Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 21. 09. 2009 17:02:05 se dotazoval Věra Fryaufová

Biostanice

Mám dotaz , zda si již někdo stěžoval na zápach z biostanice, který se dle počasí v různé intenzitě šíří např. v naší ulici Za Moštěním. Některé dny nelze vůbec větrat a dýchání je značně zhoršené. Jelikož mám v rodině dva alergiky-astmatiky zhošil se nám nyní život v této lokalitě.Upozorňuji že nejde jenom o můj subjektivní dojem, ale situaci jsme konzultovali se sousedy i dalšími obyvateli sídliště Záhradí.
O problematiku jsem se zajímala více a vím, že jsou města kde i přes funkčí biostanici tento zápach není a města , kde se zápachem intezivně zabývá Inspekce životního prostředí.Dle jejího vyjádření správně fungující biostanice nesmí být žádným zdrojem zápachu.
Má nějaký smysl ozývat se, nebo mi bude pouze sděleno že stanice je "neškodná". Provádí se nějaké kontroly ?
Děkuji za odpověď.


Odpověď ze dne 02. 10. 2009 16:55:29:

Vážená paní Fryaufová, 


k uvedenému "zápachu z biostanice" Vám poskytuji následující vyjádření odboru životního prostředí:


Provozovatelem bioplynové stanice je Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů se sídlem Zahájská 369, Litomyšl (dále jen ZDCHP). Surovinovým zdrojem pro výrobu bioplynu jsou biologicky rozložitelné materiály (hovězí kejda, hovězí hnůj, kukuřičná siláž, senáž a podobné suroviny). Základem vývinu bioplynu je metanové kvašení bez přístupu vzduchu působením anaerobních bakterií v uzavřeném fermentoru. Plyn vyvíjený při fermentaci se odvádí přes plynojem do kogenerační jednotky, kde je spalován - výstupem je elektrická energie, která je dodávána do rozvodné sítě. Kogenerační stanice je zařazena z hlediska z.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Tento zdroj musí splňovat emisní limity, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.  Autorizované měření emisí bylo provedeno na 3 kogeneračních jednotkách ZDCHP dne 4.3.2009. Z výsledků měření vyplývá, že emisní limity stanovené pro jednotlivé znečišťující látky jsou dodržovány. Vzniklý zbytek vstupních materiálů po kvašení je dopravován do jímky a odtud čerpán a využíván ke hnojení na pozemcích ZDCHP. Vzhledem k tomu, že vstupní organický materiál prochází přes dva stupně fermentace, snižují se emise pachových látek na minimum. Před vydáním povolení k umístění stavby byl záměr firmy podroben tzv. zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení bylo také vyvěšeno na úřední desce MěÚ Litomyšl - byla tedy dána každému možnost se k uvedenému záměru vyjádřit. Z hlediska ochrany ovzduší bylo k umístění, stavbě i provozu bioplynové stanice vydáno povolení Krajským úřadem Pardubického kraje, který je tím hlavním dotčeným orgánem z hlediska vydávání povolení u středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Vydáním povolení k uvedení do provozu byl také schválen provozní řád bioplynové stanice. K předloženému provoznímu řádu vyslovila souhlas Česká inspekce životního prostředí. ZDCHP vede provozní deník o všech úkonech spojených s provozem bioplynové stanice. V průběhu srpna i v září byla pracovníky odboru ŽP učiněna několikrát obchůzka ve vlastní bioplynové stanici i v lokalitách města Záhraď a Zaháj. Zápach nebyl zaznamenán. Dle našeho názoru není ani jasné, zda zápach zmiňovaný ve Vašem dotazu pochází z bioplynové stanice.
Pokud naše odpověď nebude dostačující, je možné se ještě obrátit na zástupce ZDCHP Mgr. Jana Janečka (tel. 461 615 369, 724 459 021), který je ochoten s Vámi celý provoz projít a podrobněji vysvětlit. Jelikož našemu odboru záležitost pachových látek na území města není lhostejná, celou záležitost budeme nadále sledovat a budeme Vám vděčni, když nám podáte opět zprávu o případném dalším zhoršení ovzduší ve Vámi obývané oblasti.S pozdravemMichal Kortyš
starosta města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl