Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2013

Projekt zvyšování kvality výuky na Základní škole a mateřské škole Trstěnice

Od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2014 realizujeme v naší škole projekt „Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech", registrační číslo CZ.1.07/1.128/02.0055.

Cílem projektu je zkvalitnit znalost žáků I. a II. stupně naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání propojením environmentální výchovy s využitím nově nakoupených moderních komunikačních prostředků a učebních pomůcek. Za tímto účelem bude z prostředků zřizovatele vybudována nová environmentální učebna, která bude z dotace získané v rámci projektu vybavena novým nábytkem, interaktivní tabulí, notebooky, vizualizérem a řadou moderních pomůcek do fyziky, chemie a přírodopisu. Žáci si prohloubí znalosti z oblastí fyziky, chemie, přírodovědy a ekologie, čímž zvýší své předpoklady k snazšímu uplatnění na trhu práce či v dalším studijním procesu.

Během realizace projektu dojde k inovaci obsahu 9 vyučovacích předmětů (na I. st. - prvouka, přírodověda, vlastivěda, informatika, pracovní činnosti; na II. st. -  fyzika, chemie, přírodopis, informatika), 1 volitelného předmětu (biologicko-fyzikálně-chemická praktika) a 1 kroužku (Lego roboti) s vazbou na výuku v nově vybavené environmentální učebně, aby žáci mohli získané znalosti promítat přímo do praxe.

Konkrétním výstupem bude vytvoření 11 vzdělávacích modulů, realizace 10 exkurzí (např. Muzeum budoucnosti Linec, Technické muzeum Mnichov, cukrovar České Meziříčí, Papírny Velké Losiny, Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, Techmania Plzeň, Jaderná elektrárna Temelín) a 2 projektových dnů se záměrem zvýšit atraktivitu technických a přírodovědných oborů a tím motivovat žáky k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Díky zajímavé a zábavné formě se nejen posílí výsledky žáků, ale studenti zároveň pochopí vazby mezi vyučovací látkou, jejím praktickým využitím a důležitost technologie a přírodních věd v současné společnosti.

Projekt si klade za cíl zavést inovativní výuku na naší škole a seznámit tak žáky s širokými možnostmi uplatnění poznatků z technických a přírodovědných oborů, rozvíjet jejich schopnosti, zvýšit jejich znalosti a dovednosti v této oblasti ve vazbě na požadavky středních škol a zaměstnavatelů v souvisejícím sektoru, usnadnit jim cestu a podpořit je v dalším vzdělávání a zároveň ovlivnit výběr jejich pracovního povolání, aby lépe vyhovoval nárokům trhu práce pardubického regionu.

Projekt „Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech " schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s registračním číslem CZ.1.07/1.128/02.0055 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celkové alokované prostředky na projekt činí 2 598 415,45 Kč.

Simona Kubešová, ředitelka


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty