Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2016

Co bychom měli vědět o požární ochraně

Kdybychom vám položili otázku, jaké právní předpisy znáte, určitě bychom se nesetkali s příliš nadšenou odpovědí. Motoristé si vzpomenou na zákon o provozu na pozemních komunikacích, k tomu každý z nás přidá ta ustanovení, která využívá ve své profesi.  Upřímně řečeno, taková odpověď nás příliš nepřekvapí. Svět paragrafů je pro nezasvěcence obestřen tísnivou atmosférou soudních síní. Této oblasti se hledíme obloukem vyhnout, přesto nikdo nebude popírat užitečnost zákonů. Nebude proto na škodu, když se na požární ochranu podíváme tentokrát spolu s právníky právě přes brýle paragrafů.      

Základním dokumentem, v němž je zakotven význam požární ochrany, je zákon o požární ochraně, který však nemůže obsahovat všechna důležitá ustanovení, jsou zde i prováděcí vyhlášky a další právní předpisy, ke kterým můžeme zařadit – nařízení vlády, nařízení krajů a další.

Občané jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání, tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Ptáte se na návod, jak se střetu s paragrafy vyhnout? Snad ho podá naše „desatero“ požární prevence.

Každý občan je zejména povinen:

  1. zdržet se kouření, manipulace s otevřeným ohněm na požárně nebezpečných místech,
  2. udržovat v řádném stavu topidla, komíny, kouřovody, elektrická a jiná zařízení,
  3. zajistit, aby v blízkosti topenišť a zdrojů tepla se nenacházeli hořlavé látky,
  4. dbát o to, aby topidla a zapnuté elektrické a plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru,
  5. dbát, aby popel byl sypán vychladlý a do nádob k tomu určených,
  6. pečovat o řádný dozor nad dětmi, zamezit jim přístup k zápalkám a hořlavým látkám,
  7. používat všechny tepelné a jiné spotřebiče jen k účelu, ke kterému jsou vyrobeny, používat jen schválené spotřebiče a dodržovat návody k jejich obsluze,
  8. zachovávat opatrnost při skladování hořlavých látek a látek se sklonem k samovznícení, ukládat je ve stanoveném množství,
  9. udržovat pořádek a čistotu na půdách, chodbách a ve sklepích,
  10. dbát nevyšší opatrnosti v době sucha, žní a v topném období.

Nově platí Nařízení Pardubického kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru č. 4/2016.


 

Karel Zeman


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty