Litomysl Organizace ve městě

Centrum sociální pomoci města Litomyšle

vedoucí: Mgr. Alena Fiedlerová, ředitelka CSP
adresa: Zámecká 500, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 614 861
email: reditel@csplitomysl.cz
web: www.csplitomysl.cz

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI MĚSTA LITOMYŠL (příspěvková organizace města) – poskytovatel dvou pobytových sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách u Krajského úřadu Pardubického kraje:

1. DOMOV PRO SENIORY (DS) – číslo registrace 5269958
Pobytová sociální služba s kapacitou 50 lůžek
Místo poskytování služby: Domov Pod Školou, Zámecká 500, Litomyšl, tel. 461 614 861

Poslání služby domov pro seniory
Posláním pobytové sociální služby DOMOV PRO SENIORY je poskytování sociální péče lidem, kteří se v důsledku svého věku a ze zdravotních nebo sociálních důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni zvládat ve vlastním prostředí ani s pomocí jiných druhů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zvládání základních životních potřeb.
Skutečný domov nahradit neumíme – nabízíme domácí péči v náhradním prostředí s člověkem nablízku – přítomnost pečujících po celých 24 hodin denně. Každému, kdo se pro pobyt v našem domově rozhodne, se snažíme pomoci zachovat co nejvíce možnou samostatnost, nezávislost a zvyklosti dřívějšího života. Pomoc a podporu poskytujeme na základě individuálního přístupu.


Cíle služby domov pro seniory
1. Nabídnout podporu při adaptaci na nové prostředí a poskytnout potřebnou pomoc při překonávání těžkostí spojených s přechodem z vlastní domácnosti do náhradního prostředí.
2. Společné hledání individuálních cílů, které má služba naplnit.
3. Zabránit izolaci od „světa za zdmi domova“:
 udržovat a obnovovat kontakty s rodinou, přáteli a známými lidmi,
 zprostředkovávat návraty do míst, která vyvolávají příjemné vzpomínky,
 zajišťovat doprovod nebo dopravu na akce konané mimo domov.
4. Poskytovat pomoc v přiměřeném rozsahu tak, aby se nezvyšovala závislost na druhé osobě více, než je skutečně potřeba.
5. V případě zhoršení zdravotního stavu – v situaci, kdy vítězná medicína již nemůže pomoci, doprovázet člověka až do konce života v souladu se všemi pravidly paliativní péče.


Principy (zásady) poskytování sociální služby domov pro seniory
Pracovníci domova pro seniory uplatňují ve vztahu k člověku, kterému poskytují sociální služby, tyto společně dohodnuté zásady:
1. Podporujeme nezávislost a svobodné rozhodování každého člověka.
2. Pomáháme lidem, kteří naše služby využívají, zůstat i přes obtíže stáří součástí společnosti.
3. Respektujeme individuální potřeby každého člověka.
4. Nabízíme partnerský vztah na základě rovnosti – uvědomujeme si vzájemnou potřebnost.
5. Chceme poskytovat kvalitní služby a kvalitu chceme zvyšovat (vzdělávání, zavádění nových metod, zlepšování životního prostředí).
6. Zachováváme úctu ke každému člověku a uznáváme lidskou důstojnost až do konce života.

Okruh osob, pro které je služba domov pro seniory určena

Cílovou skupinu tvoří senioři nad 60 let, kteří se v důsledku svého věku a ze zdravotních nebo sociálních důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby při zvládání základních životních potřeb.
Pobytová služba domov pro seniory je přednostně poskytována
1. občanům s trvalým pobytem v Litomyšli a integrovaných obcích;
2. občanům z jiných obcí, kteří mají k Litomyšli blízký vztah (rodné město, žijí zde nebo v okolí osoby blízké, apod.) a pobyt v tomto městě jim přinese možnost nových nebo obnovení zašlých mezilidských kontaktů, návrat ke vzpomínkám a známým místům. Poskytovaná služba tak nepřispívá k sociálnímu vyloučení, ale naopak může sociální vazby rozvíjet.

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory
(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, v platném znění)
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) – číslo registrace 9633764
Pobytová sociální služba s kapacitou 25 lůžek
Místo poskytování služby: Domov Na Skalce, Zámecká 225, Litomyšl, telefon 461 614 545

Poslání služby domov se zvláštním režimem
Posláním pobytové sociální služby DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM je poskytování sociální péče lidem trpícím stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí se snahou co nejdéle udržet či zlepšit kvalitu jejich života v době, kdy snížená soběstačnost z důvodu nemoci vyžaduje pravidelnou pomoc druhých osob a tuto pomoc ve vlastním domácím prostředí již nelze zajistit.

Nabízíme a poskytujeme péči, dohled, aktivizaci a pravidelný režim přizpůsobený specifickým potřebám nemocných s možností svobodného pohybu v chráněném prostoru a s respektováním individuality a důstojnosti každého člověka.

Cíle služby domov se zvláštním režimem
1. Vytvoření bezpečného a vlídného prostředí rodinného typu.
2. Maximální podpora soběstačnosti klienta.
3. Spolupráce s blízkými osobami a rodinami klientů.
4. Poskytování poradenství a emoční podpory rodinám pečujícím o nemocné Alzheimerovou nemocí (AN) v domácím prostředí.
5. V případě zhoršení zdravotního stavu – v situaci, kdy vítězná medicína již nemůže pomoci, doprovázet člověka až do konce života v souladu se všemi pravidly paliativní péče.

Principy (zásady) poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem
1. Pracovníci domova se zvláštním režimem poskytovanou péčí neomezují, ale naopak plně podporují, práva lidí trpících AN nebo jinými formami demence.
2. Pečující personál nevnucuje nemocnému „náš svět“, ale laskavě a trpělivě jej doprovází v jeho světě, který existuje v útržcích vzpomínek.
3. Pečující se snaží naplnit den člověka postiženého demencí činností, která mu dodává sebedůvěru a usměrňuje pozornost – variabilní nabídka programů pro volný čas s respektem k individualitě a důstojnosti člověka.
4. Ztráta schopnosti orientovat se v místě, prostoru a čase znamená pro nemocného nepřiměřené riziko. Pečující doprovází klienta při procházkách, při pobytu na zahradě apod. Vykonáváním funkce „vrátného“ při odchodu z budovy (odemykání hlavních vchodových dveří) zajišťuje bezpečí i těm klientům, kteří by bez doprovodu cestu zpět nenašli.
5. Pracoviště asistentek a pečovatelek je mezi lidmi. Na každém pracovišti (přízemí a 1.patro budovy Domova Na Skalce) je 24 hodin denně stále přítomen alespoň jeden pečující.
6. Pečující personál si soustavně doplňuje své znalosti v oblasti péče o osoby trpící demencí a zároveň se vzdělává i v oblasti péče o sebe sama (relaxační techniky, prevence syndromu vyhoření, supervize).

Okruh osob, pro které je služba domov se zvláštním režimem určena
Cílovou skupinu tvoří lidé nad 50 let (osoby s chronickým duševním onemocněním a senioři), kteří z důvodu stařecké, Alzheimerovy a ostatních typů demencí mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc druhých osob, kterou již nelze zajistit ve vlastním domácím prostředí.

Pobytová sociální služba domov se zvláštním režimem je přednostně poskytována
1. občanům s trvalým pobytem v Litomyšli a integrovaných obcích;
2. občanům z jiných obcí se vztahem k Litomyšli (rodné město, žijí zde nebo v okolí osoby blízké, část života strávená v Litomyšli, apod.), díky kterému je možné při poskytování pomoci využívat kontakty s rodinou, známými lidmi nebo se známými místy.

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách)
a dále osoby s poruchou hybnosti upoutané na lůžko nebo invalidní vozík (platí pro pracoviště v 1. patře budovy s přístupem pouze po schodech nebo pomocí sedačkového schodišťového výtahu).

Úhrady za služby DS a DZR
Výše úhrady za ubytování a stravování se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Úhrady za ubytování na jednotlivých pokojích se různí v závislosti na počtu lůžek a vybavení pokoje. V poplatku za ubytování je zahrnuto i praní prádla a úklid.
Po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí obyvateli domova zůstat minimálně 15 % jeho příjmů (zpravidla důchodu).
Za sociální péči hradí obyvatel domovů částku odpovídající  výši přiznaného příspěvku na péči.
Zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovna, u které je senior registrován, v rozsahu obdobném jako v domácím prostředí. CSP není zdravotnickým zařízením. V souladu s §36 zákona o sociálních službách je zdravotní péče v CSP zabezpečována návštěvní službou (§4, odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách). CSP zajišťuje svým klientům pomoc při péči o své zdraví dle doporučení a pokynů lékařů v rámci základních činností. Ošetřovatelskou péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře poskytují odborně způsobilí zdravotničtí pracovníci. Pokud je pro poskytnutí zdravotní péče nezbytná hospitalizace, je tato péče poskytována ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí (v kompetenci lékařů).

Další poskytované služby, tzv. fakultativní činnosti (např. doprava k lékaři), se hradí dle platného ceníku.
Bližší informace o službách DS a DZR
Kancelář CSP, Zámecká 500, Litomyšl 570 01
provozní doba:  pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
telefon: 461 614 861, 461 614 860
e-mail: kancelar@csplitomysl.cz
www: www.mpsv.cz (registr poskytovatelů sociálních služeb)
www: www.csplitomysl.cz

OSTATNÍ ČINNOSTI V SOULADU SE ZŘIZOVACÍ LISTINOU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Stravovací služby – obědy pro seniory docházející do jídelny v Domově Pod Školou
Počet obědů omezen – do využití kapacity kuchyně.
Konzumace obědů ve výdejní době v jídelně.
Donáška nebo dovážka obědů se neprovozuje.
Bližší informace o poskytování obědů:
Recepce CSP, Zámecká 500, Litomyšl 570 01
provozní doba:   všední dny 6.45 - 18.45 hod.
telefon:  461 614 861, 461 614 860
Aktualizace textu 1.10.2015 (TŠ)


uložení dat: 08. 03. 2017

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty