Litomysl Organizace ve městě

Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

vedoucí: Mgr. Michal Severa, odborný rada - vedoucí oddělení
adresa: Jiráskovo náměstí 270, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 614 810
fax: +420 461 612 939
email: podatelna.sy@ahapa.cz
web: vychodoceskearchivy.cz/svitavy/

Základní informace
     V souladu s platnými směrnicemi vyvíjí Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli (jakožto vnitřní organizační jednotka Státního oblastního archivu v Zámrsku) metodickou a kontrolní činnost v oblasti předarchivní péče a spisové služby, provádí výběr archiválií ve skartačním i mimoskartačním řízení a po jejich převzetí vede k těmto základní a druhotnou evidenci. Pečuje o archiválie převzaté od původců dokumentů a inventarizačními a katalogizačními pracemi tyto zpřístupňuje badatelské veřejnosti. Pro potřebu správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob vyhledává příslušné archivované dokumenty, vyhotovuje jejich kopie, resp. opisy a pořizuje z nich výpisy. Plní dále úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie a vykonává vydavatelskou a publikační činnost. V současnosti archiv spravuje 1681 archivních souborů (fondů) o celkovém rozsahu 4993 běžných metrů.

Platnými základními směrnicemi jsou:
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě
Vyhláška č. 283/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby


Několik poznatků ze současnosti
     Archiv se dostává do povědomí stále širšího okruhu veřejnosti, což dokládá zejména poměrně početná badatelská agenda (v roce 2014 v archivu studovalo 183 badatelů při 591 badatelských návštěvách), počet vyhotovených rešerší, soupisů, výpisů a opisů (v roce 2014 108), ale i bohatá spolupráce s mnoha společenskými organizacemi, historickými ústavy, ale i s úřady veřejné správy. V oblasti předarchivní péče archiv vykonal v roce 2014 41 metodických dohlídek vedení spisové služby a provedl 60 skartačních řízení zejména u veřejnoprávních původců dokumentů. V uplynulých letech se archiv podílel též na zpracování několika soupisových akcí. V období let 2010 až 2014 archiv vydal (zejména ve spolupráci s Městem Litomyšlí) několik drobných publikací Oldřicha Pakosty, a to Litomyšlský hřbitov u kostela sv. Anny. Hroby významných osobností a náhrobky umělecké hodnoty (Litomyšl 2010), Válečné pomníky a památníky, vojenské hroby a náhrobky v Litomyšli (Litomyšl 2013) a Československý letec plukovník in memoriam Bedřich Dvořák (1912 – 1973) (Litomyšl 2015 – upravený reprint 2. vydání z roku 2005). Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli archiv připravil a vydal 15. svazek periodika Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd (vedoucím redaktorem byl PhDr. Milan Skřivánek), který se dostává do povědomí stále širší laické i odborné veřejnosti v českých zemích, ale i v zahraničí. Archivář Stanislav Vosyka se podílel na přípravě nové expozice Regionálního muzea v Litomyšli, jež prošlo v letech 2013 – 2014 rozsáhlou rekonstrukcí, a byl spoluautorem několika knih vydaných Městskou galerií v Litomyšli, Regionálním muzeem v Litomyšli a litomyšlskou Galerií Kroupa. S oběma galeriemi spolupracoval též při přípravě některých výstav. Během roku 2014 pracovníci archivu publikovali na 20 časopiseckých a novinových článků a provedli 13 přednášek a exkurzí. Pro několik obcí okresu Svitavy a Chrudim zpracoval v uplynulých letech ředitel archivu návrhy znaků a praporů, resp. vlajek (a v roce 2003 se podílel na činnosti pracovní skupiny pro vytvoření znaku Pardubického kraje).

     Podrobnější informace o činnosti Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli o struktuře jeho archivních fondů a sbírek, archivních pomůckách a podmínkách studia - www.vychodoceskearchivy.cz.


uložení dat: 30. 01. 2020

akce pořádané touto organizací

08. 09. 2020 - 07. 10. 2020, Po a St 8:00-17:00, Út a Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00, Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

František Hoffmann 1920-2015

Výstava o litomyšlském rodákovi, významném historikovi, archiváři a kodikologovi.© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty