Středisko volného času Litomyšl
ul. Dukelská 534
570 01 Litomyšl
IČO: 750 15 137

tel.: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866

Datová schránka: 37dkjsm

Prožijte svůj volný čas s námi

Název školy příjemceStředisko volného času Litomyšl
Registrační číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013654
Název projektuProžijte svůj volný čas s námi
Fyzická realizace projektu1. 9. 2019 –31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Cílovou skupinou jsou účastníci zájmového vzdělávání a pedagogičtí pracovníci střediska volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu –školního asistenta střediskům volného času. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem. SVČ musí identifikovat alespoň tři účastníky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci srodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, Podporuje účastníky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vzdělávání i mimo vzdělávání.
Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středisek volného času ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských zařízení/škol.
Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílajícího“ školského zařízení identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou „hostitelské“ školské zařízení/školu (dále jen „hostitelská škola“) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílajícího školského zařízení spolupracovat pedagog-průvodce.
Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagogaz vysílajícího školského zařízení během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.
Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog z vysílajícího školského zařízení rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze svého školského zařízení.

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středisek volného času a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.
Aktivita je určena pro pedagoga SVČ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vzdělávacích jednotek v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pro každou vzdělávací jednotku proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky účastníků. Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe může probíhat napříč vzdělávacími činnostmiSVČ.

Projektový den mimo SVČ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání arozvoje klíčových kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání dále charakterizuje:
 • důraz na aktivizační metody vzdělávání;
 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;
 • důraz na praktickou využitelnost poznatků;
 • důraz na mezipředmětovou spolupráci.


Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga SVČ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školské zařízení v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro skupinu 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem.
Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.


Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog po proběhnutí projektového dne rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze svého školského zařízení.
Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projekt musí probíhat mimo školní prostředí, podle tematického zaměření projektového dne např. v kulturní/vědecké/státní/umělecké/historické či jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe.
Aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde probíhá vzdělávání (od sídla školského zařízení).