Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 11. 05. 2010 10:15:40 se dotazoval Kodymová Eva

revitalizace zámeckého parku

Vážený pane starosto,

my, zástupci Strany zelených z Litomyšle, Trstěnice a Poličky jsmese dívali na stránky města a na možnou úpravu zámeckého parku. Pokud víme, byl tento park koncipován jako park anglický. Nemůžeme si pomoci, leč to, co chcete v parku postavit a vydávat za revitalizaci vypadá jako pouťová atrakce a místo potůčků by tam mohl být rovnou tobogán a plastové židličky.

Nevím, nakolik si uvědomujete, že být na seznamu UNESCA je i velmi zavazující. Váš návrh na revitalizaci nám silně připomíná domácího kutila, který zdědí krásné hedvábné, ručně vyšívané svatební šaty po prababičce a našije na ně umělohmotné krajky, barevné flitříky a obuje si k nim gumové holinky.

Chápeme, že míníte park nějakým způsobem zatraktivnit. Leč přece jenom zámecký park je zámecký park a anglický park má svá specifika a domníváme se, že věky prověřená krása anglických parků nepotřebuje novodobé zásahy, stačila by pouhá pokora obnovit po vichřici to, co bylo zničeno. Nejen, že by to vyšlo levněji, leč by to korespondovalo i se zámkem a krásný zdravý anglický park bude pro klid a duši návštěvníka, obklopeného "civilizačními výdobytky", atraktivní svou starou nostalgií a poklidem.

Zajímalo by nás několik věcí, které jsme na veřejném portálu nenašli:
1. kdo a kdy vypsal veřejnou soutěž na revitalizaci
2. kolik se sešlo návrhů /a kde jsou k vidění/
3. jaký postoj zaujal Památkový úřad ke svítícím lavičkám v parku
4. proč byl zrovna vybrán tento návrh /byl-li vybrán jako soutěžní/
5. kolik bude stát jeho realizace
6. kde a kdy by náš zástupce mohl dostat veškeré náležitosti k související s návrhem, přestavbou a soutěží.

Za Stranu zelených Kodymová, předsedkyně ZO Trstěnice


Odpověď ze dne 02. 06. 2010 16:14:27:

Vážená paní,
k Vašemu dotazu Vám zasílám vyjádření Ing. Dokoupila z odboru rozvoje a investic.

Velmi si ceníme zájmu ZO Trstěnice o dobro Litomyšle. Ujišťuji Vás, že naše "uvědomování si", a to nejen v souvislosti s památkou UNESCO, je na docela dobré úrovni. Svědčí o tom např. hojné návštěvy zástupců odborné veřejnosti (mnohdy ve velkém počtu) našich realizací - novostaveb i rekonstrukcí. Stejně tak je Litomyšl, vzhledem ke své velikosti, prezentována poměrně často v odborných publikacích. Naopak si nejsme vědomi žádného Vašeho významného počinu. Naposled jsme s obdobnou organizací jednali před započetím rekonstrukce autobusového nádraží v Litomyšli, kdy jsme také byli podezírání z neodborného přístupu. O výsledku nyní nikdo nepochybuje a v této souvislosti se nám znovu potvrdilo známé pravidlo, že členství ve straně není známkou ani důkazem odbornosti.


Co se týká projektu Zámeckého návrší, jedná se o projekt prověřovaný ze strany poskytovatele dotace v takové míře, jakou Litomyšl ještě nezaznamenala. Jsem přesvědčen, že o kvalitu výběrového řízení nemusíte mít vůbec starost (proběhla standardní soutěž o nejvýhodnější cenovou nabídku, nikoliv však architektonická). Přesto se na tomto projektu podílejí renomované architektonické kanceláře, které svoji kvalitu prokázaly na mnoha obdobných projektech v celé ČR. Ke všem našim záměrům jsme obdrželi nezbytná stanoviska pam. péče, která jsou respektována. Ceny budou známy až po výběrovém řízení na dodavatele stavby v závěru letošního roku. Materiálové řešení ještě není v mnoha případech definitivní - v některých případech probíhá výroba ověřovacích vzorků. Veškeré veřejně přístupné informace a návrhy jsou Vám k dispozici na odboru rozvoje a investic Města. 

Dále Vám přikládám vyjádření architekta Jana Šépky.

V projektové dokumentaci jsou uvedeny rozbory historického i stávajícího stavu - je možné je poskytnout k prostudování. Z nich by mělo být jasné, že k památce UNESCO nepřistupujeme bezohledně.
Ve zkratce - podle dostupných historických podkladů byl park vždy řešen v přírodně krajinářském stylu, což se v návrhu snažíme respektovat. V 50-tých letech byly v parku provedeny výrazné úpravy - do parku byla umístěna letní divadelní scéna,  která se stala dominantou parku a byly upraveny vodní toky.  Někdy v této době byl také upraven rybníček v horní části parku, jeho odtok byl zatrubněn a byla přestavěna kaskáda. Zatrubnění spodního potoka proběhlo pravděpodobně již dříve.
Návrh odstraňuje nevhodné úpravy a snaží se parku navrátit jeho původní charakter.  Bude odstraněna monumentální letní scéna, čímž se uvolní pohled na hlavní dominantu parku - zámek. Voda - potoky - budou otevřené a povedou po povrchu. Měly by se střídat volné travnaté plochy a plochy hustě zarostlé stromy. Je třeba také respektovat současné požadavky na park - možnost procházky, možnost se posadit, na udržovaných travnatých plochách by mělo být možné hrát jednoduché hry.
Návrh úprav parku vznikl ještě před vichřicí - po ní byl samozřejmě upraven tak, že respektuje změny, které vichřicí v parku vznikly. Z tohoto stavu vychází návrh dosazovaných dřevin. Výběr druhů a dosázení zcela respektuje charakter přírodně-krajinářského parku stejně jako cesty, které vycházejí z nejpravděpodobnějšího původního trasování cest - viz. Rozbory.
Největším zásahem je demolice nevhodného hlediště a jeviště z 50-tých let, které svým objemem výrazně zámecký park poškodilo. S tím také souvisí návrh mobilních laviček, které mají za úkol nejen vyhovět standardním potřebám posezení, ale jejich specifický tvar by měl umožnit vytvoření na místě odstraněného hlediště malou provizorní scénu pro letní plánovaná představení. 
Podle historických podkladů stávající zatrubněné potoky vedoucí parkem bývaly otevřené Toto bychom do parku chtěli vrátit. Proto je navrženo nové koryto potoků vedoucí parkem. Bohužel, původní trasy potoků nelze z historických podkladů přesně zjistit. Proto jsme zvolili trasu potoka danou pozicí stávajících a nově navrhovaných stromů - trasa vede v největší vzdálenosti mezi těmito stromy a neměla by zastírat, že je novým prvkem, respektive by neměla předstírat hru na původní historickou geometrii.
Všechny úpravy jsou velmi podrobně konzultovány a schvalovány s památkáři a se specialisty na zeleň. Všichni odborníci si uvědomují mimořádnost místa. Žádný z navrhovaných zásahů nemá za cíl zámecký park nijak poškodit. 


Jan Šépka


Vážená paní,


můžu Vás ubezpečit, že budeme přistupovat k "novotvarům" (pokud je vůbec připustíme) velmi citlivě a věřte, že bdělost evropských komisařů na památky UNESCO je dostatečně silná. Co se týká Vašich poznámek typu "domácího kutila" a jiných invektiv, domnívám se, že nejsou nutné. V mých očích to snižuje Vaši odbornost a serióznost.


S pozdravem
Michal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl