Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Semináře a školení

Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století XVI

21. 09. 2022-23. 09. 2022 : Zámecké návrší Litomyšl

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na konferenci v rozsahu 16 hodin.
Zájemci mohou získat také osvědčení 16 hodin akreditovaných u MPSV ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

21. - 23. září 2022  Zámecké návrší Litomyšl 

Cena konference je stanovena na 2.500 Kč + DPH a zahrnuje sborník (ISBN), stravu po oba dny a doprovodný program.

Částka 2.500 Kč + DPH Vám bude fakturována na základě Vaší přihlášky.
(v případě neúčasti je možné vyslat náhradníka, úhrada se nevrací)

Uzávěrka přihlášek je do konce srpna 2022.

Ubytování si každý účastník zajišťuje samostatně.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 21. září 2022

17.00 – 19.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog

19.00 - 19.30
Prohlídka Zámeckého sklepení se sochami Olbrama Zoubka

Čtvrtek 22. září 2022

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta města Litomyšle 
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

9.30 – 11.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog

11.00 – 11.30
Přestávka 


11.30 – 13.00
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., soudní znalkyně, akademická pracovnice, expertka na domácí násilí a pomoc obětem trestných činů 

Sociální pracovníci v kontaktu s oběťmi TČ 

Příspěvek se zaměřuje na aktuální problematiku pomoci obětem trestných činů. Co musí vědět sociální pracovníci, aby mohli účinně pomáhat obětem trestných činů? Co to je „victim blaming“? Jaké povinnosti vyplývají sociálním pracovníkům ze zákona o obětech trestných činů? Jak předcházet sekundární viktimizaci aneb fakta a mýty o obětech trestných činů. Na tyto a další otázky nabídne příspěvek odpověď.


13.00 - 15.00
Oběd včetně individuální prohlídky kostela, Klášterních zahrad, návštěvy Rodného bytu B. Smetany a Městské galerie 

15.00 – 16.30

16.30 – 17.00
Přestávka

17.00 - 18.00
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Efektivní komunikace

Komunikace v sociální sféře základním stavebním kamenem. Cílem je poznat svůj komunikační styl a komunikační styl partnerů, vědomě používat techniky aktivního naslouchání, používat asertivitu v jednání s klienty, ale i kolegy, nadřízenými a blízkými osobami. Dílčím tématem je význam pochvaly a způsob jejího sdělení, zásady zpětné vazby a hodnocení. Významným tématem je také nenásilná komunikace, která se řadí k těm vůbec nejefektivnějším způsobům přecházení konfliktů. Nenásilnou komunikaci můžeme do jisté míry vnímat jako umění komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. 

18.00 – 19.00
Společenský večer

od 19.15

20.15
Překvapení

 

pátek 23. září 2022

8.00
Překvapení

8.10 - 9.00
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Psychohygiena sociálního pracovníka

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přináší riziko syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Provedeme účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Cílem je základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v sociální praxi s akcentem specifických situací, copingové strategie a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. 

 

9.00 – 10.00

 

10.00 – 10.30
Přestávka

 

10.30 – 12.30

 

 


12.30
předávání osvědčení

 

13.00
Oběd

 

14.00
Státní zámek Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, Portmoneum, Rodný byt Bedřicha Smetany  - možnost individuální prohlídky zdarma

 

Změna programu vyhrazena

Online registrace

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Youtube Litomyšl