Litomysl Územní plánování

Územně plánovací dokumentace obce Trstěnice

Obec Trstěnice má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 3.11.2005 a jeho změnu č.1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti 12.5.2011 . Dokumentace územního plánu i jeho  změny je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí do územně plánovací dokumentace obce máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Trstěnice
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace: platná | projednávaná | již neplatná

Dokumentace platná

územní plán

Trstěnice ÚP po Změně č. 1 Textová část (formát pdf, velikost 2,02 MB)

Trstěnice ÚP Hlavní výkres (formát pdf, velikost 2,2 MB)

Trstěnice ÚP Koordinační výkres (formát pdf, velikost 2,52 MB)

Trstěnice ÚP Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 1,74 MB)

Trstěnice ÚP Výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 253,76 KB)

Trstěnice ÚP Výkres předpokládaných záborů ZPF (formát pdf, velikost 1,81 MB)

Trstěnice ÚP Textová část (formát pdf, velikost 279,18 KB)

Trstěnice ÚP Textová část - příloha (formát pdf, velikost 515,17 KB)

Trstěnice ÚP Hlavní výkres - katastrální území (formát pdf, velikost 12,36 MB)

Trstěnice ÚP Hlavní výkres - zastavěné úz (formát pdf, velikost 31,43 MB)

Trstěnice ÚP Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 3,73 MB)

Trstěnice ÚP Doprava (formát pdf, velikost 31,35 MB)

Trstěnice ÚP Technická infrastruktura - energetika, plyn, spoje (formát pdf, velikost 19,86 MB)

Trstěnice ÚP Technická infrastruktura - zásobování vodou, kanalizace (formát pdf, velikost 19,76 MB)

Trstěnice ÚP Veřejně prospěšné stavby (formát pdf, velikost 19,39 MB)

Trstěnice ÚP Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (formát pdf, velikost 20,08 MB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty