Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu PČR

12. a 13. října 2012

Voličské průkazy u krajských voleb - nová právní úprava

Zavedení institutu voličského průkazu také pro účely voleb do zastupitelstev krajů.

Zákonem č. 222/2012 Sb., kterým se s účinností od 26. 6. 2012 mění všechny volební zákony, byl nově zaveden institut voličského průkazu také pro účely voleb do zastupitelstev krajů - viz nově doplněné ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. Na takový voličský průkaz bude moci volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však již v ostatních krajích. Novinkou také je, že voliči hlasující na voličský průkaz budou ve volebních místnostech dopisováni do výpisu ze STÁLÉHO seznamu voličů, nikoliv tedy do výpisu ze zvláštního seznamu voličů, jako je tomu u hlasování na voličský průkaz u jiných voleb. Jelikož v ustanovení § 26a není stanovena žádná lhůta, která by určovala okamžik zahájení vydávání voličských průkazů voličům (jako je tomu u ostatních volebních zákonů - od 15. dne před konáním voleb), mohou být tyto vydávány (oproti např. senátním volbám) prakticky již v okamžiku dodání tiskopisu voličského průkazu na konkrétní obecní úřad. V případě voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů bude distribuce na pověřené obecní úřady provedena nejpozději do 24. srpna 2012.

O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to následujícími způsoby:

· PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději v termínu do pátku 5. října 2012. Žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (= volič žádost obecnímu úřadu např. zaslal poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, pokud tato bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.

· OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 10. října 2012 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.

datum vystavení: 09. 08. 2012


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty