníku již město prověřuje, pokud máte pocit, že vaše dítě nemá pro vzdělávání odpovídající podmínky, kontaktujte, prosíme, vedení dané školy či školky se svým podnětem pro zlepšení. Využít lze i Starostovy odpovědny, kterou je však vždy lepší využívat až po prvním oslovení vedení školy či školky.

Pokud vás financování městských škol a školek zajímá, v rozklikávacím rozpočtu na webu www.litomysl.cz se můžete podívat na to, s jakým objemem financí každé zařízení hospodaří. Jedná se o částku přesahující 10 milionů korun.

ZŠ Zámeckou je třeba přestavět – nedostatečná kapacita, proč není k výuce vyžita půda, nižší komfort oproti jiným školám, chybí moderní vybavení
ZŠ Zámecká v minulosti prošla náročnou rekonstrukcí a další dílčí úpravy vnitřních prostor jsou v plánu, viz výše. Co je bohužel v tuto dobu nereálné, je využití půdních prostor pro výuku, protože jak ukázala expertní studie, nastal by problém se statikou a nosností podlah. Kompletní rekonstrukce těchto prostor s přihlédnutím k těmto problémům by vyšla na desítky milionů korun, a proto vedení města rozhodlo o pozastavení plánů na rozšíření učeben na půdu.

Město by mělo zvážit výstavbu další mateřské školy vzhledem k plánované nové výstavbě
Pokud v příštích letech skutečně dojde k masivnímu rozvoji města, zejména v oblasti Lánů, pak bude ve střednědobém výhledu nutné poblíž této lokality vybudovat novou školku či detašované pracoviště stávající školky. Rozšíření této lokality však není pouze v rukách města, protože řadu pozemků pro možnou výstavbu vlastní soukromníci. Nicméně v urbanistickém plánu rozvoje Lán se počítá s nutností vybudování nové školky a dalších nutných služeb pro občany.

Pro nejbližší roky však vedení města zahájení stavby neplánuje, a to z důvodu aktuální obsazenosti škol a školek. V ORP (obec s rozšířenou působností) Litomyšl je kapacita mateřských škol 1133 dětí, k poslednímu sčítání v roce 2020 je navštěvuje 844 dětí, kapacita tedy byla naplněna 74 procent. Podobně jsou na tom i další obce s rozšířenou působností v regionu. I v případě nástupu silných ročníků a možnému, ač nepříliš pravděpodobnému demografickému „boomu“, je kapacita školek pro další roky dostatečná a na vybudování nové infrastruktury na Lánech má tak město řadu let, bude-li tam uskutečněna plánovaná rozsáhlá výstavba nových domů.

Více informací k naplněnosti zdejších škol a vzdělávacích zařízení
Co se týče kapacity základních škol (městem zřizované I., II. a III. ZŠ a soukromá Školamyšl), v ORP Litomyšl byla k poslednímu sčítání v roce 2020 kapacita zařízení 3878 žáků a do tříd na výuku chodilo 2626 žáků ve věku od 6 do 14 let. Kapacita zařízení v ORP je naplněna na 68 procent.

Speciální základní školu v uplynulém školním roce navštěvovalo 47 žáků, kvůli změnám v systému vzdělávání a zavedení inkluze došlo v minulých letech k poklesu jejich počtu. Naplněnost školy je zhruba 55 procent a jedna třída pro žáky s nejtěžším postižením je dlouhodobě umístěna v ZŠ T. G. Masaryka, protože na hlavní budově Speciální základní školy pro tyto žáky nemají vhodné prostory.

Střední školy jsou v Litomyšli čtyři (Gymnázium A. Jiráska, Soukromá střední odborná a jazyková škola Trading Centre, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl). Dohromady je v uplynulém školním roce navštěvovalo 1695 studentů při kapacitě 3108 míst, naplněnost krajských a soukromých zařízení tedy byla souhrnně 54,5 procenta.

Vyšší odbornou školu pedagogickou navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 denní formou 352 studentů v 11 třídách. Dálkovou formou na VOŠ studovalo 204 studentů v 8 třídách.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v minulém roce vzdělávala 90 studentů, kapacita byla naplněna na téměř 96 procent.

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany ve školním roce 2020/2021 měla 580 žáků, což znamená 88 procent kapacity.
Středisko volného času zorganizovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 64 kroužků, které navštěvovalo 668 účastníků.

Nesmyslné spádové oblasti komplikují život rodičům
Každé dítě musí ze zákona mít místo v předškolní a školní výuce, to je základní právo a požadavek, s nímž se musí při plánování služeb počítat a mít jej na zřeteli. Bohužel neexistuje jednoduché a efektivní řešení jak uspokojit všechny rodiče, kteří si přejí, aby jejich dítě navštěvovalo právě vybranou školu. Při zápisech se přihlíží nejenom ke spádovým oblastem a v případech, kdy je to možné (například pokud zařízení navštěvuje již starší sourozenec), je na tento fakt brán ohled.
Spádová oblast neurčuje dítěti, že musí navštěvovat danou školu, ale ukládá zařízení povinnost dítě z dané lokality přijmout, aby mělo jisté alespoň jedno místo pro budoucí vzdělávání. Pokud to naplněnost škol a školek umožňuje, mohou rodiče zapsat dítě, kam chtějí. Bohužel stejně jako u jiných systémových řešení tento způsob (daný nařízením ministerstva školství) neumí vyřešit všechny individuální požadavky rodičů.

Parkování zejména u mateřských škol je noční můra
Vedení města hledá řešení této situace, ale pokud se nemá budovat parkoviště na úkor zeleně, kapacitu parkovišť v tuto chvíli nejde rozšířit. Problém podle radnice také je, že nedostatečná kapacita je pouze poměrně krátkou dobu ráno a odpoledne, pak by parkoviště byla prázdná a nevyužitá.

Komunikace s učiteli a vedením škol občas drhne, co dělat, když si chci stěžovat?
V anonymním dotazníku se logicky objevily i konkrétní i nekonkrétní stížnosti na kvalitu výuky a chování personálu. Vedení města veškerou zpětnou vazbu s řediteli a ředitelkami vzdělávacích zařízení probralo, ale vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o několik anonymních stížností s vágními definicemi (nelíbí se nám chování personálu ve škole), nemohlo dojít k žádným dalším krokům.

Pokud máte pocit, že se k vám či vašemu dítěti někdo chová špatně, nebo jste nespokojeni s poměry v daném zařízení, je vhodné nejprve kontaktovat vedení školy, v jehož kompetenci je danou situaci řešit. V případě dojmu, že je vaše zpětná vazba bagatelizována, je samozřejmě možné se obrátit na vedení města například prostřednictvím Starostovy odpovědny či na pověřené orgány – odbor školství či školskou inspekci.

Z anonymních dotazníků ale také zaznívá pozitivní zpětná vazba ke kvalitě výuky i chování personálu. Vedení města děkuje zaměstnancům litomyšlských škol a školek za jejich dobrou práci, kterou v uplynulých měsících odváděli ve ztížených podmínkách. Distanční a rotační výuka znamenala stres a problémy nejenom pro děti a rodiče, ale i pedagogy.

Problémy se stravováním dětí s potravinovými alergiemi
Vždy je nutné domluvit se s řediteli a vedoucími stravování. Pokud je to možné, vychází se dětem a jejich specifickým požadavkům vstříc - například ohřátím doneseného jídla, výměnou přílohy či hlavního jídla nebo vynecháním alergenní potraviny. V školních jídelnách není možné vařit specializovaná jídla, protože zde nejsou specializované dietní sestry, nutriční specialisté nebo specializované kuchařky. Jídelny musí dodržovat takzvaný Spotřební koš, kde se sledují nutriční hodnoty jednotlivých potravin. Pokud má vaše dítě alergii či intoleranci na potraviny, vedení školy či jídelny předejte potvrzení od pediatra či praktického lékaře potvrzující nutnost změny jídelníčku.

Chybí výuka angličtiny v MŠ Sedmikráska
V současné době se s právníky prověřují možnosti jak rozšířit spádovost třídy s výukou anglického jazyka pro celou Litomyšl.

Nekoncepční zrušení MŠ Zámecká
Opuštění panského domu (horní budovy) bylo nevyhnutelné vzhledem k tomu, že školka zde byla v nájmu u Národního památkového ústavu (NPÚ). Ten městu vypověděl smlouvu a s objektem má jiné plány. To nezměnila ani řada jednání a proseb. NPÚ měl na toto rozhodnutí právo a deklaroval ho s předstihem, aby vedení města mělo čas reagovat. Po diskuzích o případném rozšíření spodní budovy (která stále funguje, nově kvůli administrativním záležitostem jako odloučené pracoviště MŠ v Líbánkách) se vedení města po přihlédnutí k ekonomické situaci a reálným možnostem rozhodlo ve školce provoz zachovat alespoň v jedné budově, aby uspokojilo zájem rodičů. Pro rozšíření nelze využít podkroví, což padlo na opakovaných jednáních s památkáři a hygieniky. Nelze využít ani prostoru zahrady, protože ta nepatří městu a majitel ji nechtěl prodat.

Reakce starosty:
Vážení spoluobčané, zejména rodiče a prarodiče,
v pravidelném seriálu o tom, jak to v Litomyšli vlastně funguje, jsme se dostali k jednomu z nejdůležitějších témat, neboť u školství a kvality výuky hovoříme o budoucnosti nejen našeho města, ale celého národa. Pokud zjistíme, že někde na ulici je rozbitý chodník nebo plný kontejner, je to nepříjemné, ale dá se to poměrně snadno odhalit a něco s tím udělat. Kvalitu výuky (a výchovu rodiny!) ale naplno poznáme až za několik let, kdy nám dítka zestárnou, získají vlastní pohled na svět, znalosti a začnou se podle nich také chovat. Ve školách nyní sedí generace, které jednou předáme „náš“ dospělý svět, budou to oni, kdo budou vytvářet hodnoty, formovat společnost a rozhodovat o směřování nejenom naší republiky. A jednou otěže zase předají mladší generaci.

Proto je důležité, aby měli dobré podmínky ve školkách a školách, aby se do ní nebáli chodit, učili se a rozvíjeli se. Radovali z úspěchů, poučili z nezdarů a zjistili, že po každé prohře je třeba se zvednout a jít si za svým cílem. Výše jste si opět mohli přečíst odpovědi na nejčastější dotazy z anonymního dotazníku a já zde opět vypíchnu několik témat, na která bychom neměli zapomínat.

V Litomyšli máme opravdu kvalitní školy a jejich zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) si zaslouží poděkování a uznání
Pokud se podíváte na průzkumy kvality výuky, srovnáte si je s úspěšností přijímaček na střední a vysoké školy, statistikami nezaměstnanosti mladých lidí a podíváte se kolem sebe na to, co ve školách dělají nad rámec běžné výuky, zjistíte, že má Litomyšl oproti jiným městům v ČR velkou výhodu. Po staletí se zde díky filosofickému ústavu, respektive gymnáziu, které historicky umožnilo výuku i dětem z chudších rodin, formovala občanská společnost, zakládající si na vzdělávání a vzdělanosti. Toto dědictví se snažíme rozvíjet i v námi zřizovaných základních a mateřských školách a udržet jeho laťku navzdory experimentům vlád a ministerstev. Hlavní břímě a dřina však neleží na politicích, ale na učitelích, dalších pracovnících ve školství a také rodičích. Zejména posledně jmenovaní by neměli zapomínat, že za rozvoj jejich dětí nezodpovídá pouze škola a učitelský sbor, ale oni samotní.

Hned po mém nástupu na radnici jsem s kolegy zavedl několik drobných změn, které dle mého názoru mohou pomoci jak žákům, tak rodičům. Mimo jiné jsme v mateřských školách prodloužili otevírací dobu a na základních školách přidali výuku angličtiny s rodilým mluvčím, omezili využívání mobilních telefonů a podobných zařízení o přestávkách a také s vedením škol hledáme cesty, jak dětem nabídnout výuku psaní všemi deseti na klávesnici – což je dovednost, která se do budoucího světa určitě hodí.

Ano, tak jak to občas bývá, když se sejdou dva lidé s odlišným názorem, řešíme tu a tam spory a stížnosti. Bereme je vážně a snažíme se najít férové řešení pro obě strany, ale dovolím si zde tvrdit, že v naprosté většině případů zdejší učitelé pracují dobře a jim, vedení i jejich nepedagogickým kolegům, kteří jsou neodmyslitelnou součástí škol, chci na tomto místě upřímně poděkovat a vyjádřit uznání. Moc pochval se od veřejnosti nedočkají, doba je už taková.
Jak jste viděli výše, do škol a naší budoucnosti se snažíme v rámci našich možností investovat a myslím, že to výsledné sumy poměrně jasně dokládají. Kromě nutných oprav tam jsou strategické projekty na rozšíření kvality výuky. Ty možná my jako rodiče v tuto chvíli třeba plně nedoceníme, ale jsem přesvědčen o tom, že každá koruna investovaná do vzdělávání dětí se naší republice v budoucnu několikanásobně vrátí. Vzdělaný a schopný národ je předpokladem úspěchu naší civilizace.

Aktivity žáků a studentů
Z čeho mám opravdu velkou radost, je postupné přirozené profilování zdejších škol, kdy každá nabízí kvalitní výuku, ale odlišné nadstavbové projekty a zaměření (sport, počítačová gramotnost a prezentace, humanitní projekty a dobrovolnictví, diskuse a spolupráce). Za tyto všechny soutěže, výstavy, diskuze, výzvy, charitativní akce, vystoupení všem dětem a zaměstnancům „mateřinek, základek, specky, středních škol, zušek, vošek, univerzitě, středisku volného času“ a dalším moc děkuji. Asi nejvíce mě za poslední dobu potěšily žákovské parlamenty na všech čtyřech základních školách, při kterých si žáci vyzkoušeli, jaké to je někam kandidovat, být zvolen, řešit problémy, spolurozhodovat o nich, hledat kompromis a přijaté řešení pak vysvětlovat zvídavým spolužákům, kteří by to samozřejmě všechno udělali lépe a jinak. Je to projekt, který chci i nadále podporovat, protože u dětí rozvíjí nejenom občanskou angažovanost, ale i sociální a praktické schopnosti, které se jim jednou budou v dospělosti hodit. Takže za to také díky!

Kvalita škol přináší i nepříjemné problémy
O kvalitě středního, vyššího odborného a vysokého školství v Litomyšli svědčí jeden problém – dostupnost bydlení. Studenti jsou u nás rádi a jezdí sem z celé republiky, kromě kvality škol je sem láká i město a prostředí samotné. To také ovlivňuje trh s nemovitostmi, pro místní bohužel dost negativně.

Město ve spolupráci se soukromníky připravuje několik projektů na výstavbu nového bydlení, ale to samo o sobě situaci nevyřeší. Již na jaře jsem oslovil vedení Pardubického kraje (který zřizuje střední školství) dopisem s trochou statistiky. V Litomyšli bylo v tu dobu na privátech ubytováno 741 studentů středních škol, odhadem tak zaplní (při kapacitě čtyř lidí na jednotku) 185 bytů. V pár lidech se dá nájem 10 a více tisíc zaplatit, což ale hýbe s cenou nemovitostí pro zdejší občany a trpí tím zejména mladé rodiny, pro které se stává situace neúnosnou.
Drtivá většina nájemních bytů je obsazena studenty VOŠP, čtvrtých ročníků SPGŠ a studenty Univerzity Pardubice. Na každý volný byt je několik zájemců. Pronajímatelé to vědí a ceny jsou velmi přemrštěné – logicky, chtějí maximalizovat své zisky z nemovitosti, chápu to.

Situaci by určitě pomohlo vyřešit navýšení kapacity lůžek na internátech a výstavba ubytovny pro studenty. Doufám, že se nám ve spolupráci s krajem (a za případného příspěvku města) podaří do budoucna situaci srovnat. Studenty chceme, jsme za ně rádi, ale je také nutné, aby jim zřizovatel škol poskytl větší ubytovací kapacity.

To je ve stručnosti ke školství v tuto chvíli asi vše. Pokud máte pocit, že jsme něco dostatečně nevysvětlili, nebo máte nějakou reakci k výše uvedeným informacím, dejte nám vědět!

Daniel Brýdl, starosta

Reakce hejtmana: 
Za poslední roky se nám podařilo výrazně posunout prostředí i vybavení téměř všech našich středních škol. Jen v Litomyšli jsme od roku 2018 do tří středních škol investovali z krajského rozpočtu a s přispěním evropských fondů přes 200 milionů korun a další projekty především na zateplení historických školních budov nyní připravujeme. Tím největším by mělo být zateplení a obnova historické budovy A na Střední škole zahradnické a technické za téměř 40 milionů korun. V tuto chvíli předpokládáme, že bychom práce mohli zahájit v polovině příštího roku. Obdobně připravujeme také projekt za více jak 30 milionů korun na pedagogické škole, kde se snažíme vyhledat vhodnou příležitost v rámci Operačního programu Životní prostřední. Vzhledem k historickému charakteru objektů se snažíme, aby byly opravy co nejšetrnější k vzhledu budov, které jsou nedílnou součástí architektury města. A Litomyšl si jednoznačně zaslouží, aby i ostatní investoři přistupovali ke svému majetku s maximální zodpovědností k jedinečnému rázu města.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Proč to (neu)děláte!? Školství (formát pdf, velikost 82,93 KB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl