Litomysl Městský úřad Litomyšl

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Obyvatelé Litomyšle se v historii již bohužel několikrát přesvědčili o tom, kolik škody umí napáchat povodně. S ohledem na to se v červenci podařilo dokončit projekt, díky kterému se z dotace Operačního programu Životního prostředí v okolí toku Loučné nainstalují desítky zařízení výstražného a varovného systému.

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu bylo osazení a instalace výstražného a varovného systému a také vytvoření digitálního povodňového plánu města Litomyšl. 

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvoření digitálního povodňového plánu města Litomyšl a výstavba lokálního výstražného a varovného systému. Povodňový plán bude mít vazby na další povodňové plány (konkrétně povodňový plán obce s rozšířenou působností - Litomyšl, digitální povodňový plán Pardubického kraje) a bude ve vazbě na centrální databázi POVIS.

Výsledek projektu:
Výsledkem je úspěšná realizace projektu v Litomyšli a jeho místních částech Nedošín, Suchá a Pazucha. Digitální povodňový plán je zpracován dle metodiky MŽP a normy TNV. Na vodním toku Loučné je v obci Čistá instalován hladinoměr a vodočetná lať, které doplňují stávající profil B v Litomyšli a profil C v obci Karle. Na problémových tocích Drahoška a Gregorka jsou C profily osazené hladinoměrem a vodočetnou latí.
Součástí projektu bylo také nahrazení rotační sirény za elektronickou. Bylo instalováno 42 ks bezdrátových hlásičů, včetně dalších potřebných příslušenství a 105 ks reproduktorů. Bezdrátové hlásiče jsou rozmístěny především v místech ohrožení rozlivy toku Loučné (Litomyšl, Nedošín). Server umístěný v budově městského úřadu je schopen rozesílat varovné SMS zprávy vybrané skupině osob (např. povodňové komisi) a také je schopen graficky znázorňovat průběh srážkových úhrnů a úroveň hladiny.

Další informace o projektu jsou zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:    2 704 402 Kč
Dotace EU:                         1 893 081 Kč
Příspěvek příjemce podpory:   811 321 Kč

datum zveřejnění: 09. 10. 2018
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Protipovodňová opatření pro město Litomyšl 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty