Litomysl Městský úřad Litomyšl

Revitalizace rybníků Nový a Střední k.ú. Budislav

Po projektové přípravě, která byla zahájena v roce 2009, došlo k vlastní realizaci stavby, která byla dokončena v souladu s plánovaným harmonogramem ke konci loňského roku. Na celý projekt (projektová příprava, vlastní realizace, odborné dozory) se městu podařilo získat finanční podporu z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny. Výše dotace činila 90% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Zájmové území soustavy rybníků Nový a Střední v k.ú. Budislav trpělo před realizací projektu mnoha problémy.   Dominantními atributy této soustavy bylo silné zabahnění, narušení vodního režimu vlivem nevhodného napájení rybníků, nefunkčnost litorálních pásem, havarijní stav některých technických objektů, negativní ovlivnění vodního režimu zemědělskou výrobou a zazemňování okolních tůní samovolnými sukcesními procesy.

Cílem komplexní revitalizace bylo odstranění výše uvedených problémů a také obnova přirozeného vodního a mokřadního prostředí. Rybníky se tak opět stanou domovem celé řády zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Hlavním záměrem revitalizace nebyl ekonomický zisk, ale zisk environmentální.

Plochy rybníků byly kompletně odbahněny a zároveň navrženy s dostatečným litorálním pásmem. Součástí návrhu jsou i čtyři výleziště pro živočichy. Dále byla zajištěna návaznost rybníků na okolní mokřady, pročištění vodoteče a její přeložka tak, aby napájení rybníku Nový bylo možné v jeho horní části. Záměr tedy přispěl i ke zvýšení samočistící schopnosti rybníka. Součástí akce bylo také vybudování dvou zimovišť pro obojživelníky a obnova přirozené druhové skladby lesních porostů v okolí rybníka. V rybníku Nový je také realizován ostrov, který bude osázen zelení a bude sloužit k hnízdění ptactva.

 

datum zveřejnění: 28. 04. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Revitalizace rybníků Nový a Střední k.ú. Budislav 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty