Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2016

Změny v zákoně, který řeší postavení a úkoly hasičského záchranného sboru

Od 1. ledna 2016 platí nový zákon č. 320/2015 Sb., který řeší postavení a úkoly hasičského záchranného sboru.

Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.

Tento zákon také obsahuje změnu zákona o požární ochraně.

Za část druhou je vložena nová část třetí, která včetně nadpisu zní: Část třetí čištění, kontrola a revize spalinové cesty

Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.

Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.  

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanovuje nová vyhláška č. 34/2016 Sb. Tento zákon zrušil NV č. 91/2010 Sb., které do konce loňského roku tuto problematiku řešilo.

V zákoně se také dozvíte, do jaké výše můžeme dostat pokutu za přestupky či právní delikty.  

 

 

 

 

Karel Zeman


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty