Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Semináře a školení

Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století XVI

21. 09. 2022-23. 09. 2022 : Zámecké návrší Litomyšl

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na konferenci v rozsahu 16 hodin.
Zájemci mohou získat také osvědčení 16 hodin akreditovaných u MPSV ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

21. - 23. září 2022  Zámecké návrší Litomyšl 

Cena konference je stanovena na 2.500 Kč + DPH a zahrnuje sborník (ISBN), stravu po oba dny a doprovodný program.

Částka 2.500 Kč + DPH Vám bude fakturována na základě Vaší přihlášky.
(v případě neúčasti je možné vyslat náhradníka, úhrada se nevrací)

Uzávěrka přihlášek je do konce srpna 2022.

Ubytování si každý účastník zajišťuje samostatně.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 21. září 2022

17.00 – 18.00
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Analýza suicidálního jednání na základě studia dopisů na rozloučenou – představení výzkumu
Sebevražedné jednání je závažným problémem, na který se zaměřuje řada odborníků. Přednáška představí výzkumný projekt a jeho dílčí výstupy, který je realizován od roku 2019 v kooperaci Západočeské univerzity v Plzni – Fakulty zdravotnických studií, Ústavu soudního lékařství v Hradci Králové a PČR. V rámci výzkumu byla provedena analýza vztahu dílčích vybraných proměnných v rámci tématu suicidální fenomenologie s využitím dopisů na rozloučenou a dalších dílčích záznamů o dokonaných sebevraždách. V rámci odborného příspěvku budou představeny dílčí výsledky výzkumu se zaměřením na analýzu demografických proměnných vybraných případů, jakož i obsahovou a jazykovou analýzu dopisů na rozloučenou z analyzovaných 164 případů dokonaných sebevražd. Dopisy na rozloučenou byly sledovány v období od roku 2014 a sledování pokračuje i nadále. Toto bylo doplněno studiem související dokumentace a polostrukturovanými rozhovory s dotčenými odbornostmi, tedy koronery, soudními lékaři a zástupci Policie České republiky.

 

18.00 – 19.00
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Radikalizace a extremismus u osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Extremismus je možno označit za jev, který je zpravidla závislý na uspořádání a stavu společnosti, v rámci níž se projevuje. Pokud se ocitne taková společnost, kultura či subkultura ve stavu, kdy dochází k nárůstu vnitřních rozporů, pak je naprostá většina extrémních aktivit bezprostřední reakcí na ně. Jedním z možných indikátorů radikalizace a extremismu je ve vězeňském prostředí tatuáž. Extremistická symbolika je rozšířena (nejen) napříč vězeňským prostředím, kdy je tetování využíváno primárně jako obranný nástroj proti institucionálnímu zbavení identity odsouzeného a artikl s významným antiautoritativním podtextem s přesahem do oblasti radikalizace odsouzených. Cílem odborného příspěvku je upozornit na skutečnost, že i symbolika tatuáže může být jedním z možných indikátorů radikalizace a seznámit s vybranými reprezentanty této symboliky. Významné je v tomto kontextu uvědomění, že vhodná práce s dostupnými informacemi a současně aplikace systémového přístupu k dané problematice mohou působit jako významný zdroj informací v rámci prevence problémů (nejen) ve vězeňském prostředí, stejně jako resocializace odsouzených osob.

19.00 - 19.30
Prohlídka Zámeckého sklepení se sochami Olbrama Zoubka

Čtvrtek 22. září 2022

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta města Litomyšle 
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

9.30 – 11.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog
xx  

11.00 – 11.30
Přestávka 


11.30 – 13.00
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog
xx  


13.00 - 15.00
Oběd včetně individuální prohlídky kostela, Klášterních zahrad, návštěvy Rodného bytu B. Smetany a Městské galerie 

15.00 – 16.30
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci
Práce v době sendvičové generace a jak to zvládnout.
Přednáška se zabývá problematikou moderní doby a ožehavými otázkami vyplývajícími z odpovědnosti a péče o sebe , stárnoucí rodiče a děti. Nabízí nové pohledy, návody , výchovné postupy a poradenství v oblasti komunikačních dovedností k optimálnímu zvládání pracovních a životních situací.

 

16.30 – 17.00
Přestávka

17.00 - 18.30
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci
Zdravotní důsledky stresu a jak na ně.
Přednáška se zabývá vlivem stresu na zdravotní stav, spánek , stravování, sexuální život a pocit duševní pohody  člověka. Zabývá se prevencí různých onemocnění a zvládáním chronických onemocnění včetně uvedení praktických metod vhodných pro pracovní i soukromý život.

 

18.30 – 19.30
Společenský večer

19.30
Překvapení

 

pátek 23. září 2022

8.00 – 9.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
xx


9.00 - 10.30
PhDr. Mgr. Pavel Kliment Ph.D., Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci
Budování a udržování pomáhajícího vztahu v pojetí C. R. Rogerse 
V příspěvku je přiblížen proces budování a udržování pomáhajícího (profesionálního) vztahu v pojetí Rogerse. Rogers považoval triádu empatie - akceptace - autenticita za stěžejní postoje (přístupy), které vedou k vytvoření nosného vztahu mezi klientem a pomáhajícím. Tento je pak východiskem k rozvoji vnitřního růstového potenciálu klienta. Uvedené přístupy vůči klientovi budou objasněny, současně bude poukázáno na skutečnost, že ne každý pomáhající odpovídajícím způsobem ke svým klientům takto přistupuje.


10.30 – 11.00
Přestávka 

11.00 – 12.30
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., soudní znalkyně, akademická pracovnice, expertka na domácí násilí a pomoc obětem trestných činů 
Sociální pracovníci v kontaktu s oběťmi TČ 
Příspěvek se zaměřuje na aktuální problematiku pomoci obětem trestných činů. Co musí vědět sociální pracovníci, aby mohli účinně pomáhat obětem trestných činů? Co to je „victim blaming“? Jaké povinnosti vyplývají sociálním pracovníkům ze zákona o obětech trestných činů? Jak předcházet sekundární viktimizaci aneb fakta a mýty o obětech trestných činů. Na tyto a další otázky nabídne příspěvek odpověď.


12.30
předávání osvědčení

13.00
Oběd

14.00
Státní zámek Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, Portmoneum, Rodný byt Bedřicha Smetany  - možnost individuální prohlídky zdarma

 

Změna programu vyhrazena

Online registrace

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl