Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Janov

Obec Janov má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2012, nabytí účinnosti 5.1.2013.  A jeho změnu č.1 vydanou formou opatření obecné povahy 1/2018, které nabylo účinnosti 6.1.2019.

Obec Janov má zapsané studie Z17, Z81, datum zapsání je 22.10.2018.

Jeho dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Janov
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

typ: platný | projednávaný | archiv

územní plán - platný

změna č.1 územního plánu (vydaná)

Janov ÚP Změna č. 1 Textová část (formát pdf, velikost 1,37 MB)

Janov ÚP Změna č. 1 Hlavní výkres (formát pdf, velikost 1,03 MB)

Janov ÚP Změna č. 1 Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 1,75 MB)

Janov ÚP Změna č. 1 Výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 1,76 MB)

územní plán (vydaný)

Janov ÚP Textová část (formát pdf, velikost 1,88 MB)

Janov ÚP Hlavní výkres (formát pdf, velikost 4,52 MB)

Janov ÚP Koordinační výkres (formát pdf, velikost 4,46 MB)

Janov ÚP Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 12,45 MB)

Janov ÚP Základní členění území (formát pdf, velikost 3,97 MB)

Janov ÚP Urbanistická koncepce (formát pdf, velikost 855,11 KB)

Janov ÚP Koncepce krajiny, ÚSES (formát pdf, velikost 4,22 MB)

Janov ÚP Výkres záborů ZPF (formát pdf, velikost 4,59 MB)

Janov ÚP Výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 4,34 MB)

územní studie - platný

Územní studie veřejná prostranství Janov

Janov ÚS Z17 - Kamenná stráň - textová část (formát pdf, velikost 68,33 MB)

Janov ÚS Z17 - Kamenná stráň - hlavní výkres (formát pdf, velikost 867,97 KB)

Janov ÚS Z17 - Kamenná stráň - širší vztahy (formát pdf, velikost 572,53 KB)

Janov ÚS Z17 - Kamenná stráň - ortofoto (formát pdf, velikost 14,05 MB)

Janov ÚS Z17 - Kamenná stráň - problémový výkres (formát pdf, velikost 903,63 KB)

Janov ÚS Z17 - Kamenná stráň - dopravní a technická infrastruktura (formát pdf, velikost 908,01 KB)

Janov ÚS Z81 - textová část (formát pdf, velikost 25,44 MB)

Janov ÚS Z81 - hlavní výkres (formát pdf, velikost 430,67 KB)

Janov ÚS Z81 - širší vztahy (formát pdf, velikost 555,86 KB)

Janov ÚS Z81 - problémový výkres (formát pdf, velikost 430,91 KB)

Janov ÚS Z81 - ortofoto (formát pdf, velikost 3,62 MB)

zprávy o uplatňování územního plánu - platný

zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu Janov 2013 - 2017 (formát pdf, velikost 542,75 KB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty