Litomysl Rada města Litomyšle

Usnesení Rady města Litomyšle

25. zasedání ze dne 05. 11. 2019

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v usneseních rady města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze tohoto dokumentu. Osobní údaje jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 901/19

RaM jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pana Lukáše Karala členem Komise pro sport a tělovýchovu. Současně RaM bere na vědomí rezignaci pana Zdeňka Chalupníka na členství v této komisi.


usnesení č. 902/19

RaM schvaluje harmonogram schůzí rady města v roce 2020 a doporučuje starostovi města svolat zasedání zastupitelstva v termínech dle předloženého harmonogramu (příloha č. 01/VMU/25R/2019).


usnesení č. 903/19

RaM stanovuje v souladu s ustanovením článku 8 odst. (2) směrnice rady města č. 13/19 (evidenční číslo řídící dokumentace OS/1203/R) způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Konzultační a poradenské činnosti pro rozhodování na úseku rozvoje města a zajištění architektonické úrovně při povolování staveb" příloha č. 01/TAJ/24R/2019. 


usnesení č. 904/19

RaM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise rady města č. 14/2019 ze dne 29. 10. 2019 dle přílohy č. 1/MJ/25R/2019.


usnesení č. 905/19

RaM souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti na umístění zemního kabelového vedení NN na stavbu č. IV-12-2019702/VB/2, Litomyšl, Pohodlí, parcela 1118/6 - knn, na p. p. č. 1118/47 orná půda v katastrálním území Pohodlí a obci Litomyšl, která je ve vlastnictví Města Litomyšle. Věcné břemeno bude spočívat v právu stavby zařízení distribuční soustavy, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování a oklešťování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zák. č. 458/2000 Sb. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Oprávněným z věcného břemene bude ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Bude sepsána smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu a vlastní smlouva na zřízení věcného břemene bude uzavřena po stavbě, kolaudaci a zaměření.


usnesení č. 906/19

RaM nesouhlasí a nedoporučuje ZaM prodej p. p. č. 320/3 vodní plocha o výměře 13 m2, p. p. č. 883 trvalý travní porost o výměře 1077 m2 a p. p. č. 888/11 vodní plocha o výměře 10500 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem údržby rybníku Širůček a jeho okolí. Žadatelka ***** Stavební komise rady města nedoporučuje prodej. Doporučuje případně jednat s Rybářstvím Litomyšl o směně za Hluboký rybník.


usnesení č. 907/19

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 18 k nájemní smlouvě č. 0100510041 ze dne 1. 1. 1998 ve znění pozdějších dodatků se Zemědělským družstvem chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IČ 48154814, Zahájská 369, 570 01 Litomyšl. Dodatkem bude ukončen pronájem p. p. č. 257/3 trvalý travní porost o výměře 3.307 m2 a p. p. č. 257/5 trvalý travní porost o výměře 1.334 m2 v katastrálním území Nedošín dohodou ke dni 31. 12. 2019.


usnesení č. 908/19

RaM souhlasí se zveřejněním záměru zemědělského pachtu části p. p. č. 254/2 ostatní plocha o výměře 90 m2,  p. p. č. 257/3 trvalý travní porost o výměře 3.307 m2, části p. p. č. 257/5 trvalý travní porost o výměře 1.319 m2, části p. p. č. 257/7 ostatní plocha o výměře 105 m2 a p. p. č. 510/9 trvalý travní porost o výměře 305 m2 vše v katastrálním území Nedošín za účelem sečení píce pro hospodářská zvířata a jejich pastvu v souvislosti se zřízením malé biofarmy na sousedních pozemcích. Žadatel *****. RaM nesouhlasí se zveřejněním částí p. p. č. 257/2, p. p. č. 257/5 a p. p. č. 254/2 pod cestou k Tržku.


usnesení č. 909/19

RaM jmenuje komisi pro otevření nabídek na odkoupení pozemku na výstavbu bytových domů v lokalitě U nemocnice ve složení:Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.Ing. Bohuslav PulgretIng. Pavel ChadimaMichal KortyšIng. Josef ČernýNabídky s návrhy bytových domů a zastavění pozemku budou předány min. 3 architektům, kteří nebudou mít předložený návrh, k posouzení a s jejich doporučením budou nabídky předloženy RaM k výběru nejvhodnějšího návrhu bytových domů a zastavění pozemku.


usnesení č. 910/19

RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit znění dodatku zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. dle předloženého návrhu č. 2/MJ/25R/2019, kterým se Město Litomyšl stane s účinností ke dni 31. 12. 2019 jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. a pověřit starostu města, aby podepsal tento dodatek zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s..


usnesení č. 911/19

RaM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví Města Litomyšle dle návrhu správce místních komunikací Městských služeb Litomyšl spol. s.r.o. dle přílohy č. 01/MH/25R/2019.


usnesení č. 912/19

RaM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, J. E. Purkyně 1144, s *****. Nájem na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 60,- Kč/m2/měsíc. Tímto usnesením se revokuje usnesení č. 823/19.


usnesení č. 913/19

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru Komenského nám. před čp. 426 o velikosti 28 m2 v období od 1. 11. 2019 do 30. 5. 2020 a 16 m2 v období od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020 za účelem zařízení staveniště při opravě objektu čp. 442. Žadatel Stavební sdružení Boštík, Poříčí u Litomyšle, IČ. 25936484.


usnesení č. 914/19

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru ul. Jiráskova a nám. Václava Havla v termínech 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12. a 24. 12. 2019 za účelem konání akce Andělské adventní trhy. Žadatel Zámecké návrší p.o., Litomyšl.


usnesení č. 915/19

RaM bere na vědomí zápis z jednání komise pro oblast životní prostředí ze dne 23. 10.2019 dle přílohy č. 02/MH/25R/2019 a ukládá odboru místního a silničního hospodářství řídit se usneseními komise č. KŽP/13/19 až KŽP/17/19 a zajistit jejich realizaci nebo další projednání v rámci schválených kompetencí.


usnesení č. 916/19

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč organizaci Český svaz včelařů, z.s. Litomyšl, Z. Kopala 1155, Litomyšl, IČ 62675290 na krytí nákladů akce Den medu dne 17. 11. 2019. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02. RaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 917/19

RaM vyhlašuje na základě návrhu pracovní skupiny pro životní prostředí tyto oceněné v Soutěži na podporu údržby městské zeleně:1. místo, *****, trvalková výsadba před domem a následná péče, ul. J. Matičky, odměna 5.000,- Kč2. místo, *****, údržba zeleně v okolí bytového domu 811 - 812, ul. 9. května. odměna 3.000,- Kč3. místo,***** výsadba a údržba zeleně před domem, ul. Na Řetízku, odměna 2.000,- Kč.


usnesení č. 918/19

RaM bere na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Litomyšl za rok 2018.


usnesení č. 919/19

RaM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.1, Smetanovo nám. 96, s *****. Nájem na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 60,- Kč/m2/měsíc.


usnesení č. 920/19

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou VTZ s.r.o., IČ: 46504095 na provedení díla "Výměna kotlů, Domov důchodců, Zámecká ulice, Litomyšl". RaM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy.


usnesení č. 921/19

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě s fi. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na připojení odběrného místa Domov důchodců, č. žádosti o připojení 4121168996 a pověřuje starostu podepsáním dodatku smlouvy, kterým se prodlužuje termín do 30.09.2020.


usnesení č. 922/19

RaM byla seznámena a doporučuje ZaM vzít na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2019, které se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. 10. 2019. Přezkoumané období je od 1. 1. 2019 do 10. 10. 2019. Zápis je přílohou č. 01/FIN/25R/2019.


usnesení č. 923/19

RaM v souladu s usnesením ZaM č. 180/18 schvaluje a následně dává ZaM na vědomí:1) rozpočtové opatření č. 8/2019 (příloha 02/FIN/25R/2019), kde RaM stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2018 ............................... 42.154,30 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2018 ............. 10.273,70 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách dle přílohy 02/FIN/25R/2019.2) rozpočtové opatření č. 108/2019 (příloha 03/FIN/25R/2019), kde RaM stanoví tyto závazné ukazatele:Výnosy podnikatelské činnosti ....... 68.375,74 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 66.561,40 tis. Kč Hospodářský výsledek ……… 1.814,34 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03/FIN/25R/2019)


usnesení č. 924/19

RaM bere na vědomí:- daňové příjmy k 31. 10. 2019 (příloha 04a/FIN/25R/2019)- stav finančních prostředků k 1. 11. 2019 (příloha 04b/FIN/25R/2019)


usnesení č. 925/19

RaM souhlasí s výpovědí smlouvy č. 6981133106, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, sjednané se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., a to k datu 1. 1. 2020. Flotila vozidel bude pojištěna novou smlouvou v návaznosti na probíhající výběrové řízení. RaM pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů.


usnesení č. 926/19

RaM bere na vědomí vyhodnocení nabídek prostřednictvím elektronického nástroje (příloha 05/FIN/25R/2019) pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Pojištění vozidel města Litomyšl" zadanou v souladu s vydanou řídící dokumentací (směrnice ev. č. OS/1203/R). Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku společnosti Česká pojišťovna a. s., IČO 45272956. RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy/smluv o pojištění s touto vybranou společností.


usnesení č. 927/19

RaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Lucií Suchou na obraz s názvem Kafe se Smetanou. Smlouva je obsahem přílohy č. 01/KCR/25R/2019.


usnesení č. 928/19

RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit prodloužení vyúčtování dotací z rozpočtu města č. 172/2018 a 71/2019 do 30.06.2021. Žádost s vysvětlením je obsahem přílohy č. 02/KCR/25R/2019. RaM zároveň souhlasí s vystavením dobrozdání o architektonické kvalitě stavby Nového kostela, které bude přílohou žádosti o dotaci do programu v rámci 121. výzvy OPŽP (návrh je obsahem přílohy č. 03/KCR/25R/2019).


usnesení č. 929/19

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 518 na provedení stavby „Stavební obnova brodidla a kašny Litomyšl“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 259 53 818 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. RaM pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.


usnesení č. 930/19

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a licenční smlouvy s Janem Kalinou na zhotovení dvanácti kreseb litomyšlských osobností. Smlouva je obsahem přílohy č. 04/KCR/25R/2019.


usnesení č. 931/19

RaM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020. Obsahem žádosti bude pořízení haptických modelů zámku Litomyšl, které budou umístěné v informačním centru a další marketingové aktivity související s propagací zámeckého areálu Litomyšl.


usnesení č. 932/19

RaM souhlasí s tím, aby Městská knihovna Litomyšl podala žádosti o dotace z Ministerstva kultury ČR pro rok 2020 dle přílohy č. 05/KCR/25R/2019. Jde o granty "Napříč časem s paní Boženou" a "Multikulturní raut aneb Jak se žije jinde." RaM souhlasí s tím, že spoluúčast, která je součástí návrhu rozpočtu na rok 2020, bude 30 tis. Kč. 


usnesení č. 933/19

RaM schvaluje zvýšení závazného ukazatele mzdových prostředků u příspěvkové organizace Městská knihovna Litomyšl o 20 tisíc Kč z původních 3.335 tis. Kč na 3.355 tis. Kč na OON na honoráře bez navýšení příspěvku. Žádost je obsahem přílohy č. 06/KCR/25R/2019.          


usnesení č. 934/19

RaM schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách technologie a rámcovou kupní smlouvu mezi CSP Litomyšl a Professional support s.r.o., P&G Professional Service Partner, Voříškova 402/11, 623 00 Brno, a to na roky 2020 – 2024. Bez výběrového řízení dle Směrnice 6/16 čl. 8. 


usnesení č. 935/19

RaM schvaluje upravený rozpočet včetně závazných ukazatelů CSP Litomyšl dle přílohy č. 01/25R/SSK/2019.


usnesení č. 936/19

RaM vzala na vědomí Výroční zprávy Základní školy Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy, Základní školy U Školek 1117, okres Svitavy a Základní školy T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy.


usnesení č. 937/19

RaM souhlasí s poskytnutím odměn pracovníkům s mládeží za školní rok 2018/2019 a trenérům za 4. čtvrtletí roku 2018 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2019. Odměna bude vyplacena v hotovosti na odboru školství a sociální péče na základě darovací smlouvy dle jmenného seznamu v příloze. Hrazeno z kap. 08, org. 2263. Příloha č. 02/25R/SSK/2019.


usnesení č. 938/19

RaM souhlasí a doporučuje ZaM poskytnutí odměn trenérům za 4. čtvrtletí roku 2018 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2019. Odměna bude vyplacena v hotovosti na odboru školství a sociální péče na základě darovací smlouvy dle jmenného seznamu v příloze. Hrazeno z kap. 08, org. 2263. Příloha č.  03/25R/SSK/2019


usnesení č. 939/19

RaM souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy týkající se rozšíření informačního systému Orsoft Open podsystém Majetek o úlohy Inventarizace čárovým kódem, Mobilní inventarizace a SW pro tisk etiket včetně potřebného hardwaru dle přílohy č. 1/VMU_IF/25R/2019 se společností Ortex s.r.o., Resslova 935/5 Hradec Králové IČ 00529745 a pověřuje starostu jejím podepsáním.


usnesení č. 940/19

RaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, evidenční číslo OŽPZ/19/25367, která je obsahem přílohy č. 01/ML/25R/2019. KÚ poskytne na základě této smlouvy městu Litomyšl neinvestiční finanční podporu na hospodaření v lesích ve výši 59310,- Kč. 


2020    

2019    

2018    

2017    

2016    

2015    

2014    

2013    

2012    

2011    

2010    

2009    


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty