Vyhledat na webu
en
kalendář

Dotace z rozpočtu města na rok 2018 # aktualita z archivu #

obrázek k aktualitě Dotace z rozpočtu města na rok 2018

Velké změny v pravidlech pro poskytování dotací se odehrály již v roce 2016. V systému poskytování dotací na rok 2018 jsou maximálně drobné úpravy či doplnění. Předmětem hodnocení i nadále není pouze formální a věcné posouzení žádosti, ale také obsahová a ekonomická kvalita projektu.

Přihlíženo tedy bude opět k reálnému a průhlednému rozpočtu, zajištění vícezdrojového financování, přiměřenosti požadované výše grantu, účelnosti využití či dosavadní činnosti žadatele. Důvodem k vyřazení či neschválení žádosti může být její podání po datu uzávěrky, její neúplnost, absence požadovaných příloh, nedostatečná připravenost projektu k realizaci a řada další věcí. 

Dotační programy pro rok 2018 jsou vyhlášeny od začátku listopadu a podpoří pravidelnou sportovní činnost, provozní výdaje sportovních organizací, sociální oblast, výchovu a vzdělávání a ostatní kulturní činnost v Litomyšli. Na každou z těchto oblastí je „blokován“ určitý balík peněz. „V dotačním programu na podporu sociální oblasti je předpokládaný objem peněžních prostředků ve výši 300 tisíc korun. Na provozní výdaje sportovních organizací 1 milion 100 tisíc korun. Na výchovu a vzdělávání je 100 tisíc korun a na pravidelnou sportovní činnost můžeme přispět 1 milionem 400 tisíci korunami,“ sděluje Milada Nádvorníková, vedoucí Odboru školství a sociální péče Městského úřadu Litomyšl. Na kulturní činnost je v návrhu rozpočtu vyčleněno 600 tisíc korun. Je nutné ale dodat, že finanční příspěvek města nekryje celkové náklady projektu, ale může být pouze jedním z možných zdrojů peněz. V případě kulturní činnosti pravidla stanovují maximální výši dotace na 50 tisíc korun s minimální spoluúčastí žadatele 40 %.

Každý z dotačních programů na rok 2018 se může v určitých částech pravidel lišit. Například kulturní činnost má dvě vyhlášená kola s uzávěrkami přijímání žádostí koncem ledna a května. Pro zbylé oblasti je konečným termínem příjmu žádostí pouze poslední leden 2018. Žádat je ale možné shodně od 1. prosince 2017. Jednotlivé programy naleznete na www.litomysl.cz v sekci Občan / Dotace z rozpočtu města, na úřední desce či na příslušných odborech městského úřadu. Každý dotační program má své formuláře žádosti o poskytnutí dotace – rozlišovat se musí i to, zda je žadatel právnická osoba, fyzická podnikající osoba či fyzická osoba nepodnikající. Ten, jehož žádost nespadá do vyhlášených dotačních program, může požádat o individuální dotaci, o které podle výše dotace rozhoduje přímo Rada města Litomyšl, případně Zastupitelstvo města Litomyšl.

Youtube Litomyšl