Vyhledat na webu
en
kalendář

Krajské dotace v oblasti památkové péče pro rok 2019 # aktualita z archivu #

obrázek k aktualitě Krajské dotace v oblasti památkové péče pro rok 2019

Rada Pardubického kraje dne 12. 11. 2018 schválila usnesením R/1511/18 „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019“. Jeho součástí je i „Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji“. Více informací k programu najdete v této aktualitě.

V rámci podporované oblasti stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji poskytovatel stanovil následující podprogramy:

A) Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek

podporované aktivity: obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, statika, obnova roubení, odvodnění objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády, stavebně-historické průzkumy apod.

B) Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich součástí

podporované aktivity: restaurování oltářů, varhan, lavic, soch, maleb, ostění, kamenných prvků, vitráží apod.

C) Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru

podporované aktivity: zachování a obnova drobných objektů místního významu, neevidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, za využití tradičních materiálů a technologií – např. obnova božích muk, smírčích kamenů, kapliček, křížků včetně jejich dokumentace apod.

Žádost lze podávat pouze osobně na oddělení státní památkové péče Městského úřadu Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl v termínu do 31. 01. 2019.

Kontaktní osoby pro podání informací:

Ing. Jarmila Krejčí, tel. č. 466 026 558, e-mail: jarmila.krejci@pardubickykraj.cz

Bc. Tomáš Slonka, tel. č. 466 026 562, e-mail: tomas.slonka@pardubickykraj.cz

Dotační program je umístěn na webových stránkách Pardubického kraje.

Youtube Litomyšl