Vyhledávat na webu
en
kalendář

Nabídka zaměstnání na odboru výstavby # aktualita z archivu #

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele surasakiStock z domény FreeDigitalPhotos.net

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 7/2017 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: odborný pracovník odboru výstavby a územního plánování

Odborný pracovník odboru výstavby a územního plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti: výkon státní správy na úseku stavebního řádu – zejména umísťování a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb

Požadavky:

kvalifikační požadavky podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví.

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

dobrá uživatelská znalost práce na PC

samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost

řidičské oprávnění skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

přesné označení výběrového řízení

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

datum a podpis uchazeče

a dále je třeba přiložit:

strukturovaný životopis

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: ihned

Lhůta pro podání přihlášky: prodloužena do 25. 9. 2017

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

Bří Šťastných 1000  

570 20  Litomyšl

Výběrové řízení (formát doc, velikost 62 KB)

Výběrové řízení (formát pdf, velikost 266,38 KB)

Youtube Litomyšl