Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl

Město Litomyšl se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“ je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z obecního rozpočtu. Realizace projektu byla zahájena 1. července  2016  a projekt bude ukončen  30. června 2019. Celkové způsobilé náklady budou v max. výši  72,8 mil Kč.

Realizace projektu bude probíhat ve spolupráci s partnery projektu, kterými jsou:

1) Dům dětí a mládeže, Litomyšl

2) Mateřská škola Desná

3) Rodinné centrum Litomyšl

4) Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

Hlavní cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekomicky a kulturně odlišného prostředí. Konkrétně se bude jednat o sociální integraci dětí a žáků, včetně začleňování romských dětí do vzdělávání v 15 základních a školách  a v 22 mateřských školách, které se nachází na území ORP Litomyšl.

Definovaný cíl bude naplňován prostřednictvím dvou základních témat:

1. Předškolní vzdělávání  =  Cílem je rozvoj inkluze v předškolním vzdělávání, dílčím cílem je začlenění dětí ze znevýhodněného prostředí, které zatím běžnou MŠ nenavštěvují. Jedná se podporu přijetí těchto dětí do předškolního vzdělávání, ale i o podporu  adaptační období po jejich nástupu do MŠ. Téma bude naplňováno prostřednictvím povinných aktivit, jako jsou:

1.1. Podpora neformálního klubu předškolního vzdělávání s cílem začleňování dětí do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu – činnost klubu v prostředí Rodinného centra    
1.2. Spolupráce centra předškolního vzdělávání, MŠ a spolupráce s rodiči, včetně jejich aktivního zapojování a provázení informacemi o vzdělávacím systému České republiky, jeho možnostech i o dodatečných vzdělávacích příležitostech, které jsou v současné době k dispozici,
1.3. Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v MŠ, podpora odborných pozic – školních asistentů, speciálních pedagogů a školních psychologů.

2. Prevence školního neúspěchu = Cílem je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělání. V rámci tohoto tématu budou realizovány aktivity, jako jsou:

2.1. Programy zaměřené na usnadnění přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání – činnost klubu základního vzdělávání v prostředí Domu dětí a mládeže a v prostředí základních škol (doučování, kroužky na školách..)
2.2. Podpora školních poradenských pracovišť -  činnost speciálních pedagogů a školních psychologů,
2.3. Podpora prostřednictvím školního asistenta,
2.4. Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb  a rodiny ve vzdělávání.

Naplnění výše definovaných témat bude dále podpořeno realizací neméně důležitých aktivit projektu, jako jsou:

3. Rozvoj pedagogických pracovníků – jedná se o přípravu pedagogických pracovníků na inkluzivní vzdělávání. Hlavním cílem je rozpoznání potřeb a potenciálu každého dítěte. Podpora pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům bude poskytována přímo na školách například pomocí konzultací s odborníky apod. Pro pedagogické pracovníky jsou připraveny aktivity DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Podpořena bude především spolupráce pedagogických pracovníků mezi sebou, ale také jejich propojenost se sociálními či zdravotními službami.

4. Řízení projektu – jedná se o činnost realizačního týmu projektu. Realizační tým je složen z týmu administrativního a odborného. Administrativní tým je zodpovědný zejména za řízení projektu, koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů,  zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu). Odborný tým je zodpovědný za věcný výkon odborných činností projektu.  

Pokud  máte zájem o další informace k realizaci projektu, neváhejte nás kontaktovat:

milada.nadvornikova@litomysl.cz 

http://www.uschovna.cz/zasilka/LLJDGVK756N9JJF3-W24/

 

Leták (formát jpg, velikost 3,6 MB)

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty