Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2013

Svařování a požární ochrana

Svařování je jednou z nejužívanějších technologií ve výstavbě, výrobě i při údržbě a opravách strojů a zařízení. Z požárního hlediska se jedná o práci za použití otevřeného ohně nebo o práci s materiály zahřátými na tavící teplotu.

Z toho pak při nedodržení platných předpisů a při nedbalosti pracovníků vzniká značný počet požárů s velkými finančními škodami. Jen v roce 2012 vzniklo na území České republiky od sváření, řezání, rozmrazování a zanedbání bezpečnostních předpisů 587 požárů se škodou téměř 157 milionů korun, ale co je horší, při těchto požárech došlo k usmrcení 8 osob a 173 osob bylo zraněno.

Nejčastěji vznikají požáry od sváření v budovách a objektech ve výstavbě, v garážích a dílnách pro údržbu dopravních prostředků a ve výrobních budovách. Především v objektech ve výstavbě dochází k častému rozšíření požárů z toho důvodu, že zde nejsou žádná stavební omezení, která by tomuto rozšíření bránila.

Při sváření plamenem a řezání kyslíkem představuje značné požární nebezpečí to, že dochází ke vznícení hořlavých látek nacházejících se v bezprostřední blízkosti plamene, případně ke vznícení od rozpálených materiálů. Nejčastější příčinou požárů při sváření elektrickým obloukem je propadávání žhavých okují do prostorů pod místem sváření mezi snadno vznětlivé látky.

Posuzujeme-li příčiny vzniku požáru od sváření, zjišťujeme, že v mnoha případech dochází k porušování předpisů ať již vědomě, nebo z nedbalosti. Setkáváme se však i s vyloženou neopatrností a lajdáctvím. Příčiny technického rázu v oblasti sváření se objevují již v mnohem menší míře.

K tomu, abychom případy vzniku požárů od sváření omezili, je nutné řádně dodržovat protipožární opatření předepsaná platnými právními předpisy. Především je třeba odstraňovat hořlavé látky z okruhu ohroženého svářečskými pracemi, případně ty, které nelze odstranit, je třeba přikrýt nehořlavým, tepelně izolujícím materiálem nebo je dostatečně navlhčit vodou. Velmi důležitým opatřením je utěsnění otvorů spojujících prostory, kde se svařuje, s prostory umístěnými vedle nebo pod místem sváření. Dobrý technický stav a řádné provádění údržby svářecích zařízení patří mezi základní pravidla bezpečné práce.

 

Karel Zeman


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty