Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Janov

Obec Janov má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2012, nabytí účinnosti 5.1.2013.  A jeho změnu č.1 vydanou formou opatření obecné povahy 1/2018, které nabylo účinnosti 6.1.2019.

Obec Janov má zapsané studie Z17, Z81, datum zapsání je 22.10.2018.

Jeho dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Janov
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

 textová část (formát pdf, velikost 1,88 MB)

 základní členění území (formát pdf, velikost 3,97 MB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 4,52 MB)

 veřejně prospěšné stavby (formát pdf, velikost 4,34 MB)

 koordinační výkres (formát pdf, velikost 4,46 MB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 12,45 MB)

 předpokládaný zábor půdního fondu (formát pdf, velikost 4,59 MB)

 koncepce krajiny, ÚSES (formát pdf, velikost 4,22 MB)

 urbanistická koncepce, kulturní souvislosti (formát pdf, velikost 855,11 KB)

změna č.1 územního plánu (vydaná)

 Grafická část - hlavní výkres (formát pdf, velikost 1,03 MB)

 Grafická část - Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 1,75 MB)

 Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát pdf, velikost 1,76 MB)

 Textová část (formát pdf, velikost 1,37 MB)

zpráva o uplatňování územního plánu

 Zpráva o uplatňování ÚP Janov 1_2013-1_2017 (formát pdf, velikost 542,75 KB)

Územní studie veřejná prostranství Janov

 Z17 - Kamenná stráň - širší vztahy (formát pdf, velikost 572,53 KB)

 Z17 - Kamenná stráň - ortofoto (formát pdf, velikost 14,05 MB)

 Z17 - Kamenná stráň - zpráva (formát pdf, velikost 68,33 MB)

 Z17 - Kamenná stráň - průzkumy (formát pdf, velikost 903,63 KB)

 Z17 - Kamenná stráň - hlavní výkres (formát pdf, velikost 867,97 KB)

 Z17 - Kamenná stráň - doprava, infrastruktura (formát pdf, velikost 908,01 KB)

 Z81 - širší vztahy (formát pdf, velikost 555,86 KB)

 Z81 - ortofoto (formát pdf, velikost 3,62 MB)

 Z81 - zpráva (formát pdf, velikost 25,44 MB)

 Z81 - průzkumy (formát pdf, velikost 430,91 KB)

 Z81 - hlavní výkres (formát pdf, velikost 430,67 KB)


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty