Litomysl Rada města Litomyšle

Usnesení Rady města Litomyšle

1. zasedání ze dne 09. 01. 2020

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v usneseních rady města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze tohoto dokumentu. Osobní údaje jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 1/20

RaM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SML/0592/2018  uzavřené mezi Městem Litomyšl a Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o., IČ 18824463 ze dne 29. 11. 2018 k projektu „ÚSES pro ORP Litomyšl“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008225. Hodnota a termíny smlouvy zůstávají neměnné.  RaM pověřuje starostu města podpisem dodatku.


usnesení č. 2/20

RaM bere na vědomí daňové příjmy k 27. 12. 2019 (příloha 01a/FIN/01R/2020).


usnesení č. 3/20

RaM v souladu s usnesením ZaM č. 180/18 schvaluje a následně dává ZaM na vědomí:1) rozpočtové opatření č. 11/2019 (příloha 03a/FIN/01R/2020) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2018 ............................... 42.834,46 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2019 ............. 9.593,54 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách dle přílohy 03a/FIN/01R/2020.2) rozpočtové opatření č. 111/2019 (příloha 03b/FIN/01R/2020) Výnosy hospodářské činnosti .... 72.490,40 tis. KčNáklady hospodářské činnosti ... 68.218,74 tis. KčHospodářský výsledek ... 4.271,66 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03b/FIN/01R/2020).


usnesení č. 4/20

RaM vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako řídící dokumentaci pro činnost Městského úřadu Litomyšl organizační směrnici č. 03/20, "Poskytování a účtování cestovních náhrad", evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1204/R (příloha č. 02/FIN/01R/2020).


usnesení č. 5/20

RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČ 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a schválit uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 04/FIN/01R/2020. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna ve schváleném rozpočtu města na rok 2020.


usnesení č. 6/20

RaM revokuje usnesení číslo 829/19 takto: RaM souhlasí se změnou režimu využívání karet CCS, kdy bude nadále využívána jedna karta na městském úřadu a jedna karta na odboru městských lesů a ostatní karty budou ukončeny. Důvodem je jejich velmi nízké využití. RaM pověřuje starostu podpisem souvisejících dokumentů.


usnesení č. 7/20

RaM jmenuje s účinností ke dni 9. 1. 2020 pana Lubomíra Sršně, ***** členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s..


usnesení č. 8/20

RaM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise rady města č. 16/2019 ze dne 12. 12. 2019 dle přílohy č. 1/MJ/1R/2020.


usnesení č. 9/20

RaM souhlasí s uzavřením dohody o umístění stavby č. IE-12-2007830/DUS/27 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Jedná se o výstavbu náhradní přenosové trasy vedení VN 35 kV z důvodu rekonstrukce stávajícího vedení na dobu 12 měsíců za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH. Dotčený pozemek p. p. č. 719/1 v katastrálním území Pazucha.


usnesení č. 10/20

RaM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje p. p. č. 2372/83 ostatní plocha o výměře 63 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel *****. Jedná se o zaplocený pozemek na Husovce. Stavební komise doporučuje prodej.


usnesení č. 11/20

RaM nesouhlasí a nedoporučuje ZaM prodej části p. p. č. 2381/1 ostatní plocha o výměře cca 38 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem napojení zahrady žadatele na komunikaci. Žadatel ***** Stavební komise nedoporučuje prodej, doporučuje ponechat pozemek ve vlastnictví města pro budoucí možné využití.


usnesení č. 12/20

RaM souhlasí se záměrem směny části p. p. č. 1660/13 zahrada, části p. p. č. 1662/2 zahrada a části p. p. č. 1668/3 zahrada o výměře celkem cca 4.000 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví společnosti TB Ekoinvest a.s., IČ 5875081, Družstevní 397, Litomyšl, za část p. p. č. 1660/12 zahrada, část p. p. č. 1662/3 zahrada, část p. p. č. 1668/4 zahrada a část p. p. č. 2275/7 ostatní plocha o celkové výměře cca 4.000 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města. Pro upřesnění rozsahu a podmínek směny pozemků je třeba zpracovat a předložit návrh na celkové zainvestování území - rozšíření přístupové komunikace, chodník, veřejné osvětlení, zkapacitnění vodovodní a kanalizační přípojky okrasných školek na veřejné řady pro připojení nových domů atd.


usnesení č. 13/20

RaM souhlasí s prodloužením pronájmu části p. p. č. 480/2 ostatní plocha o výměře 115 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem údržby pozemku a uskladnění dřeva. Nájemce *****. Dodatkem č. 2 nájemní smlouvy č. 0100510278 ze dne 5. 9. 2014 bude prodloužena nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2021. Ostatní ustanovení smlouvy beze změn.


usnesení č. 14/20

RaM souhlasí s prodloužením pronájmu části p. p. č. 480/2 ostatní plocha o výměře 60 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem údržby pozemku a uskladnění dřeva. Nájemce *****. Dodatkem č. 2 nájemní smlouvy č. 0100510277 ze dne 16. 10. 2014 bude prodloužena nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2021. Ostatní ustanovení smlouvy beze změn.


usnesení č. 15/20

RaM schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Svazkem obcí Poličsko, IČ 60125748 a Městem Litomyšl včetně příloh č. 1 a č.2 dle přílohy 01/MH/01R/2020. Předmětem dohody je vymezení vzájemných práv a povinností při předávce vody v obci Pohodlí a Nová Ves. RaM pověřuje starostu města podpisem dohody.


usnesení č. 16/20

RaM schvaluje návrh ceny vodného od 01.01.2020 v integrované obci Pohodlí a Nová Ves pro vodu předanou od VHOS Moravská Třebová na 19,37 Kč/m3 bez DPH dle přílohy 02/MH/01R/2020.


usnesení č. 17/20

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu „Discgolfové hřiště Litomyšl“ do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. V případě doporučení akce k financování RaM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 18/20

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Litomyšl-Pazucha, kaple sv. Václava, okapový chodník + hydroizolace“ do Programu Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020. V případě doporučení k financování pověřuje RaM starostu podpisem smlouvy s Pardubickým krajem.


usnesení č. 19/20

RaM schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Michaely Severové do Bratislavy ve dnech 22. až 26. ledna 2020 na veletrh cestovního ruchu Slovakiatour.


usnesení č. 20/20

RaM vzala na vědomí informace o programu Zahájení 9. litomyšlské lázeňské sezóny a souhlasí s uzavřením smluv s vystupujícími i sponzory a dárci.


usnesení č. 21/20

RaM souhlasí s tím, aby Městská galerie Litomyšl podala žádost o dotaci u Nadace české architektury na výstavu LAM v době U Rytířů (červen - říjen 2020). Podrobněji v příloze č. 01/KCR/01R/2020.


usnesení č. 22/20

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na zakázku „Změna č. 4 územního plánu Litomyšl“ s firmou Atelier „AURUM“ s.r.o., IČ 42937680, Jiráskova 21, 53002 Pardubice. RaM pověřuje starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s touto firmou.


usnesení č. 23/20

RaM vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jako řídící dokumentaci směrnici č. 01/20, pravidla pro konání slavnostních obřadů v souvislosti s uzavřením manželství, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1328/R (příloha č. 01/Taj/01R/2020).


2020    

2019    

2018    

2017    

2016    

2015    

2014    

2013    

2012    

2011    

2010    

2009    


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty