Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Suchá Lhota

Obec Suchá Lhota má platný územní plán vydaný fomou obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.1.2007. Dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí do kompletního územního plánu máte na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Suchá Lhota
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

 textová část (formát pdf, velikost 238,29 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 4,28 MB)

 detail hlavního výkresu (formát pdf, velikost 5,65 MB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 1,95 MB)

 výkres vodního hospodářství (formát pdf, velikost 2,82 MB)

 výkres - elektro, plyn, spoje (formát pdf, velikost 2,96 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 2,74 MB)

 výkres záborů ZPF a PUPFL (formát pdf, velikost 2,55 MB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty