Litomysl Městská policie Litomyšl záložky a sdílení

Zákon o městské policii

    Činnost městské policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb.- zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost obecní (městské) policie.
   
    Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na katastrálním území obce, pro kterou je zřízena. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (strážníky) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Obecní policii řídí starosta, obecní rada pověřuje určeného strážníka plněním úkolů při řízení obecní policie (velitel MP).
  
 Úkoly  městské policie:
    Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:
- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
- dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
- přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
    komunikacích
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty
- upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně    
    závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
- městská policie při plnění úkolů spolupracuje s Policií ČR
- městská policie zajišťuje úkoly pro jiné orgány a organizace,
  zejména odbory městského úřadu, okresní soud, a další
- každodenní činností se zapojuje do programu prevence kriminality
- dohlíží na dodržování zákona o přestupcích, zákona k ochraně před 
  škodami způsobenými tabákovými výrobky,alkoholem a návykovými
  látkami, zákona o odpadech a dalších zákonů
- podílí se na zabezpečení kulturních, společenských a sportovních 
  akcí zejména dohledem nad veřejným pořádkem a bezpečností 
  zúčastněných osob v rámci silničního provozu
- zajišťuje provoz parkovacích automatů, sociální ubytovny a psince
  pro zaběhnuté psy
- plní povinnosti v případě živelných katastrof, pomáhá v rámci
  integrovaného záchranného systému

Povinnosti strážníků
   
Při provádění úkonů a zákroků potřebných pro splnění úkolů městské policie jsou strážníci povinni:
- dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob jakož i své vlastní
- nesmí připustit, aby osobám vznikla bezdůvodná újma
- zásah do práv a svobod osob nesmí překročit míru nezbytnou
  k dosažení účelu sledovaného zákrokem či úkonem
- zákrok musí strážník provést je-li páchán trestný čin, přestupek 
  nebo jiný správní delikt nebo je důvodné podezření z jejich 
  páchání
- prokázat příslušnost k městské policii uniformou, popřípadě 
  odznakem nebo ústním prohlášením
- před zákrokem dát odpovídající výzvu
- zachovávat mlčenlivost

Oprávnění strážníků
    Při plnění úkolů mohou strážníci využívat těchto oprávnění:
- oprávnění požadovat vysvětlení
- oprávnění požadovat od příslušných orgánů dané údaje z
    informačních sítí
- oprávnění požadovat prokázání totožnosti
- oprávnění předvést osobu na policii nebo ke správnímu orgánu
- oprávnění odebrat zbraň
- oprávnění zakázat vstup na určená místa
- oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
- oprávnění odejmout věc
- oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven
- oprávnění použít donucovací prostředky nebo služební zbraň
- oprávnění použít technických prostředků pro zabránění odjezdu
  vozidla, nařídit odtah vozidla
- oprávnění zastavovat vozidla při podezření z páchání přestupku
- oprávnění v určených případech nařídit dechovou zkoušku
  na alkohol nebo jinou návykovou látku


 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty