Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Chraň svůj svět!

obrázek k Chraň svůj svět!
Sloganem „nikdo ať tě neovládá, svůj svět si tvoříš sám“ odstartoval v sobotu 2. října preventivní projekt, ve kterém upozorňujeme na sociální izolaci a vyloučení, šikanu, narůstající agresi, závislostní chování na online prostředí i zneužívání návykových látek u dětí.

Na eventové akci, kde myšlenku projektu podpořila řada známých osobností, byl představen videoklip hudebníka Tokhiho, který přináší poselství o důležitosti reálných vztahů a přátelství.

Projekt podporovaný z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra cílí na zamezování zvyšující se agresivity kriminality páchané dětmi do 18 let. Klade si za cíl eliminovat emotivně motivované násilné chování s absentující rozumovou složkou u dětí a jeho prezentaci dětmi na sociálních sítích. Cílí též mimo jiné do konkrétních lokalit, a to lokalit zejména sociálně vyloučených. Atraktivní zpracování tématu do textu písně a videoklipu dává šanci zaujmout i tam, kde by se jiné preventivní aktivity minuly účinkem.

„Spolupráci s Tokhim jsme si vyzkoušeli v předchozích letech v souvislosti s jiným preventivním projektem a interaktivní forma komunikace s dětmi se nám velmi osvědčila. Proto nyní chceme v projektu „Chraň svůj svět“ také prostřednictvím Tokhiho přimět děti, které v dnešní době hojně využívají sociální sítě, k zamyšlení se nad reálností lidských vztahů a vazeb a jejich porovnání s virtuálními vazbami, které často nemají reálný základ ve skutečném přátelství. Tito virtuální přátelé, často spíše nepřátelé, svým necitlivým komentováním či hejtováním dokáží zasáhnou do dětské psychiky tak závažně, že si s tím samy děti nedokáží poradit. A my jim chceme ukázat cestu, jak se do takových potíží nedostat, popřípadě jak se s nich dostat ven a nebát se říct o pomoc,“ vysvětluje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Vztahy mezi dětmi a vnímání reality ze strany dětí v posledních letech významně ovlivnil přesun mnohých aktivit do online prostředí, což umocnila pandemická situace.

„Vlivem poslední doby, kdy docházelo k sociální izolaci dětí způsobené mimo jiné i uzavřením škol z důvodu světové pandemie, svůj vývoj zaznamenala i kriminalita dětí a protiprávní chování v online prostředí. Zvýšila se i brutalita jejich chování a útoků. Významnou roli v tomto vývoji hrají právě faktory jako absentování školní docházky u dětí ze sociálně vyloučených a jinak rizikových skupin, jejich předčasné ukončení školní docházky, život v nepodnětném prostředí a závislostní chování. Cílené působení na vybrané skupiny dětí je proto pro prevenci kriminality a jejich další budoucí vývoj klíčové,“ dodává JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Chytlavou melodií Tohkiho s podmanivým refrénem chceme dětem ozřejmit korektnost a důvěryhodnost mezilidských ale zejména vrstevnických vztahů a nastavit jejich vnímání reality, která se odehrává tady a teď, ve skutečném životě, nikoliv na síti. Od skladby očekáváme její sdílení mezi náctiletými. S tématem budou aktivně pracovat při preventivních besedách a setkávání se s dětmi samozřejmě i policisté.

Protože se projekt dotýká ve velké míře dětí ze znevýhodněných lokalit ČR a dětí z dětských domovů, zaštítil eventovou akci Nadační fond Hanky Kynychové, který se již patnáct let věnuje právě dětem z dětských domovů a klade si za cíl přivést děti k volnočasovým aktivitám a kvalitním mezilidským vztahům. Proto se i hlavní postavou klipu stal „svěřenec“ Hanky, kluk z dětského domova.

Myšlenku projektu podpořily ale také například Michaela Tomešová, Štěpánka Duchková a Kristýna Janáčková, které vhledem ke svému rodičovství vnímají cíl a hlavní myšlenky projektu jako velmi důležité.

Potřebnost diskuze a osvěty v daném tématu potvrzují i výsledky průzkumů působení současné protiepidemiologické situace na psychiku dětí, které jsou opravdu alarmující. „V listopadu 2020 bylo Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze provedeno rychlé dotazníkové šetření s cílem zmapovat aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace. Z různých oblastí rizikového chování byly nejčastěji identifikovány problémy spojené s duševním zdravím, s oblastí hygieny a ochrany před infekčními nemocemi, kyberšikana s kyberbezpečností a záškoláctví. To je potřeba vnímat jako problematické vzhledem k tomu, kolik času v současné situaci děti a dospívající tráví v online prostoru bez možnosti přímého dohledu rodičů Jakýkoliv apel na vztahové problémy mezi vrstevníky a osvětu v této oblasti vnímáme samozřejmě jako přínos,“ vysvětluje Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Odběr novinek Youtube Litomyšl